Thông báo

Thông báo số 129 ngày 01 tháng 11 năm 2021về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11

Thông báo số 128 ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Đảng đoàn, BTV , Thường trực Hội Nông dân tỉnh tháng 11/2021

Thông báo số 127 ngày 14/10/2021 của Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 12/10/2021

Thông báo số 125 ngày 7/10/2021 của Hội ND tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Hội ND tỉnh tháng 10/2021

Copyright 2022 by ICTQT.VN