Thông báo

Thông báo số 233 ngày 06/3/2023 của Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tháng 3/2023

Thông báo số 226 ngày 08/12/2022 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2022

Thông báo số 222 ngày 01/11/2022 về chương trình công tác của Đảng đoàn, BTV, Thường trực Hội Nông dân tỉnh năm 2022

Thông báo 219 ngày 03/10/2022 về chương trình công tác Đảng đoàn, BTV, Thường trực Hội Nông dân tỉnh tháng 10/2022

Copyright 2023 by ICTQT.VN