Thông báo

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2015


Ngày cập nhật: 14/12/2015 9:47:32 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số: 74TBKL/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Hà, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2015

Ngày 03/12/2015, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2015. Tham dự họp có  9/11 đồng chí  (Vắng: Đ/c Nguyễn Thị Hường nghỉ phép năm và đ/c Hoàng Tuấn Anh đi công tác). Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2015 và phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện chủ trì cuộc họp kết luận:

I/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2015

1. Các cấp Hội chú trọng truyên tuyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền về kết quả và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.

2. Tổ chức Hội nghị sơ kết Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 - 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016 - 2020 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống Hội Nông dân các cấp và hội viên nông dân đối với công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng như hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập. 

3. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch BCH, BTV, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Tổng hợp kết quả kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 9/9 huyện, thị, thành Hội và các Ban chuyên môn tỉnh Hội về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua; tổ chức bình xét đề nghị tặng Bằng khen Trung ương Hội NDVN cho 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015; hoàn thành hồ sơ thi đua cuối năm  gửi Trung ương Hội.

          5. Đ/c Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch thường trực TW Hội NDVN làm việc với Thường trực Hội ND tỉnh về công tác Hội và phong trào nông dân, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tại phiên làm việc với UBND tỉnh, với tư cách là trưởng đoàn công tác Ủy ban Quốc gia thanh niên, đồng chí đã nghe tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện hai quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên là: Quyết định 2474/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và Quyết định 2160/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2011 – 2015.  

6. Công tác xây dựng cơ bản: Việc xây dựng Trung tâm DN&HTND giai đoạn 2 tiến độ công trình đảm bảo, hiện đang thi công tầng 3 khu nhà chính. Việc bán đấu giá trụ sở cơ quan Hội ND tỉnh qua hai lần không thành, tiếp tục làm thủ tục để bán đấu giá theo quy định.

II/ Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2015

Các ban, Văn phòng, Trung tâm rà soát thực hiện các nội dung theo Thông báo kết luận cuộc họp BTV Hội ND tỉnh tháng 10/2015, đồng thời tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong cán bộ, hội viên nông dân gắn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII . Chuẩn bị tin, bài cho Bản tin nông dân phát hành số mới (Ban Tuyên giáo tham mưu).

2. Chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ cấp cơ sở và cấp huyện gắn với tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm vào quy hoạch cán bộ; hoàn thành hồ sơ Quy hoạch nhân sự BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2013 trình Ban Thường vụ, và Ban Chấp hành tại kỳ họp BCH cuối năm 2015 (Ban Tổ chức - Kiểm tra tham mưu)

3. Chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội hoàn thành dứt điểm sơ kết 5 năm thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân. Lập thủ tục đề nghị TW Hội và UBND tỉnh bổ sung quỹ HTND năm 2016. Sau sơ kết Quỹ HTND ở cấp tỉnh cần nâng cao chất lượng hoạt động quỹ, làm rõ các khoản nợ quá hạn qua nhiều năm không thu hồi được; việc thu phí và các chi phí, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban điều hành và Ban kiểm soát. (Ban Điều hành Quỹ HTND tham mưu)

4. Tổng kết các chương trình phối hợp với các ngành năm 2015, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2016 (các Ban chuyên môn có liên quan)

5. Họp đánh giá, phân loại cán bộ công chức năm 2015. Họp Hội đồng Thi đua – khen thưởng Hội ND tỉnh để đánh giá, bình xét và đề nghị khen thưởng các huyện, thị, thành Hội, các ban tỉnh Hội năm 2015; tổ chức Hội nghị tổng kết trong cơ quan (Văn phòng cơ quan, Công đoàn, Thanh niên, Cựu chiến binh...) năm 2015.

6. Chuẩn bị các tài liệu, nội dung phục vụ Hội nghị giao ban khu vực bắc Miền Trung và Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh cuối năm 2015: báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016; xác định hoạt động nổi bật của Hội Nông dân tỉnh năm 2015.

7. Hoàn thành thủ tục để tổ chức bán đấu giá lần 3 đối với trụ sở cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Làm việc với Công ty cổ phần dịch vụ bán đấu giá tài sản Đất Việt về các nội dung liên quan đến bán đấu giá 2 lần không thành, nếu không đủ khả năng thì rút hồ sơ, thanh lý chấm dứt hợp đồng đã ký. Liên hệ với các ngành chức năng tìm đơn vị bán đấu giá khác để thực hiện việc bán đấu giá trụ sở cơ quan Hội ND tỉnh. (Văn phòng tham mưu mục 5,6,7).

Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2015 đến các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

                                                                                       T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG   

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;                                          (đã ký)

- Hội Nông dân 9 huyện, thị, thành phố;          Nguyễn Văn Quang 

- Lưu VP.                     

                         

                                                                                           

 

                                                                                                                    

                                                                                    


 

Lần xem: 11878  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994131Copyright 2020 by ICTQT.VN