Thông báo

Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 3 năm 2016


Ngày cập nhật: 26/04/2016 10:23:04 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH  HND TỈNH QUẢNG TRỊ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

                     *                                                                          Đông Hà, ngày 05 tháng 4 năm 2016

Số: 267 -TBKL/HNDT

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiên tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3/2016   

 

Ngày 31/3/2016 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, tham dự họp có  09/11 đồng chí .Vắng đ/c Nguyễn Xuân Hoài và Đ/c Hoàng Tuấn Anh (có lý do). Sau khi nghe đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2016 và phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện chủ trì cuộc họp kết luận:

I/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2016

1. Các cấp Hội đã tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; trọng tâm là tuyền truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tỉnh thần Chỉ thị số 01-CT/TƯ của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội quý I/2016 về kết quả hoạt động của các huyện, thị, thành Hội trong quý I; kết quả tham mưu chỉ đạo của các Ban chuyên môn tỉnh Hội; triển khai nhiệm vụ quý II/2016. Hoàn thành thủ tục giới thiệu 02 đồng chí phó Chủ tịch Hội ND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ban Thường vụ tỉnh Hội đã có phiên làm việc với Thường trực và các Ban Đảng Tỉnh ủy về kết quả hoạt động Hội năm 2015, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Thường trực UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan làm việc với Ban TV Hội ND tỉnh về đánh giá quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và Hội Nông dân tỉnh năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và đề nghị tỉnh giải quyết một số kiến nghị đề xuất của Hội tạo điều kiện để Hội triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

4. Các cấp Hội đã củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên; 3 tháng đầu năm kết nạp được 76 hội viên mới (Hải Lăng 47, Hướng Hóa 17, Đông Hà 12). Ban TV ra Quyết định công nhận 01 UVBCH, 01 UVBTV Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Lăng. Hoàn thành quy trình công tác quy hoạch nhân sự BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ mới 2018-2023 trình Tỉnh ủy phê duyệt.

5. Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg, ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân VN giai đoạn 2016-2020, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân các cấp giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2016 trình UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp Ban Quốc tế TƯ Hội tổ chức lớp Hội thảo về sử dụng công cụ tham vấn nông dân và vận động chính sách (FATC) có 20 cán bộ tỉnh hội, huyện, cơ sở tham gia, thời gian 3 ngày. Cử 4 đồng chí (tỉnh Hội 2, huyện Đakrông 1, Hướng Hóa 1) tham lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội do TW Hội tổ chức tại Hà Nội; 02 cán bộ tỉnh Hội tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị Lê Duẩn.

6. Các cấp Hội đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016. Xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm theo Quyết định 217, 218  của Bộ Chính trị. Nội dung giám sát: Giám sát việc khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án có liên quan đến đất nông nghiệp; Việc huy động sự đóng góp của Nông dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giám sát và lấy ý kiến hội viên nông dân ở cơ sở về sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật”.

7. Liên kết với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Chi Cục Phát triển nông thôn về kinh phí dạy nghề theo kế hoạch. Phối hợp Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ tuyển sinh lớp Cao đẳng nghề Thú y tại huyện Đakrông và Hướng Hóa. Phối hợp ngành nông nghiệp mở 04 lớp tập huấn KHKT cho 120 nông dân (Hải Lăng 3 lớp 90 người, Gio Linh 01 lớp 30 người)

8. Ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam " Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn"; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015.

9. Về Quỹ Hỗ trợ Nông dân: Tổ chức kiểm tra, thẩm định, giải ngân các dự án và thu hồi nợ đến hạn, quá hạn; việc thu phí và gốc đến hạn đạt 100%. Đến 10/3/2016 Quỹ HTND tỉnh quản lý: 9.857.301.810 đồng; trong đó: Nguồn Trung ương ủy thác 7.994.357.810 đồng, với 34 dự án và 290 hộ vay vốn; nợ quá hạn 124.357.810 đồng chiếm 1,5% so với dư nợ; Quỹ của tỉnh: 1.862.944.000 đồng, với 15 dự án, 88 hộ vay vốn; nợ quá hạn: 37.944.000 đồng, chiếm 2,0 % so với dư nợ. Phối hợp với HND huyện Hướng Hóa, UBND và HND xã Tân Liên cùng chủ dự án tìm giải pháp xử lý trường hợp hộ vay vốn bỏ đi khỏi địa phương.

II/ Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2016

1- Tuyên truyền vận động nông dân tích cực chăm sóc lúa, hoa màu, các loại cây công nghiệp; chủ động trong sản xuất trước những diễn biến thất thường của thời tiết, đặc biệt là hạn hán khô nóng kéo dài trong thời gian tới; phối hợp cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc gia cầm không để dịch bệnh phát sinh, lây lan.  

2- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết trong hệ thống Hội; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh trong nông dân nông thôn trước bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

3- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài”, giải bóng đá nông dân năm 2016. (Ban Tuyên giáo tham mưu mục 1, 2 và 3)

4 – Chẩn bị công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội Nông dân tỉnh khóa X (Xây dựng Báo cáo, phụ lục số liệu... các điều kiện liên quan khác) để tổ chức vào cuối tháng 6/2016. Xây dựng văn bản chỉ đạo cấp huyện sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 285 của UBND tỉnh.

5 Về sửa chữa trụ sở làm việc của Hội: Lập dự toán sửa chữa gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định. (Văn phòng tham mưu mục 4 và 5)

6- Chỉ đạo thực hiện phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Kiểm tra, tổng hợp danh sách hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, gắn với chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ hộ nông dân sản xuất giỏi. Tổ chức thực hiện NQ số 04 và 05 ngày 29/7/2011 của BCH TW Hội NDVN về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Hướng dẫn xây dựng mỗi huyện ít nhất có 01mô hình kinh tế tập thể.

7- Tham mưu việc chỉ đạo các cấp Hội sơ kết 5 năm và tổng kết 20 năm phong trào nông dân sản xuất KD giỏi từ cơ sở đến tỉnh. Hoàn thành ký kết Chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã. (Ban Kinh tế - Xã hội tham mưu mục 6 và 7).

8- Tham mưu việc chỉ đạo các cấp Hội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HNDTW ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân góp phần thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.

9- Tham mưu việc chỉ đạo các cấp Hội tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015.

10- Tham mưu việc chỉ đạo các cấp Hội tổng kết 05 năm thực hiện hoạt động phối hợp với Sở Tài nguyên&Môi trường giai đoạn 2011-2015.

11- Hoàn thành ký kết Chương trình phối hợp năm 2016 với Sở Khoa học & Công nghệ.

            (Trung tâm DN&HTND tham mưu mục 8, 9, 10 và 11)

12- Tham mưu việc chỉ đạo các cấp Hội tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình với Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT theo Văn bản liên ngành số 799/TTLN. Tham mưu việc chỉ đạo các cấp Hội tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình với Ngân hàng Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQLN-NHNN-HND.

(Ban điều hành Quỹ HTND tham mưu)

13- Xây dựng văn bản dự thảo của UBND tỉnh về chỉ đạo UBND cấp huyện và  cấp xã triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 trình UBND tỉnh xem xét sớm ban hành.

14- Làm việc với Sở Nội vụ về  thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch của năm 2016. (Ban TC-KT tham mưu mục 13 và 14)

15- Tham mưu việc bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân: Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện, mức giải ngân, nợ... trong thời gian qua, xây dựng phương án sử dụng Quỹ gửi Sở tài chính thẩm định. (Ban điều hành Quỹ HTND tham mưu)

16- Lập Dự toán cho các hạng mục sử dụng vốn đối ứng của tỉnh 04 tỷ đồng xây dựng Trung tâm giai đoạn II, gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định. (Trung tâm DN&HTND và Văn phòng tham mưu)

17- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án bếp đun cải tiến ở 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa theo kế hoạch. (Các BQL Dự án tham mưu)

          Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận cuộc họp Ban Thường vụ tháng 03/2016 đến các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

                                                                                                    

Nơi nhận:                                                                       T/L BAN THƯỜNG VỤ                                    

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;                                      CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                             

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;                                                  (Đã ký)

- Hội ND các huyện, thành phố, thị xã;          Nguyễn Văn Quang

- Lưu VP.                                                                         


 

Lần xem: 9362  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994886Copyright 2020 by ICTQT.VN