Thông báo

Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 6 năm 2016


Ngày cập nhật: 12/08/2016 8:06:48 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH HND TỈNH QUẢNG TRỊ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      *

           Số:  84 TB-HNDT

Đông Hà, ngày 07 tháng 7 năm 2016 

THÔNG BÁO   

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2016   

Ngày 05/7/2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2016. Tham dự cuộc họp có 6/10 đồng chí. Vắng 4 đ/c (Đ/c: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Thị Hường, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Hoài) có lý do. Sau khi quán triệt, triển khai công việc, nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV dự họp, chủ tịch Hội ND tỉnh Lê Phúc Thiện chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2016

Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2013-2018. Kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm tại 6/9 huyện; kiểm tra sử dụng Qũy HTND tại 7 mô hình dự án vay vốn.

Tuyên truyền vận động bà con ngư dân về cá biển chết hàng loạt, nâng cao cảnh giác trước âm mưu gây kích động xuyên tạc của các thế lực thù địch. Không sử dụng cá chết để chế biến thực phẩm, làm thức ăn chăn nuôi; phối hợp triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát, xử lý đúng quy cách, không để xảy ra tình trạng tiêu thụ, buôn bán làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và gây ô nhiễm môi trường.

Vể Hội thi Nhà nông đua tài năm 2016, Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức thi ở 2 cụm gồm 12 đơn vị tham gia thi; đang chuẩn bị thi chung kết cấp huyện vào tháng 7.

Tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Truyền tải điện 2 về tuyên truyền công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và năm 2016; kỳ kết với sở KH&CN giai đoạn 2016-2020 và kế hoach công tác năm 2016.

Thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội theo nội dung được Tỉnh ủy phê duyệt tại 4 xã (Gio Mỹ, Hải Dương, Vĩnh Thủy, Triệu Thuận). Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về kiểm tra các chương trình dự án của Hội giai đoạn 2011-2015.

Tham mưu Ban chỉ đạo 81 của tỉnh ban hành Quyết định số 1444/QĐ-BCĐ ngày 28/6/2016 về Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 122/TB-BCĐ ngày 30/6/2016 về phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ để triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng.

Hướng dẫn Hội Nông dân cấp huyện tổng kết 10 năm phối hợp với ngành công an; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam " Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn"; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015; tổng kết 20 năm phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2014

1. Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt cho CB hội viên nông dân về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII va Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7). Theo dõi, chỉ đạo cấp cơ sở, huyện tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” theo kế hoạch. (Ban Tuyên giáo tham mưu).

2. Thực hiện bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa X. Quy định chức năng, nhiệm vụ các Ban chuyên môn; phân công trách nhiệm đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tỉnh Hội theo Quyết định 282- QĐ/TW ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư TW Đảng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của TW Hội. Lập thủ tục đề nghị TW Hội tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” năm 2016. Theo dõi, chỉ đạo Hội nghị Chi Hội nhiệm kỳ 2016-2018. Tiếp tục kiểm tra, giám sát năm 2016 theo nội dung đã được phê duyệt (Ban Tổ chức – Kiểm tra tham mưu)

3. Tổng hợp bình chọn nông dân xuất sắc năm 2015 báo cáo Ban TV xem xét trình Trung ương Hội quyết định. Triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Truyền tải điện 2 về tuyên truyền công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2016. Chuẩn bị nội dung tổng kết 20 năm phong trào sản xuất kinh doanh giỏi (Ban Kinh tế – Xã hội tham mưu)

4. Tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy nghề năm 2016; phối hợp tuyên truyền và thực hiện xuất khẩu lao động; thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ND (Trung tâm DN & HTND tham mưu)

5. Tổng hợp, rà soát các mô hình, dự án hiệu quả để giúp nông dân vay vốn qua Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH và Quỹ HTND gắn với kiểm tra, thu hồi vốn đến hạn, nợ quá hạn. Tổng hợp các dự án đề nghị vay vốn quỹ HTND trình Ban Thường vụ xem xét quyết định (Ban Điều hành Quỹ HTND tham mưu)

6. Nắm việc sơ kết 6 tháng đầu năm ở các huyện, thị, thành Hội và các Ban chuyên môn tỉnh Hội. Tổng hợp thiệt hại của hội viên ND do hiện tượng hải sản chết bất thường; tổng hợp đóng góp ủng hộ ND bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết. Liên hệ xin kinh phí đảm bảo tổ chức các hoạt động trọng tâm trong thời gian tới. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 12 (mở rộng) khóa X, vào ngày 08/7/2016 (VP tham mưu).

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch HND tỉnh tại cuộc họp Ban TV tháng 6/2016, Văn phòng thông báo đến các Ban, Trung tâm,  HND cấp huyện biết để thực hiện./.

                                                                         T/L  BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;                  (đã ký)

- Lưu VP.                                                         

                                                                        Nguyễn Văn Quang                                                                              

                                                                                                                                       

Lần xem: 3988  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 63 ngày 28/5/2020 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/5/2020

(28/5/2020)

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

1000688Copyright 2020 by ICTQT.VN