Thông báo

TB Kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2017


Ngày cập nhật: 12/06/2017 2:52:05 CH

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH Q. TRỊ

*

Số: 100 -TB/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 09 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội ND tỉnh Lê Phúc Thiện

 tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 07/6/2017

 

Ngày 07/6/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2017. Tham dự cuộc họp có 7/10 đồng chí, vắng 03 đ/c (Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Đán, Nguyễn Thị Hường) có lý do. Sau khi nghe báo cáo, quán triệt, triển khai công việc và phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Báo cáo của các Ban chuyên môn, Trung tâm DN&HTND, Văn phòng

- Báo cáo công tác Hội tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2017.

- Báo cáo về kết quả tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ Hội các cấp.

- Báo cáo công tác xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng Trung tâm DN&HTND giai đoạn II.

- Báo cáo tình hình rà soát, xem xét cấp giấy chứng nhận hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

- Báo cáo kết quả kiểm tra Quỹ hỗ trợ nông dân 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo công tác chuẩn bị về phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Máy kéo và máy nông nghiệp Hà Tây, các doanh nghiệp kinh doanh máy nông nghiệp và đơn vị liên quan để chuẩn bị tổng kết việc cung ứng, chuyển giao các loại máy cho nông dân trên địa bàn.

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng  5/2017

Ban Thường vụ thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo cáo số 373-BC/HNDT ngày 31/3/2017 về Hoạt động Hội và phong trào nông dân tháng 5/2017, song cần bổ sung một số nội dung sau:

 1/ Tình hình tổng kết các nghị quyết chuyên đề của Hội NDVN

 2/ Nội dung buổi làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Máy kéo và máy nông nghiệp (Hà Đông, Hà Nội) về hoạt động chuyển giao máy nông nghiệp cho nông dân, cơ chế bảo hành, cung cấp phụ tùng và chuẩn bị tổ chức Hội nghị khách hàng tại Quảng Trị.

3/ Tình hình thực hiện công tác kiểm tra Quỹ hỗ trợ nông dân 6 tháng đầu năm, làm rõ các cơ sở chưa có hoạt động phối hợp với các Ngân hàng, những cơ sở yếu kém trong quản lý tài chính.

4/ Làm rõ thêm mục đích, ý nghĩa việc tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho đồng bào thiểu số huyện Đakrông và Hướng Hóa từ ngày 8-12/5/2017 gồm 10 lớp với 300 người tham dự.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017

1/ Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của tỉnh: Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 02/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

2/ Tổ chức thực hiện kế hoạch tham gia Hội thi Nhà nông đua tài năm 2017 theo chỉ đạo của Trung ương Hội; thành lập đội tuyển, tổ chức luyện tập và chuẩn bị các điều kiện tham gia dự thi vòng khu vực Miền Trung tại tỉnh Thanh Hóa theo kế hoạch.

3/ Hướng dẫn Hội ND cấp huyện và các cơ sở lựa chọn thí sinh tham gia hội thi Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệdo Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức. Tổng số toàn tỉnh có 09 đội dự thi, mỗi đội có 08 người (Trong đó: Ngân hàng CSXH: 4 người và 4 tổ chức ủy thác: 4 người).

                               (Ban Tuyên giáo tham mưu nội dung 1,2,3)

4/ Tiến hành kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân ở tất cả các cấp Hội trong toàn tỉnh theo Kế hoạch số 217-KH/HNDT ngày 30/5/2017 của BTV Hội Nông dân tỉnh. Đoàn công tác của tỉnh Hội tiến hành kiểm tra 06/09 đơn vị (trừ HND huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng và Gio Linh). Tổng hợp thông tin, hoạt động, số liệu chuẩn bị báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ đến cuối năm 2017 trình Hội nghị BCH vào đầu tháng 7/2017.

5/ Ban TV tỉnh Hội làm việc với huyện ủy Cam Lộ và HND huyện Cam Lộ về thực hiện kế hoạch chỉ đạo Đại hội điểm vào đầu năm 2018 theo kế hoạch.

6/ Tiếp tục tham mưu xây dựng, hướng dẫn chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội, Đại hội điểm và công tác tác nhân sự các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp tục chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Hướng dẫn việc lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

7/ Thực hiện kiện toàn bộ máy, nhân sự Hội ND tỉnh theo nội dung Thông báo kết luận buổi làm việc ngày 12/4/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ban TV Hội ND tỉnh. Xem xét điều động, bố trí cán bộ các Ban cơ quan tỉnh Hội theo vị trí việc làm. Sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ Trung tâm DN&HTND nhằm hoạt động mang lại hiệu quả cao, đồng thời đảm bảo chính sách đối với cán bộ, công chức.

8/ Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội rà soát số lượng Hội viên, phát thẻ hội viên theo quy định. Hướng dẫn thành lập chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp theo chỉ đạo của TƯ Hội.

9/ Chỉ đạo quyết toán các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chi hội trưởng, chi hội phó năm 2017 theo Quyết định số 586-QĐ/UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị. Tổng kết 5 năm thực hiện NQ số 01/NQ-HNDTW ngày 25/1/2011 của TW Hội về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ giai đoạn 2011 - 2015.

10/ Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo của nông dân”. Hướng dẫn thành lập BCĐ xây dựng mô hình thực hiện quyết định 81/2014/TTg; đồng thời tổ chức xây dựng câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong.

                 (Ban Tổ chức-Kiểm tra tham mưu nội dung 4-10)

11/ Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020, xem xét chỉ đạo tổng kết ở các cấp Hội nhằm làm rõ vai trò của Hội trong việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của BCH Trung ương Hội. Tiếp tục chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HNDTW của BCH Hội Nông dân VN (khóa VI) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện phong trào “Nông dân Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” theo kế hoạch.

12/ Rà soát, xem xét cấp giấy chứng nhận hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp theo quy định.

                            (Ban Kinh tế-XH tham mưu nội dung 11, 12)   

13/ Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Máy kéo và máy nông nghiệp (Hà Đông, Hà Nội) về hoạt động tuyên truyền, trưng bày giới thiệu, chuyển giao máy nông nghiệp cho nông dân; cơ chế bảo hành, cung cấp phụ tùng... Lập hồ sơ gửi Công ty đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để chuẩn bị tổ chức Hội nghị khách hàng tại Quảng Trị và tổng kết việc chuyển giao máy nông nghiệp cho nông dân góp phần thực hiện Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

14/ Phối hợp với Công ty Trung Sơn để giới thiệu, trưng bày các loại sản phẩm, lái thử xe ô tô SUZUKY đến với cán bộ, hội viên nông dân có nhu cầu mua xe.

15/ Chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp liên quan (Sở Lao động, TB&XH, Công ty Tam Quy, HND huyện Triệu Phong...) truyên tuyền, tư vấn xuất khẩu cho 50 lao động tại huyện Triệu Phong, tạo nguồn lao động đi xuất khẩu có thời hạn tại nước ngoài. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2017.

                          (Trung tâm DN&HTND tham mưu mục 13-15)  

16/ Về quản lý, sử dụng các nguồn vốn, quỹ:

- Đôn đốc thu hồi nợ đến hạn tại các xã, phường, thị trấn và xây dựng các dự án vay vốn gửi TW đề nghị giải ngân quỹ HTND. Phối hợp với NHCSXH kiện toàn các tổ TK&VV, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn tại các địa phương, tham gia kiểm tra hoạt động của Hội Nông dân cơ sở tại các điểm giao dịch của Ngân hàng.

- Tổng hợp Kiểm tra hoạt động Quỹ HTND và ủy thác qua các ngân hàng 6 tháng đầu năm 2017 tại các  huyện, thị, thành Hội và các cơ sở Hội.

17/ Làm việc với đoàn công tác Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh về nguồn vốn vay không lãi 300 triệu (15 hộ ở 3 phường) đã giải ngân cho nông dân nghèo vay phát triển sản suất nâng cao đời sống tại HND thành phố Đông Hà. Kiểm tra các dự án sau giải ngân theo quy định.

                               (Ban Điều hành Quỹ HTND tham mưu mục 16, 17)

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 07/6/2017, Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Quang

                                                                       

                                                                                                                                                                            

 

Lần xem: 356  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994172Copyright 2020 by ICTQT.VN