Thông báo

Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017


Ngày cập nhật: 19/07/2017 8:37:56 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số: 101-TB/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện

 tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017

 

Ngày 27/6/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6, sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối 2017. Tham dự cuộc họp có 6/10 đồng chí, vắng Đ/c Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Văn Mẫn có lý do. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

Ban TV thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo cáo số 378 BC/HNDT ngày 14/6/2017 về công tác Hội và phong trào nông dân tháng 6 đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, song cần đánh giá cụ thể và bổ sung một số nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong báo cáo đề cập đến nội dung này còn ít, cập nhật số liệu, mô hình cụ thể của nông dân do Hội đầu tư và hướng dẫn.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác hội và phong trào nông dân (Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ, nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp): Kết quả về bảo vệ nông dân, hỗ trợ nông dân, mô hình môi trường, mô hình kinh tế tập thể, mô hình sinh kế vùng biển.

3. Công tác sưu tầm hiện vật, tư liệu, hình ảnh lịch sử Hội nông dân theo Chương trình toàn khóa của BCH Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2017

1. Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm về quản lý bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, dạy nghề, dịch vụ hỗ trợ nông dân; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và các nhiệm vụ được giao. Các Ban chuyên môn và Văn phòng tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04/NQ-HNDTW về“đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển Kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020” tại Hội nghị BCH lần thứ 15.

3. Tiếp tục xây dựng mô hình môi trường, mô hình kinh tế tập thể, mô hình nông thôn mới, mô hình sinh kế vùng biển gắn với hỗ trợ nông dân.

(Ban KT-XH tham mưu mục 2 và 3)

4. Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 285 - KH/UBND ngày 30/01/2013 về việc thực hiện Quyết định 673 QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020” vào hội nghị BCH lần thứ 16.

(Văn phòng chủ trì phối hợp với các Ban, Trung tâm để tham mưu)

 5. Sơ kết 3 năm về chương trình phối hợp chuyển giao máy nông nghiệp theo Quyết định số 68 TTg tại Trung tâm vào đầu tháng 7/2017. Chuẩn bị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/HNDTW ngày 28/6/2012 của Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân giai đoạn 2012 - 2017 vào Hội nghị BCH lần thứ 16 cuối năm 2017.(Trung tâm DN&HTND tham mưu)

6. Kiểm tra, nắm nguyên nhân các xã không tiếp cận được vốn vay với Ngân hàng Chính sách Xã hội để có giải pháp trình Thường trực xử lý. Báo cáo kết quả kiểm tra Quỹ HTND 6 tháng đầu năm 2017.(Ban ĐH Quỹ HTND tham mưu)

7. Tổ chức đội dự thi Nhà nông đua tài khu vực Miền Trung tại Thanh Hóa theo kế hoạch của TW Hội NDVN. Tuyên truyền vận động CBHV tham gia cung địa phương tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ.(Ban Tuyên giáo tham mưu)

8. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã họp, bàn và thống nhất các danh mục bố trí trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, giao cho Ban quản lý dự án lựa chọn vật tư hàng hóa, lập sơ đồ lắp đặt trình Thường trực Hội Nông dân tỉnh xem xét hoàn tất các thủ tục gửi Trung ương Hội NDVN phê duyệt.

9. Tổ chức Họp BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ 15 và chia tay một số đồng chí thôi ủy viên BCH Hội ND tỉnh do chuyển công tác và nghỉ chế độ.

10. Bổ sung Chương trình công tác của BCH từ nay cho đến Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(Văn phòng tham mưu mục 8,9 và 10)

      Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017, Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Quang

 

                                                                       

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 


Lần xem: 188  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994190Copyright 2020 by ICTQT.VN