Thông báo

Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017


Ngày cập nhật: 06/09/2017 10:55:35 SA

           HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

         BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

                         *

                    Số 103 TB/HNDT

                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    Quảng Trị, ngày 05 tháng 9 năm 2017


 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện

 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017

 

Ngày 01/9/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017. Thành phần tham dự cuộc họp: Các đ/c ủy viên Ban Thường vụ, trưởng và phó các  Ban chuyên môn, Ban giám đốc Trung tâm DN&HTND. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các đồng chí dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

Ban TV thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo cáo số 387 BC/HNDT ngày 21/8/2017 về công tác Hội và phong trào nông dân tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2017, song cần đánh giá cụ thể và bổ sung một số nội dung sau:

1. Kết quả sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của TW Hội (Nghị quyết 04 và 05), một số huyện và cơ sở chưa có báo cáo.

2. Công tác thu nộp hội phí, đóng góp Quỹ “Hạt thóc vàng do TW Hội NDVN phát động” nộp tiền về  TW Hội đến 30/9/2017.

3. Tổ chức tập huấn về vận động chính sách do TW Hội tổ chức.

II. Quán triệt 02 Nghị quyết của TW Hội Nông dân Việt Nam (khoá VI) và Quy định của Tỉnh ủy Quảng Trị

- Nghị quyết số 32-NQ/HNDTW ngày 26 tháng 7 năm 2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 12 (khoá VI).

- Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

- Quy định số 08-QĐ/TU ngày 29/8/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về chế độ báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

III. Phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26 tháng 7 năm 2017 Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

- Nhiệm vụ 1: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân

- Nhiệm vụ 2: Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống. 

- Nhiệm vụ 3: Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

1- Ban Thường vụ Hội Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống Hội, hoàn thành trong tháng 9/2017.

2- Giao cho Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, khẩn trương xây dựng đề án cho từng nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết ở cấp mình và Cơ sở đạt kết quả.

3- Giao Ban Tuyên giáo phối hợp với cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền nội dung Nghị quyết tới các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân.

4- Giao Ban Tổ chức-Kiểm tra chủ trì phối hợp với các ban, bộ phận có liên quan xây dựng đề án triển khai thực hiện nhiệm vụ 1; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội. Theo dõi, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị và thực hiện nội dung về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

5- Giao Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân chủ trì phối hợp với các ban, bộ phận có liên quan xây dựng đề án triển khai thực hiện nhiệm vụ 2; theo dõi, tổng hợp, đề xuất nội dung và thực hiện các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống.

6- Giao Ban Kinh tế xã hội chủ trì phối hợp với các ban, bộ phận có liên quan của xây dựng đề án triển khai thực hiện nhiệm vụ 3; theo dõi, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị và thực hiện nội dung xây dựng mô hình kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

7- Giao Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân chủ trì phối hợp với các Ban, bộ phận có liên quan huy động các nguồn lực để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và xây dựng mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

9- Giao Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân triển khai thực hiện nội dung đào tạo nghề cho nông dân; thực hiện chuyển giao Khoa học kỹ thuật cho nhà nông và phát động ý tưởng sáng tạo nhà nông.

11- Giao Văn phòng chủ trì phối hợp với các ban, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo quy định.

IV. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017

1. Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); tuyên truyền về hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V giai đoạn 2012-2017 do TW Hội tổ chức.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch và các hoạt dộng đăng cai đêm hội hoa đăng trên sông Thạch Hãn do Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

3. Hướng dẫn các cấp Hội sưu tầm các tư liệu hình ảnh, hiện vật liên quan đến hoạt động của Hội ND các cấp và phong trào nông dân Quảng Trị qua các thời kỳ. Tiếp tục thu bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”.

4. Phát hành Bản tin số 58, chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập HND Việt nam, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập HND Việt Nam.

5. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân Nghị quyết số 32-NQ/HNDTW ngày 26 tháng 7 năm 2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 12 (khoá VI) và Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

    (Ban Tuyên giáo tham mưu mục 1,2,3,4,5)

  6. Tổng hợp báo cáo công tác giám sát của Hội Nông dân tỉnh năm 2017 gồm 05 xã hỗ trợ bồi thường cho ngư dân thiệt hại do sự cố môi trường biển và 07 xã huy động sự đóng góp của nông dân để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  7. Kiện toàn công cán bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh theo quy định.

  8. Tăng cường chỉ đạo Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết tổ chức đại hội hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

  9. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo 81/2014/QĐ-TTg của tỉnh đối với BCĐ 81 của một số huyện, thị, thành phố. Nâng cao chất lượng hoạt động đối với mô hình thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong.

     (Ban Tổ chức-Kiểm tra tham mưu mục 6,7,8,9)

10. Tập trung hoàn thành hồ sơ đợt 2 về việc cấp Giấy chứng nhận hộ nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương, cấp tỉnh giai đoạn 2012-2016 các huyện Đakrông, Thị xã Quảng Trị, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Thành phố Đông Hà.

11. Phối hợp với BHXH tỉnh tập huấn công tác BHYT cho các huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh,  về việc  tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.

  (Ban KT-XH tham mưu mục 10 và 11)

12. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/HNDTW ngày 28/6/2012 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân giai đoạn 2012 - 2017. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện tổ chức tổng kết ở cấp tỉnh.

13. Tổ chức dạy nghề cho nông dân,  phối hợp với Hội Nông dân các huyện tổ chức khảo sát nhu cầu để tuyên truyên, tư vấn về mua và sử dụng máy nông, ngư cơ. Hướng dẫn hồ sơ và tổ chức chuyển giao máy nông ngư nghiệp cho bà con nông dân theo đơn đặt hàng.

14. Phối hợp với các Công ty Cổ phần XKLD và Thương mại Du lịch, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, tư vấn về công tác XKLĐ cho hội viên nông dân, con em có nhu cầu đi XKLĐ.

    (Trung tâm DN&HTND tham mưu mục 12,13,14)

15. Kiểm tra các dự án vay vốn Quỹ HTND, thu hồi công nợ,  hoàn thành hồ sơ và giải ngân dự án "Nuôi dê sinh sản" tại xã Cam Thành; dự án "Nuôi bò lai sinh sản" tại xã Hải Thượng; dự án "Nuôi bò lai sinh sản" tại xã Triệu Giang.

16. Tham gia giao ban NHCS tại cơ sở, triển khai chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp, ngân hàng Liên Việt.

17. Tham gia Hội thi Nghiệp vụ tín dụng NHCSXH tại tỉnh Thanh Hóa.

            (Ban ĐH Quỹ HTND tham mưu mục 15,16,17)

18. Tổng kết dự án: “Xây dựng mô hình Bếp đun cải tiến cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 02 huyện Hướng Hóa và Đakrông, nhằm cải thiện kinh kế cho người dân”.

(Ban quản lý dự án tham mưu mục18)

19. Tổ chức giao ban các ban, giao ban các huyện thị, thành Hội. Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết tại cơ quan.

      (Văn phòng tham mưu mục 19)

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 01/9/2017, Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP.

                                              T/L BAN THƯỜNG VỤ

                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                       (Đã ký)

                                                   Nguyễn Văn Quang

Lần xem: 380  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994252Copyright 2020 by ICTQT.VN