Thông báo

Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017


Ngày cập nhật: 31/10/2017 10:22:08 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số106 TB/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Trị, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện

 tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 24/10/2017

 

Ngày 24/10/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017. Tham dự cuộc họp có 07/10 đ/c ủy viên Ban Thường vụ (Vắng 03 đ/c có lý do). Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các đồng chí dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2017

Ban Thường vụ thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo cáo tháng 10 năm 2017. Một số hoạt động chưa đề cập và cần được bổ sung và nhấn mạnh thêm như sau:

1/ Hoạt động chào mừng kỷ niệm 87năm ngày thành lập Hội NDVN:  

Ngày cách đây 87 năm (14/10/1930) người nông dân chính thức có tổ chức của mình. 87 năm đã qua với nhiều biến đổi, Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam tự hào đã lớn mạnh và trưởng thành trong chặng đường lịch sử của dân tộc. Từ Hội thợ cày, thợ cấy đến Hội Nông dân cứu quốc đã góp phần làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công. Giai cấp nông dân đã đóng góp to lớn sức người, sức của cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 87năm ngày thành lập Hội NDVN, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: Tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân của 9 huyện, thành phố, thị xã với 500 người tham dự đêm hoa đăng trên sông Thạch Hãn và thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị có sự kiện 81 ngày đêm lịch sử năm 1972. Tham gia hội thi nhà nông đua tài khu vực II do TW Hội tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa đạt giải khuyến khích. Cử 04 đại biểu tham dự Hội nghị nông dân SXKD giỏi do TW Hội tổ chức tại Hà Nội. Giới thiệu ông Võ Văn Thụ (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) đại diện cho nông dân toàn tỉnh tham dự Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới” và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” tại Hà Nội. Bồi dưỡng và nhân rộng nhiều điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng tổ chức hội, sản xuất kinh doanh và xây dựng nông thôn mới…  

2/ Tiếp và làm việc với các đoàn kiểm tra: Ban TV đã tạo điều kiện cho các đoàn công tác hoàn thành 03 cuộc kiểm tra đối với Hội Nông dân tỉnh gồm: TW Hội NDVN kiểm tra Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng.

 

II. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 

1.Ban Tuyên huấn:

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 04 /NQ-TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân Nghị quyết số 32-NQ/HNDTW ngày 26 tháng 7 năm 2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 12 (khoá VI) và Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Tuyên truyền Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 23/5/2017 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020.

Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Hướng dẫn và tăng cường viết tin, bài tuyên tuyền về các hoạt động của Hội, về các mô hình sản xuất hiệu quả và các cá nhân điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Chỉ đạo tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 09/11/2016 của BTV Tỉnh ủy Quảng Trị về xây dựng và phát triển Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; gương mẫu chấp hành trong công tác giải phóng mặt bằng; những chương trình và việc làm cụ thể, thiết thực thực hiện chủ trương, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Khu kinh tế Đông Nam.

Hướng dẫn các cấp Hội phối hợp UBMT các cấp tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam 18/11. Tổng hợp các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu gương điển hình, làm tốt cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng trên tập sách số 11 “Hoa đời thường”.

Tham mưu dự thảo Đề án sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử (văn hóa, văn nghệ, hình ảnh, vật dụng...) về các hoạt động của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua các thời kỳ.

2.Ban Tổ chức-Kiểm tra:

Phối hợp Văn phòng, tham mưu về Kế hoạch Đại hội Hội ND tỉnh, phân bổ đại biểu dự Đại hội, dự trù kinh phí Đại hội, số lượng đại biểu dự Đại hội.

Tham mưu chỉ đạo các cấp Hội kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua về công tác Hội và các phong trào nông dân; chuẩn bị các biểu mẫu kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố trước 15/11/2017.

Chỉ đạo bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt của Hội các cấp, chuẩn bị công tác nhân sự, báo cáo chính trị của Hội Nông dân cơ sở và Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân 2 cấp (cơ sở và cấp huyện) nhiệm kỳ 2018-2023.

Tiếp tục chỉ đạo HND các huyện, thị, thành phố thành lập Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp theo Kế hoạch số 173 KH/HNDT ngày 19/8/2016; tiếp tục chỉ đạo các hoạt động mô hình thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tại xã Triệu Trung.

Tham mưu công tác kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân cuối năm 2017,chú trọng kiểm tra các đơn vị chưa kiểm tra 6 tháng đầu năm, đảm bảo kết thúc kiểm tra trước 22/11/2017.

Nắm tình hình xả thải ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn ở Cty Dệt may Vinatex tại cụm công nghiệp Diên Sanh (huyện Hải Lăng); tình hình gần đây nhiều hộ nông dân tự động lấn chiếm đất trồng cây lâm nghiệp ở khu vực Lâm trường Triệu Hải và một số hoạt động liên quan khác.

3. Ban Kinh tế-Xã hội:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW ngày 04 tháng 7 năm 2016 của BCH TW HNDVN (khóa VI) về “Nâng cao chất lượng Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020.

- Tư vấn, hướng dẫn thành lập câu lạc bộ SXKD giỏi sát với tình hình thực tế và hoạt động có hiệu quả; Vận động hướng dẫn các hộ nông dân liên kết sản xuất, thành lập các tổ hợp tác trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và phát triển ngành nghề.

- Phối hợp Ban Tuyên huấn tuyên truyền Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 23/5/2017 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020.

- Nắm công tác điều tra lại hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, so sánh với chỉ tiêu hộ nghèo của Hội; chỉ đạo rà soát, nắm cụ thể từng mô hình kinh tế gắn với hộ SXG các cấp theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh Hội.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm DN&HTND thực hiện việc tổng kết đánh giá về công tác Dạy nghề - Việc làm - Giảm nghèo theo chương trình đã ký kết với Sở Lao động-TB&XH đầu năm 2017 để làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Hội làm việc với Sở Lao động-TB&XH tiếp tục ký kết CTPH năm 2018.

- Tham mưu công tác sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, xây dựng phương hướng nhiệm vụ phối hợp hoạt động năm 2018.

4. Trung tâm Dạy nghề và HTND:

- Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, đánh giá công tác xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho lao động và hội viên nông dân; tiếp tục phối hợp các ngành chức năng lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân.

- Chỉ đạo, quản lý các lớp dạy nghề đúng theo quy định, tổ chức bế giảng các lớp dạy nghề đúng theo kế hoạch đề ra.

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo và sơ kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HNDTW ngày 28 tháng 6 năm 2012 của TW Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân giai đoạn 2012-2017.

- Hoàn chỉnh kế hoạch “Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân” theo chỉ đạo của Trung ương Hội NDVN trình HN Ban Thường vụ tỉnh hội tháng 11/2017.

5. Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân:

- Báo cáo công tác kiểm tra Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2017 và công tác vận động xây dựng quỹ HTND. Tổng kết hoạt động vốn-quỹ năm 2017.

- Giải ngân 03 dự án vay vốn nguồn Quỹ HTND TW (Trồng Rau - P3, Thị xã Quảng Trị, Nuôi bò lai sinh sản - Hải Sơn, huyện Hải Lăng, trồng chuối - Tân Long, huyện Hướng Hóa).

- Đôn đốc thu hồi nợ, lãi đến hạn và quá hạn; phấn đấu tăng tỷ lệ tiết kiệm, giảm nợ quá hạn theo yêu cầu đặt ra.

- Báo cáo hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2017 về UBND tỉnh và Sở Tài chính theo quy định, hoàn chỉnh đề án xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân trình cơ quan chức năng xem xét giải quyết bổ sung Quỹ năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Hướng dẫn thực hiện theo quy định việc sử dụng phí Quỹ hỗ trợ nông dân, các Ngân hàng...

6. Văn phòng tham mưu:

- Xây dựng và hướng dẫn quy định chấm điểm thi đua năm 2017 và triển khai kịp thời đến các các cấp Hội.

- Đôn đốc thực hiện cuộc vận động cán bộ, hội viên nông dân xây dựng Quỹ từ thiện “Hạt thóc vàng” do TW Hội phát động.

- Báo cáo 3 năm thực hiện Kế hoạch 285 của UBND tỉnh trình HN Ban Chấp hành cuối năm 2017.

- Tham mưu Báo cáo đề xuất các nội dung trọng tâm, các sơ, tổng kết lớn của Hội sẽ thực hiện trong năm 2018 trình Ban Thường vụ tỉnh ủy và UBND tỉnh để có chủ trương và sự chỉ đạo kịp thời; Báo cáo hoàn thành trước 15/11/2017.

- Xây dựng dự toán kinh phí Đại hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, các đề xuất kiến nghị với lãnh đạo tỉnh để chuẩn bị cho phiên làm việc đầu năm 2018 với Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh.

Trên đây là ý kiến kết luận của đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 24/10/2017, Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP./.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Quang

Lần xem: 382  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994090Copyright 2020 by ICTQT.VN