Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Thông báo

Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017


Ngày cập nhật: 04/01/2018 8:06:41 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số 107-TB/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 11/12/2017

 

Ngày 11/12/2017 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2017 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tham dự cuộc họp có 09/10 đ/c ủy viên Ban Thường vụ (Vắng  đ/c Nguyễn Xuân Hoài có lý do). Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các ủy viên dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

  I/ Đánh giá kết quả công tác Hội và PTND tháng 11/2017

  Ban Thường vụ thống nhất các nội dung do Văn phòng đã nêu trong Báo cáo tháng 11 năm 2017. Một số hoạt động chưa đề cập, cần được bổ sung và nhấn mạnh thêm như sau:

  1/ Công tác tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân cuối năm 2017 và công tác kiểm tra Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2017.

  2/ Tình hình công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế (các Dự án đã được triển khai thực hiện, cán bộ đi công tác nước ngoài, hoạt động phối hợp ở biên giới với nước bạn và quan hệ với tỉnh bạn…)

  3/ Công tác chuẩn bị phục vụ cho đoàn cán bộ Sở Tài chính về thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách, các nguồn tài chính khác…

  II/ Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017

  1/ Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 của TƯ Hội NDVN về việc thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm.

  2/ Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, TƯ Hội NDVN, tỉnh Quảng Trị, Hội ND tỉnh lên trang Thông tin điện tử. Phát hành bản tin Nông dân số 59 Mừng Đảng Mừng Xuân.

  3/ Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xin chủ trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

  4/ Chỉ đạo HND các cấp công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, nhất là đại hội điểm ở HND huyện Cam Lộ và các cơ sở Hội được HND cấp huyện chọn làm điểm.

 5/. Quán triệt và chuẩn bị triển khai thực hiện các nội dung giám sát và phản biện xã hội đã được Tỉnh ủy phê duyệt năm 2018.

6/ Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW ngày 04 tháng 7 năm 2016 của BCH TW HNDVN (khóa VI) về “Nâng cao chất lượng Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020.

7/ Rà soát các nội dung hoạt động với các đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp trong năm, tiến hành tổng kết song phương năm 2017, xây dựng chương trình phối hợp năm 2018.

8/ Tổng kết năm 2017 về quản lý, sử dụng, cho vay các Ngân hàng, Quỹ Hỗ trợ Nông dân, kịp thời phát hiện tiêu cực, rủi ro để điều hành xử lý nghiêm túc.

9/ Bình xét thi đua khen thưởng cuối năm. Chuẩn bị các tài liệu, nội dung tổ chức Hội nghị BCH Hội ND tỉnh lần thứ 16 vào cuối tháng 12 năm 2017.  

III/ Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Tổ chức quán triệt, học tập trong cán bộ, hội viên về nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó tập trung vào 4 nghị quyết rất quan trọng: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

3. Tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, cấp huyện theo kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, biến động tăng giảm nhân sự và thực hiện các bước theo quy trình. Phân bổ cho cấp huyện về số lượng đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh; ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn bầu cử và các loại tài liệu liên quan như phiếu bầu, biên bản... để phục vụ cho Đại hội cấp cơ sở diễn ra vào những ngày đầu tiên của tháng 01 năm 2018. Làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình, an toàn và tiết kiệm. Theo diễn biến về thời gian, tổ chức báo cáo nhanh kết quả đại hội, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm; khẩn trương ban hành các Đề án theo Nghị quyết. 

- Đề án về thực hiện nhiệm vụ 1: Cần nhấn mạnh và làm rõ thêm việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp, xây dựng giai cấp nông dân trong thời kỳ mới; công tác bảo vệ nông sản, thương hiệu sản phẩm; các giải pháp bảo vệ quyền lợi cho nông dân; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường...

- Đề án về thực hiện nhiệm vụ 2: Tập trung thêm vào việc hỗ trợ nông dân; làm rõ nội dung nhóm công việc tư vấn pháp luật, nông sản, thương hiệu; các giải pháp thực hiện nhóm dịch vụ và hỗ trợ nông dân; công tác dạy nghề và việc làm; hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; hoạt động xây dựng Quỹ Hạt Thóc Vàng”; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm DN&HTND hiện nay.

- Đề án về thực hiện nhiệm vụ 3: Cần tập trung thêm việc xây dựng mô hình kinh tế cấp huyện và cấp cơ sở, số lượng, quy mô, diện tích, cây trồng, con nuôi. Mô hình tổ hợp tác chăn nuôi, trồng trọt, môi trường, làng nghề cần xây dựng ở vùng miền phù hợp (miền biển, đồng bằng, miền núi...). Mô hình tham gia xây dựng Hợp tác xã theo quy định của pháp luật, số lượng mô hình theo từng năm.

 Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và nhiệm vụ được phân công, sau khi có ý kiến tham gia của các đ/c ủy viên Ban Thường vụ, các Ban khẩn trương hoàn thành và ban hành Đề án để tổ chức thực hiện thống nhất trong các cấp Hội.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo của nông dân”; trên cơ sở Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ từng thành viên BCĐ để triển khai thực hiện có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo mô hình điểm do tỉnh Hội xây dựng tại xã Triệu Trung (huyện Triệu Phong). Quán triệt các nội dung giám sát và phản biện xã hội đã được Tỉnh ủy phê duyệt, chuẩn bị triển khai thực hiện năm 2018.

6. Đẩy mạnh phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện Kế hoạch số 285-KH/UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Quyết định số 673 QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai quy chế phối hợp với Ủy Ban Nhân dân tỉnh, chương trình phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang về phối hợp hoạt động năm 2018. Tiếp nhận cơ cở vật chất dự án xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2 để tổ chức dạy nghề và hỗ trợ nông dân.

7. Tăng cường quản lý, điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ theo quy định của Điều lệ và các văn bản liên quan; đồng thời làm việc với UBND và các ngành liên quan đề nghị bổ sung Quỹ HTND theo quyết định của Chính phủ và hướng dẫn của TW Hội NDVN.

8. Tham gia các hoạt động do TW Hội tổ chức năm 2018; tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, kỷ niệm 88 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam tạo khí thế phấn khởi thi đua lao động sản xuất trong hội viên nông dân.

9. Tổng kết các Nghị quyết liên ngành, chuyên đề của TW Hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2013-2018 nhân dịp Đại hội Hội nông dân tỉnh lần thứ XI.

Trên đây là ý kiến kết luận của đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 11/12/2017, Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP./.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                      (đã ký)

Nguyễn Văn Quang

Lần xem: 693  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)
TB Kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2017 (12/6/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội ND tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 05/5/2017 (10/5/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3/2017 (31/3/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 2/2017 (20/3/2017)
Thông báo Kết luận số 89 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8/2016 (12/9/2016)
Thông báo Kết luận số 88 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban Hội Nông dân 16 xã, thị trấn bị thiệt hại do Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây sự cố môi trường biển (12/9/2016)
Thông báo Kết luận họp BTV tháng 7 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 6 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2016 (9/5/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 3 năm 2016 (26/4/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 02 năm 2016 (10/3/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 01 năm 2016 (10/3/2016)
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đán, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 12/2015 (4/1/2016)
Thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2015-2016 (29/12/2015)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2015 (14/12/2015)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2015 (5/11/2015)

Thống kê truy cập

0128105Copyright 2018 by ICTQT.VN