Thông báo

Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018


Ngày cập nhật: 06/03/2018 10:05:22 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số: 110 TB/HNDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 02 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện

 tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2018

 

Ngày 27/02/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018. Tham dự cuộc họp có 08/10 đ/c ủy viên Ban Thường vụ (Vắng 02 đ/c có lý do). Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các đồng chí dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2018

Ban Thường vụ thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo cáo tháng 02 về công tác Hội và phong trào nông dân, phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2018, song cần đánh giá cụ thể và bổ sung một số nội dung báo cáo sau:

1. Kết quả Đại hội ở cơ sở, tính đến 27/02/2018, 67/141 Hội cơ sở đã tổ chức Đại hội. Hội Nông dân 2/9 huyện đã hoàn thành Đại hội cấp cơ sở (Hải Lăng 20/20, Cam Lộ 9/9). 07 huyện, thị xã, thành phố khác tiếp tục chỉ đạo Đại hội các Hội cơ sở còn lại. Hội Nông dân Thị xã Quảng Trị hiện nay chưa tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.

2. Đã soạn thảo và thông qua BTV Hội Nông dân tỉnh 03 Đề án: Đề án xây dựng BCH, BTV Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; Đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy cơ quan Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2018-2021.

3.Tổ chức ký kết trách nhiệm tập thể và người đứng đầu Hội Nông dân cấp huyện về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

4. Đảng Đoàn đã họp, phê duyệt và thống nhất cho 04 ủy viên Thường vụ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/NĐ-CP.

II. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 20181.    

1. Ban Tổ chức-Kiểm tra:

- Bổ sung, hoàn chỉnh 03 Đề án: Đề án xây dựng BCH, BTV Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; Đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy cơ quan Hội Nông dân tỉnh theo Nghị quyết của TW Đảng để trình BTC Tỉnh ủy.

- Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở.

- Rà soát các nội dung chỉ đạo Đại hội điểm tại Hội Nông dân huyện Cam Lộ; tiếp tục theo dõi , nắm tình hình Đại hội Hội Nông dân các xã còn lại.

-  Nắm tình hình nhân sự Hội Nông dân cấp huyện, thị xã, thành phố;  tham mưu nội dung làm việc với cấp ủy, Hội Nông dân 05 huyện, thị xã, thành phố có sự thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tham mưu nội dung làm việc với các cấp ủy, các cơ quan có các đồng chí trong quy hoạch cán bộ chủ chốt là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 để bổ sung hồ sơ nhân sự.

- Đôn đốc các Ban chuyên môn hoàn thành Chương trình công tác năm 2018 gửi Email qua Văn phòng để làm thủ tục ký kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

- Xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan Tỉnh hội.

- Bổ sung, hoàn chỉnh Chương trình công tác của Ban năm 2018.

- Kiểm tra Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố về tình hình triển khai thực hiện Đề án Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân”.

- Kiểm tra và hướng dẫn thành lập Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp.

2. Ban Tuyên giáo:

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại Hội Nông dân cấp cơ sở đến tận Chi, Tổ hội và hội viên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện sưu tầm các tư liệu hình ảnh hiện vật liên quan đến hoạt động của Hội Nông dân các cấp và phong trào nông dân tỉnh qua các thời kỳ. Lập danh sách các tư liệu hiện vật có địa chỉ cụ thể, báo cáo Thường trực để có phương án đưa về Trung tâm Dạy nghề và HTND lưu giữ.

- Tiếp tục triển khai và hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Bổ sung, hoàn chỉnh Chương trình công tác của Ban năm 2018.

3. Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân:

- Báo cáo hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2017 về UBND  tỉnh và Sở Tài chính theo quy định, hoàn chỉnh đề án xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân trình cơ quan chức năng xem xét giải quyết bổ sung Quỹ năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Tham mư việc vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, tổ chức cuộc vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp, cá nhân... ủng hộ xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Hỗ trợ, hướng dẫn, lập dự án và cùng với Trung tâm xây dựng Đề án xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng công nghệ cao tại Trung tâm Dạy nghề và HTND.

- Bổ sung, hoàn chỉnh Chương trình công tác của Ban năm 2018.

 4. Ban Kinh tế-Xã hội:

- Ký kết phối hợp với Sở Lao động – TB và XH tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở KH và CN tỉnh về hoạt động năm 2018.

- Cùng với Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuyên truyền phát động phong trào nông dân SXKD sản phẩm nông nghiệp an toàn.

- Kiểm tra Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố về tình hình triển khai thực hiện Đề án Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tập thể do Hội Nông dân điều hành, quản lý thực hiện giai đoạn 2018-2020”.

- Tham gia cùng với Trung tâm xây dựng Đề án xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng công nghệ cao tại Trung tâm Dạy nghề và HTND.

- Bổ sung, hoàn chỉnh Chương trình công tác của Ban năm 2018.

5. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân: 

- Thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Thực hiện Đề án số 04/ĐA-HNDT ngày 15/4/2012 về xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm Dạy nghề và HTND giai đoạn II, Trung tâm Dạy nghề và HTND chủ động tham mưu lập Tờ trình xin ý kiến Tỉnh ủy trước khi lập Đề án; phối hợp với Ban Kinh tế - XH, Ban Điều hành Quỹ HTND xây dựng Đề án xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng công nghệ cao tại Trung tâm Dạy nghề và HTND hoàn thành trong tháng 3/2018.

- Kiểm tra Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố về tình hình triển khai thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân giai đoạn 2018-2023”.

- Xây dựng cụ thể kế hoạch tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp gắn với việc tiếp nhận, sử dụng công trình xây dựng giai đoạn II có hiệu quả.

- Trung tâm tiến hành làm hồ sơ chuyển cho Ban Tổ chức – Kiểm tra xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc xin đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân ” thành Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp”.

- Bổ sung, hoàn chỉnh Chương trình công tác của Trung tâm năm 2018.

6. Văn phòng:

- Hoàn thiện tài liệu làm việc với Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh hội.

- Dự kiến kinh phí Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018-2023); Lập kế hoạch xin kinh phí sửa chữa cơ quan Tỉnh hội, mua sắm trang thiết bị để làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Đôn đốc Ban Văn kiện, Ban Khánh tiết -Hậu cần phân công công việc để thực hiện, chuẩn bị cho Đại hội Hội ND tỉnh.

- Tiến hành kiểm kê, phân tích kết quả tài sản cơ quan; xây dựng Quy chế sử dụng tài chính và chi tiêu nôi bộ năm 2018 để có phương án mua sắm trang thiết bị năm 2018.

7. Ban Quản lý Dự án bếp đun cải tiến:

- Thanh quyết toán Dự án Bếp đun cải tiến và chuyển giao các tài liệu, trang thiết bị( máy móc, phương tiện) cho Văn phòng Tỉnh hội quản lý.

8. Ban QL Dự án xây dựng Trung tâm:

- Đôn đốc các bên thi công thực hiện gói thầu thiết bị, gói thầu chữa cháy hoàn thành đúng tiến độ; lập thiết kế phần đối ứng 02 tỷ của UBND tỉnh.

-   Quyết toán các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao công trình cho Trung tâm sử dụng trong tháng 3 năm 2018.

Trên đây là ý kiến kết luận của đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018, Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV Tỉnh hội;

- Các Ban, VP, TTâm Tỉnh hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP./.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quang

 

Lần xem: 408  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994813Copyright 2020 by ICTQT.VN