Thông báo

Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018


Ngày cập nhật: 11/05/2018 4:30:51 CH

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số: 113 TB/HNDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 09 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018

 

Ngày 03/5/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 5 và quý II/2018. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các đồng chí dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018   

Ban Thường vụ thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo cáo số 446-BC/HNDT ngày 24/4/2017 về Hoạt động Hội và phong trào nông dân tháng 4/2017, song đã bổ sung thêm các nội dung:

1/ Về giao ban Quý I/2018 với Ngân hàng CSXH đã đánh giá Hội ND tỉnh còn tồn tại nhiều khâu yếu kém: Việc kiểm tra nguồn vốn Ngân hàng CSXH chưa thực hiện theo quy định; nguồn vốn ủy thác cho hội viên nông dân vay thông qua các Tổ TK&VV của Hội cơ sở còn nợ quá hạn cao nhất trong khối đoàn thể (0,27 %); tiền gửi tiết kiệm thấp, nhiều kế ước không hoạt động (1.008 khế ước); chưa thực hiện tốt các công đoạn ủy thác, nhiều Cơ sở Hội ND vắng mặt trong buổi giao ban, không đạt mục tiêu đề ra trong Quý I và xếp loại yếu kém.

2/ Việc nâng cấp xây dựng Trung tâm DN&HTND giai đoạn II, đã đầu tư thực hiện xong gói thầu thiết bị 02 tỷ và gói thầu hệ thống chữa cháy chuẩn bị bàn giao cho Trung tâm DN&HTND quản lý, vận hành sử dụng.

3/ Triển khai tuyên truyền thực hiện Kết luận về đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với nông dân VN; Quyết định 367/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội NDVN-Hội LHPNVN về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020”; các Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 của BCH TW Đảng lần thứ 6 khóa XII; Thông báo Kết luận số 382-TB/TU ngày 12/3/2018 của Thường trực Tỉnh ủy và Thông báo Kết luận số 23/TB-UBND của UBND tỉnh tại buổi làm việc với BTV tỉnh Hội.

II. Nhiệm vụ tháng 5 và quý II/2018

1. Ban Tuyên giáo

- Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội NDVN, tỉnh Quảng Trị, Hội ND tỉnh lên trang Thông tin điện tử. Tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước: Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); phát hành Bản tin số 60.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội Hội ND các cấp.

- Tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo.

- Đánh giá tình hình phối hợp thực hiện năm 2017, ký kết Chương trình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện việc sưu tầm các hình ảnh hiện vật liên quan đến hoạt động của Hội và phong trào nông dân tỉnh qua các thời kỳ.

2. Ban Tổ chức – Kiểm tra

- Tiếp tục chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 5/2018. Chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các huyện: Vĩnh Linh, Đakrông, Hướng Hóa, Triệu Phong và Thị xã Quảng Trị theo tiến độ và kế hoạch đề ra.

- Khẩn trương hoàn thiện công tác nhân sự tham gia BCH, BTV, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa XI để kịp thời làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

- Tổ chức thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy; tham mưu thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg và thực hiện các nhiệm vụ liên quan năm 2018 theo kế hoạch. Triển khai xây dựng mô hình thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh.

- Tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố duy trì hoạt động và vận động thành lập mới Chi, Tổ hội nghề nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Hội 6 tháng đầu năm: Ký kết người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đối với Hội ND cấp huyện; công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đã giao đầu năm.

3. Ban Kinh tế-Xã hội

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

- Kiểm tra HND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai xây dựng mô hình kinh tế tập thể do Hội Nông dân hỗ trợ, hướng dẫn. Tổ chức tập huấn nâng cao vai trò trách nhiệm cho cán bộ, hội viên về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình tại các địa phương theo chỉ đạo của Hội NDVN.

- Tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH TW Đảng về công tác dân tộc; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của BCH TW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.                                                                                  

- Triển khai đến các cấp Hội thực hiện Công văn số 3866-CV/HNDTW ngày 22/3/2018 của Hội NDVN về hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 từ 15/4-15/5/2018 với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”. Phối hợp với Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào nông dân SXKD sản phẩm nông nghiệp an toàn. Chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện phối hợp các ban, ngành liên quan ở địa phương tổ chức phát động hội viên nông dân và nhân dân ra quân diệt trừ cây Mai Dương nhằm bảo vệ môi trường, giải phóng đất đai để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Tuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH TW Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH TW Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/HNDTW ngày 14/10/2015 của Hội NDVN về đổi mới và nâng cao công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả vận động hỗ trợ của các chương trình, dự án phát triển KT-XH để xây dựng mô hình ở các địa phương và nâng cao năng lực cho cán bộ Hội.

- Chủ động khảo sát, chọn hộ thực hiện mô hình 300 triệu đồng từ nguồn nông thôn mới theo chỉ đạo của tỉnh. Phối hợp Ban Dân số XH của TW Hội tổ chức lớp tập huấn chương trình bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình ký kết phối hợp năm 2018 giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở Lao động – TB và XH đến HND các cấp Hội.

- Hướng dẫn các cấp Hội vận động, đôn đốc hội viên nông dân thu hoạch lúa vụ Đông Xuân và sản xuất vụ Hè Thu theo thời vụ.

4. Ban Điều hành Quỹ HTND

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội khắc phục những tồn tại, yếu kém trong phối hợp hoạt động với Ngân hàng CSXH đã nêu trong báo cáo liên ngành quý I và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp quý II/2018.

- Tham mưu, giám sát các nguồn vốn vay của các Ngân hàng, Quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ và một số địa phương khác.

- Khảo sát xây dựng mô hình mới, giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND TW và của địa phương quay vòng, đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả.

- Đôn đốc thu hồi phí, nợ quá hạn, nợ khó tại các dự án, vốn vay qua các Ngân hàng, không để thất thoát hay chiếm dụng vốn.

- Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ đề nghị UBND cùng cấp giải quyết bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2018.

5. Văn phòng

- Tiếp tục điều chỉnh dự toán kinh phí sơn, sửa chữa cơ quan tỉnh Hội, mua sắm trang thiết bị năm 2018 gửi Sở Tài chính thẩm tra để có kinh phí thực hiện. Xây dựng kinh phí Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI thông qua Thường trực, BTV tại cuộc họp cuối tháng 5/2018.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ phận lưu trữ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy xử lý tài liệu lưu trữ kịp thời. Lập thủ tục đề nghị hủy tài liệu hết giá trị sử dụng giai đoạn 1989-2007 (các tài liệu trùng thừa sau khi đã hợp đồng cán bộ Tỉnh ủy chỉnh lý năm 2007).

- Cùng với Ban Văn kiện tiếp tục điều chỉnh, bổ sung Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XI và bổ sung số liệu giai đoạn 2013-2018 vào phụ lục kèm theo.

- Tổ chức Hội nghị BCH sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2018. 

6. Trung tâm Dạy nghề và HTND

- Tăng cường vận động hội viên nông dân có nhu cầu đăng ký mua các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, vận tải... thông qua Trung tâm DN&HTND. Tư vấn và Hỗ trợ nông dân các loại hình chuyển giao phân bón các loại, vật tư nông nghiệp, chế phẩm sinh học... phục vụ trồng trọt, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với Sở Lao động-TB và XH tỉnh, các Công ty và đơn vị liên quan  tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động cho hội viên và con em hội viên nông dân đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đã đề ra.

- Liên hệ, phối hợp các Trường, các ngành liên quan tổ chức các lớp dạy nghề đã đề ra. Tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT cho cán bộ, hội viên.

- Chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị các hạng mục đã xây dựng, lắp đặt hoàn thành thuộc Công trình nâng cấp Trung tâm DN&HTND giai đoạn 2 để chủ động vận hành, đưa vào sử dụng trong tháng 5/2018. Tham khảo, học tập kinh nghiệm các Trung tâm của HND các tỉnh bạn để vận dụng vào việc quản lý, điều hành hoạt động cho phù hợp với điều kiện hiện tại.

7. Các Ban phục vụ Đại hội cấp tỉnh: Chủ động họp, xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên trong Ban kịp thời thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI.

Trên đây là ý kiến kết luận của đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018; các Ban, Văn phòng, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV Tỉnh hội;

- Các Ban, VP, TrTâm Tỉnh hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP./.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Quang


Lần xem: 462  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994246Copyright 2020 by ICTQT.VN