Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Thông báo

Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018


Ngày cập nhật: 03/08/2018 4:20:08 CH

     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

                                  *

Số: 115- TB/HNDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện

 tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018

Ngày 26/7/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018; dự kiến chương trình công tác năm 2019; rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các đồng chí dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I/ Đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018

Ban Thường vụ cơ bản thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo cáo số 468-BC/HNDT ngày 24/7/2017 về Hoạt động Hội và Phong trào nông dân tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018, song cần bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung:

- Công tác tuyên truyền, vận động: Cần đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc triển khai thực hiện Kết luận đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với nông dân theo văn bản số 6158/VPCP-QHĐP ngày 29/6/2018 của Văn phòng Chính phủ.

- Công tác xây dựng Hội: Tổng hợp thêm kết quả Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kết quả của các Ban chuyên môn về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ đến cuối năm và hoạt động chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2018.

II/ Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018

1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; các Nghị quyết của Trung ương ban hành; những chủ trương, kế hoạch của địa phương, trọng tâm là những nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sự phát triển của tổ chức Hội qua các kỳ đại hội; những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào nông dân và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; nêu gương các điển hình tiên tiến…

2. Phát động phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tiến hành việc đặt bài viết về Đại hội HND tỉnh và phát hành Bản tin ND số đặc biệt, trang Báo Quảng Trị, hình ảnh hoạt động Hội trên phương tiện thông tin đại chúng chào mừng Đại hội HND tỉnh lần thứ XI. Tuyên truyền về kỷ niệm 73 năm cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

3. Tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh tổ chức giám sát năm 2018 tại UBND các huyện về thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội ND Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020.

4. Ban TV tham dự buổi duyệt văn kiện Đại hội tại Tỉnh ủy vào ngày 01/8/2018, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo đi TW Hội NDVN duyệt văn kiện đại hội. Hoàn chỉnh các văn kiện lần cuối thông qua BCH để quyết định tổ chức Đại hội Đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

5. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tổ chức khảo sát nhu cầu, tuyên truyên, tư vấn về việc mua và sử dụng máy nông nghiệp, công tác xuất khẩu lao động, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, sử dụng công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường…

6. Tổ chức khai giảng các lớp dạy nghề đã được phê duyệt, phân công cán bộ theo dõi, quản lý lớp học thực hiện đúng theo quy định. Tiến hành tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm ở cơ sở có nhu cầu. Thực hiện các hoạt động  hỗ trợ nông dân (chuyển giao các loại máy nông nghiệp, phân bón, …).

7. Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội rà soát tình hình, các điều kiện để thành lập chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp. Chỉ đạo, kiểm tra tình hình và các hoạt động  xây dựng mô hình thực hiện QĐ 81/TTg tại xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Linh, xã Triệu Trung huyện Triệu Phong theo kế hoạch đề ra.

8. Tăng cường chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPN ngày 03/11/2017 giữa Chính phủ với Hội Nông dân, Hội LHPN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động diệt trừ cây Mai Dương, chống hoang hóa và bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp.

9. Tổ chức Hội nghị BCH để báo cáo, thông qua các văn kiện và quyết định các nội dung của Đại hội lần thứ XI Hội ND tỉnh vào cuối tháng 8/2018. Tổng hợp báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW và Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/02/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) theo quy định.

10. Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII, một số đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn… trên địa bàn tỉnh sẽ được sáp nhập, do vậy BTV Hội ND tỉnh thống nhất việc tổ chức Hội nghị Chi hội nhiệm kỳ 2018-2020 chuyển sang quý II năm 2019. Giao cho Ban Tổ chức-Kiểm tra tham mưu để thực hiện thống nhất trong hệ thống Hội. Xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2019 để Hội ND cấp huyện biết, chủ động công việc.

III/ Công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023

Đã hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện Đại hội cấp tỉnh trình Tỉnh ủy thẩm định: chương trình Đại hội, kiểm điểm BCH khóa X, công tác nhân sự BCH, BTV, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; số lượng và thành phần đại biểu dự Đại hội Hội ND tỉnh, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu TW Hội NDVN, kinh phí Đại hội và các nội dung liên quan khác. Ngày 01/8/2018 BTV Tỉnh ủy sẽ duyệt nhân sự, nội dung, văn kiện Đại hội.

BTV Hội Nông dân tỉnh thống nhất thực hiện Chương trình Đại hội theo hướng dẫn mới của TW Hội, điều chỉnh kịch bản theo Chương trình; thống nhất một số vấn đề như: dự kiến danh sách đoàn đi dự Đại hội TW Hội NDVN; việc phân tổ góp ý Văn kiện của TW Hội, Điều lệ Hội; phân công điều hành trong Đoàn Chủ tịch…

IV/  Báo cáo kết quả Hội nghị BCH TW Hội NDVN

Ngày 23/7 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chính thức khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) lần thứ 15, khóa VI (mở rộng). Đ/c Lê Phúc Thiện, tỉnh ủy viên, ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, chủ tịch Hội ND tỉnh tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng chủ trì, với tư tưởng chủ đạo hình thành mẫu cán bộ Hội ND và hội viên ND thời kỳ mới đang đòi hỏi thực hiện xanh hóa sản xuất nông nghiệp, xanh hóa tiêu dùng trong mỗi hộ gia đình và xanh hóa lối sống ở nông thôn, phát triển mạnh mẽ chi tổ hội nghề nghiệp gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân; mở rộng đối tượng kết nạp hội viên và tập huấn trước khi kết nạp nhằm phấn đấu theo mục tiêu “công nghiệp hóa nông nghiệp hóa nông nghiệp và trí thức hóa nông thôn”, “ly nông bất ly hương”.

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN Lều Vũ Điều khẳng định, trong 6 tháng đầu năm công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển, nội dung phương thức hoạt động đổi mới, chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội ngày càng tăng lên. Các phong trào thi đua do Hội phát động, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, mô hình liên kết nông dân theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao và có sức lan tỏa. Vai trò của chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới và vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân tiếp tục được phát huy. Các cấp hội đã tổ chức thực hiện tốt hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân theo Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt lần đầu tiên Trung ương Hội NDVN tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng, chỉ đạo các bộ, ban, ngành, các địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân; đại diện nông dân cũng đã phản ánh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề lớn, quan trọng trong nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân như đầu ra nông sản, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp, nguồn vốn, đất nông nghiệp... Qua Hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 6158/VPCP-QHĐP ngày 29/6/2018 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân, để khơi dòng động lực, phát huy sự sáng tạo của nông dân trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới.

Sau Hội nghị BCH, TW Hội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Trên đây là ý kiến kết luận của đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018, Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV Tỉnh hội;

- Các Ban, VP, TrTâm của Tỉnh hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP./.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Quang

Lần xem: 319  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)
TB Kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2017 (12/6/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội ND tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 05/5/2017 (10/5/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3/2017 (31/3/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 2/2017 (20/3/2017)
Thông báo Kết luận số 89 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8/2016 (12/9/2016)
Thông báo Kết luận số 88 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban Hội Nông dân 16 xã, thị trấn bị thiệt hại do Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây sự cố môi trường biển (12/9/2016)
Thông báo Kết luận họp BTV tháng 7 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 6 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2016 (9/5/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 3 năm 2016 (26/4/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 02 năm 2016 (10/3/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 01 năm 2016 (10/3/2016)
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đán, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 12/2015 (4/1/2016)
Thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2015-2016 (29/12/2015)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2015 (14/12/2015)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2015 (5/11/2015)

Thống kê truy cập

0140211Copyright 2018 by ICTQT.VN