Thông báo

Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023


Ngày cập nhật: 08/08/2018 2:05:37 CH

TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

*

Số: 463 -TB/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quảng Trị, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

-----

Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có phiên làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh để duyệt Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên làm việc. Cùng dự có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng các Ban Đảng Tỉnh ủy; đồng chí Mai Thức, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức và Văn phòng Tỉnh ủy.

Sau khi nghe đồng chí Lê Phúc Thiện, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và các kiến nghị, đề xuất; Báo cáo thẩm định của Ban Dân vận và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; ý kiến tham gia của các đồng chí đại biểu dự họp, BTV Tỉnh uỷ thống nhất kết luận như sau:

1. Về nội dung các báo cáo trình Đại hội:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Theo đó, để chuẩn bị cho Đại hội lần này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh  đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tiến hành Đại hội nhiệm kỳ đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời, tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên.

Trên cơ sở thẩm định của Ban Dân vận và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, ý kiến tham gia của các đồng chí đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh các Báo cáo và Đề án nhân sự trình Đại hội; đồng thời cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:

- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cần nghiên cứu, điều chỉnh chủ đề Báo cáo chính trị sát với  tình hình tỉnh Quảng Trị, người nông dân Quảng Trị, trong đó, phải thể hiện được nội hàm của chủ đề Đại hội, đó là: Tập trung xây dựng Hội vững mạnh; xây dựng hình ảnh người nông dân Quảng Trị thời kỳ mới; vai trò của Hội trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, BTV Hội cần tập trung đánh giá sâu hơn kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo, các mô hình kinh tế có hiệu quả do nông dân làm chủ, vai trò của người nông dân trong phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu, điều chỉnh các bài học kinh nghiệm cho phù hợp.

- Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ tới: Trên cơ sở kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, để dự báo những thuận lợi, khó khăn, định hướng cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và tổ chức Hội trong nhiệm kỳ mới. Từ đó, Hội cần nghiên cứu xây dựng lại bộ chỉ tiêu theo 03 nhóm: nhóm chỉ tiêu về xây dựng Hội, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu về phong trào nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi.        

- Về nhiệm vụ, giải pháp: đề nghị bổ sung nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Hội, gắn với tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 7/5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và đội ngũ kiêm nhiệm, nhất là cấp thôn, bản; xây dựng giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, liên kết hộ, nhóm hộ giúp nông dân phát triển, tạo chuỗi liên kết giá trị giữa doanh nghiệp, nông dân, nông thôn; bám sát bộ sản phẩm chủ lực của tỉnh để định hướng cho sản xuất; giải pháp để nâng cao thu nhập cho người nông dân; giải pháp xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ hội nhập, trong đó Hội cần nghiên cứu xây dựng những CLB nông dân sáng tạo để thực hiện trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0; đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới phải tiếp tục củng cố để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, thực sự là làng quê đáng sống. Trong giải pháp xây dựng đảng, chính quyền, cần lưu ý vai trò của Hội trong giải quyết khiếu nại, tố cáo để đảm bảo an ninh nông thôn.

- Về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2013 - 2018, cần nghiên cứu, điều chỉnh bố cục, bổ sung nội dung đánh giá làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của BTV Hội trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, về công tác đào tạo đội ngũ cán bộ…

2. Về nhân sự: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất với báo cáo thẩm định của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, theo đó:

- Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 33 đồng chí. Để đảm bảo chất lượng cán bộ, thống nhất tại Đại hội bầu Ban Chấp hành 31 đồng chí; số lượng Uỷ viên Ban Thường vụ là 9 đồng chí, tại Đại hội bầu 8 đồng chí (Các trường hợp còn thiếu sẽ tiến hành bổ sung khi có nhân sự đủ điều kiện); Thường trực: 03 đồng chí.

3. Về các kiến nghị, đề xuất:

- Đồng ý để Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh triệu tập Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong 1,5 ngày, vào cuối tháng 8/2018 như đề xuất của Hội Nông dân tỉnh. Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng chương trình hợp lý để tổ chức thực hiện.

- Đồng ý tặng Bức trướng của Tỉnh uỷ cho Hội Nông dân tỉnh nhân dịp Đại hội; Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thẩm định trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Đồng ý chủ trương truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chủ động làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để thực hiện, đồng thời, phối hợp với  Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan liên quan để triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

- Về đại biểu khách mời: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cần nghiên cứu tính toán để không trùng các chức danh. Về quà tặng tại Đại hội, chỉ tặng cho đại biểu chính thức.

- Về kinh phí Đại hội: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh  xây dựng dự toán cụ thể phối hợp với Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định, trên tinh thần thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí.

Vậy, thông báo để Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận:

- Đảng đoàn TW Hội Nông dân Việt Nam,

- UBND tỉnh,

- Các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ,

- BTV Hội Nông dân tỉnh,

- Các đ.c UVTVTU,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Quang Chiến

 

 

Lần xem: 405  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994097Copyright 2020 by ICTQT.VN