Thông báo

Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018


Ngày cập nhật: 09/10/2018 10:53:49 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số: 04- TB/HNDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh lần thứ nhất

 

Ngày 02/10/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp phiên thứ nhất tháng 9. Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018, các ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì cuộc họp kết luận:

I/ Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý III/2018

Ban Thường vụ cơ bản thống nhất cao các nội dung trong Báo cáo số 06-BC/HNDT ngày 21/9/2018 về Hoạt động Hội và Phong trào nông dân quý III, song cần bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung:

Việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2018: 9 tháng qua hội viên tăng 920 hv( Chỉ tiêu hv tăng 1.500), đạt 91,3% chỉ tiêu giao năm 2018; thành lập chi hội nghề nghiệp 03/09, đạt 33,3%; 122 cơ sở thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân( chỉ tiêu 126 cơ sở), đạt 96,8%; trực tiếp dạy nghề 135/200 hv, đạt 68%; phối hợp các ngành dạy nghề 805/2000 hv, đạt 40,3%; cấp huyện tổ chức phát động phong trào nông dân SXKD sản phẩm nông nghiệp an toàn 02/09 huyện, đạt 11%; số cơ sở tổ chức phát động 29/141 đạt 20,6%; số chi hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm 237/1184, đạt 20% ( 07 huyện, thị xã, thành phố chưa tổ chức phát động). Các chỉ tiêu chưa nắm, thống kê báo cáo gồm: quỹ hội bình quân/hội viên/ năm; hộ nông dân đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi( chỉ tiêu 21.500 hộ SXKD giỏi các cấp); tăng trưởng quỹ HTND của tỉnh, của các huyện( chỉ tiêu tăng trưởng 3.500 triệu đồng). Các chỉ tiêu trên đã được ký cam kết thực hiện đạt trong năm 2018, vì vậy BTV Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, các ban tham mưu của Hội ND tỉnh cần rà soát kỷ và tiếp tục có các giải pháp quyết liệt để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong quý IV/2018.

II/ Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018

Căn cứ vào Chương trình trọng tâm của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh năm 2018, Thường trực Hội Nông dân tỉnh đề nghị các Ban, Văn phòng, Trung tâm và Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố ngoài nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Tuyên truyền, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam(14/10/1930-14/10/2018). Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Nông tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đến tận Chi hội và hội viên trong toàn tỉnh; Phát động phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Thường trực; kiện toàn các ban chuyên môn, sắp xếp cán bộ Cơ quan Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm sau Đại hội theo Đề án tinh giọn bộ máy giai đoạn 2018 - 2021đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Xây dựng Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phân công phụ trách địa bàn của Ủy viên BCH, ủy viên BTV, thành lập Ban Kiểm tra và xây dựng Quy chế hoạt động Ban Kiểm tra...và  họp BTV, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh  lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023.

3.Chỉ đạo các cấp Hội rà soát các chỉ tiêu thi đua trong năm. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra tình hình và các hoạt động  xây dựng mô hình thực hiện QĐ 81/TTg tại xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Linh, xã Triệu Trung huyện Triệu Phong; giám sát theo Kế hoạch của Hội về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã được phê duyệt.

4. Tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 3, báo cáo kết quả Đại hội TW Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW và Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/ 2/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) theo quy định; phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH Hội ND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

5. Xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

6. Kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ sở Hội, phân loại cuối năm. Xét chọn cá nhân tham gia Chương trình “ Tôn vinh Nhà Khoa học của Nhà nông” năm 2018 của TW Hội NDVN.

7. Tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố ( trừ các huyện đã tổ chức phát động) triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPN ngày 03/11/2017 giữa Chính phủ với Hội Nông dân, Hội LHPN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020.

8. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW ngày 04 tháng 7 năm 2016 của BCH TW HNDVN( khóa VI) về “Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020; nắm hộ SXKD giỏi các cấp, hộ vượt nghèo năm 2018.

9. Tiếp tục vận động bà con nông dân gieo cấy vụ Đông Xuân 2018-2019 kịp thời vụ; Tích cực phòng chống hạn, phòng chống rét, phòng trừ dịch bệnh cho loại cây trồng, con nuôi; Kiểm tra xử lý ao hồ sau thời gian thu hoạch tôm, cá; Tích cực vận động bà con ngư dân ra khơi bám biển, đánh bắt hải sản.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 02/10/2018, Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV Tỉnh hội;

- Các Ban, VP, TrTâm của Tỉnh hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP./.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Võ Hữu Lắm

Lần xem: 201  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994716Copyright 2020 by ICTQT.VN