Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Thông báo

Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 07/05/2019 1:59:18 CH

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/TB-UBND

Quảng Trị, ngày 24 tháng 4 năm 2019

 
 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnhNgày 04 tháng 4 năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì phiên họp với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Hội Nông dân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Năm 2018 mặc dù kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, phong trào hoạt động Hội Nông dân các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, có hiệu quả trong tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân đã chủ động xây dựng chương trình hành động, phối hợp với các địa phương trong phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Vận động hướng dẫn nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, nhiều mô hình mới, cách làm hay của nông dân đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người nông dân về canh tác, nuôi trồng, sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, khai thác tốt lợi thế, tiềm năng, hình thành các chuỗi giá trị hàng hóa đảm bảo về chất lượng và an toàn thực phẩm. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân đã dần tạo được thương hiệu hàng hóa trên thị trường, chủ động vươn lên tìm kiếm cơ hội làm giàu, cải thiện và nâng cao thu nhập, góp phần vào tăng trưởng chung của toàn tỉnh, trong đó tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 5,56%, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nông dân tỉnh trong năm 2018, các cấp Hội đã phát huy được vai trò nòng cốt, trung tâm trong xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng Nông thôn mới và phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, tiến tới xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên và nông dân, thúc đẩy kinh tế xã hội vùng nông thôn phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong hoạt động của các cấp Hội năm qua: chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, liên doanh liên kết còn ở quy mô nhỏ hẹp, phân tán, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh được nhân rộng nhưng chưa đồng đều, một số nơi còn mang nặng hình thức, chưa đổi mới.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai trong năm 2019

UBND tỉnh thống nhất các chỉ tiêu hoạt động Hội đề ra trong năm 2019. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và xây dựng các cấp Hội ngày càng vững mạnh. UBND tỉnh đề nghị Hội Nông dân tỉnh tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến tận cán bộ, hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời gắn với việc thực hiện nhiệm vụ và xây dựng phong trào, tổ chức hoạt động của Hội Nông dân các cấp.

2. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Trong đó cần tập trung triển khai:

- Đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền để nông dân nắm chắc hiểu sâu về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý giúp nông dân nắm chắc, hiểu đúng pháp luật để tham gia liên doanh, liên kết, hợp tác có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

- Vận động, hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ với nhau để sản xuất cùng một loại sản phẩm theo hướng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

3. Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả về Luật biển Việt Nam, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân các quy định về đánh bắt thủy hải sản, về vùng lãnh thổ, chủ quyền đánh bắt tại các vùng biển cũng như tình trạng di dân tự do kết hôn không giá thú ở các vùng biên giới. Chủ động nắm bắt tâm tư, tình hình đời sống của nông dân để kịp thời đánh giá, phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc giải quyết các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.

4. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

III. Về các kiến nghị, đề xuất:

1. Cấp bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân: Hội Nông dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo việc thực hiện sử dụng Quỹ thời gian qua (giải ngân, hỗ trợ, cân đối sổ quỹ Trung ương, địa phương cấp làm căn cứ để UBND tỉnh cấp quỹ bổ sung hàng năm theo tỷ lệ đối ứng với nguồn vốn Trung ương Hội NDVN) gửi Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét để bố trí kinh phí năm cho Hội Nông dân đảm bảo hoạt động theo quy định.

2. Về việc sửa chữa trụ sở Hội Nông dân: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở: Xây dựng, Tài chính và Hội Nông dân khảo sát đánh giá hiện trạng trụ sở của Hội Nông dân để đề xuất UBND tỉnh phương án tối ưu (Sửa chữa, xây mới, đấu giá lại trụ sở cũ,…) đảm bảo cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh yên tâm công tác.

3. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp: Hội Nông dân làm việc cụ thể với Sở Nội vụ để xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động đào tạo cán bộ Hội theo đúng quy định.

4. Bố trí kinh phí 09 mô hình ở cấp xã thuộc 9 huyện, thị, thành phố để thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; Hội ND tỉnh lựa chọn từ 2-3 mô hình và xây dựng kế hoạch, dự toán thực hiện các mô hình, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND xem xét, quyết định. 

5.Về nhân rộng mô hình kinh tế nông nghiệp: Hội Nông dân lựa chọn mô hình, làm việc cụ thể với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Về tổ chức đối thoại với cán bộ hội và hội viên nông dân: Đồng ý chủ trương tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các Sở ngành với cán bộ hội và hội viên nông dân. Hội Nông dân chủ trì, phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể gửi UBND tỉnh xem xét cho ý kiến để tổ chức triển khai thực hiện.

7. Đồng ý chủ trương để Hội ND tổ chức Hội nghị “Biểu dương hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn” năm 2019. Hội làm việc cụ thể với  Sở Tài chính, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh, xem xét, bố trí kinh phí thực hiện ./.

Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy;

-Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

-Thành phần dự họp;

- CVP, PVP Nguyễn Cửu;

- Lưu: VT, NNP­.

TL.CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Lê Nguyên Hồng


Lần xem: 30  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)
TB Kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2017 (12/6/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội ND tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 05/5/2017 (10/5/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3/2017 (31/3/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 2/2017 (20/3/2017)
Thông báo Kết luận số 89 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8/2016 (12/9/2016)
Thông báo Kết luận số 88 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban Hội Nông dân 16 xã, thị trấn bị thiệt hại do Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây sự cố môi trường biển (12/9/2016)
Thông báo Kết luận họp BTV tháng 7 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 6 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2016 (9/5/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 3 năm 2016 (26/4/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 02 năm 2016 (10/3/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 01 năm 2016 (10/3/2016)
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đán, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 12/2015 (4/1/2016)
Thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2015-2016 (29/12/2015)

Thống kê truy cập

0262453Copyright 2019 by ICTQT.VN