Thông báo

Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11


Ngày cập nhật: 05/12/2019 10:54:39 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số 45-TB/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 30 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 28/11/2019

 

Ngày 28/11/2019  Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2019. Tham dự cuộc họp có 06/8 đ/c ủy viên Ban Thường vụ (Vắng đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Đ/c Hoàng Văn Bảo có lý do). Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các ủy viên BTV tỉnh Hội dự họp; Đ/c Trần Văn Bến, TUV, UV BCH TW Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  chủ trì  cuộc họp kết luận:

  I. Đánh giá kết quả công tác Hội và PTND tháng 11/2019

  Ban Thường vụ thống nhất các nội dung do Văn phòng đã nêu trong Báo cáo tháng 11 năm 2019. Một số hoạt động chưa đề cập, cần được bổ sung và nhấn mạnh thêm như sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ Hội và hội viên nông dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh số: 22/NQ- HĐND, ngày 17/10/ 2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên xã, phường, thị trấn; các Quyết định số: 2583 - 2590 của UBND tỉnh, ngày 26/9/2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn, phường trên địa bàn các huyện, thị, thành phố;

 - Các cấp Hội đã hoàn thành công tác kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 theo đúng kế hoạch, chương trình công tác;  tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân cuối năm 2019 và công tác kiểm tra Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2019;

- Đoàn Kiểm tra TW Hội Nông dân Việt Nam do Đ/c Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội NDVN làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh năm 2019 và Hội ND xã Cam Thành(Cam Lộ) về việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ và thăm các mô hình phát triển kinh tế tại huyện Cam Lộ. Đoàn kiểm tra Hội NDVN đã trao tặng quà cho 10 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cam Lộ.

- Các cấp Hội tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, hội viên, nông dân. Kết quả của các cuộc đối thoại và nắm tâm tư, nguyện vọng của hội viên tập trung vào các  nhóm vấn đề như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tìm đầu ra cho sản phẩm, những vấn đề đất đai, thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, môi trường; xây dựng giao thông thuỷ lợi, sáp nhập thôn, chế độ chi trả cho Chi hội trưởng,  

  II. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019

  - Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền vận động bà con nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ sản xuất của ngành nông nghiệp: nông dân đã tập trung ra quân vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020;

   - Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm: Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12), kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) và ngày Quốc phòng toàn dân; cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, TƯ Hội NDVN, tỉnh Quảng Trị, Hội ND tỉnh lên trang Thông tin điện tử. Phát hành bản tin Nông dân số 65 Mừng Đảng Mừng Xuân chủ đề Mừng Đảng Mừng Xuân Canh Tý 2020;  

   - Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, các hoạt động trọng tâm năm 2020;

 - Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Hội nghị Chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2019 – 2022, hoàn thành trong năm 2019, những địa bàn sau khi sáp nhập xong mới tổ chức Hội nghị Chi Hội Nông dân; mỗi thôn chỉ có 01 Chi Hội Nông dân. Những thôn, bản, khu phố trước đây có nhiều chi Hội thì nay chuyển thành các tổ Hội, Chi hội có 100 hội viên trở lên thì chia thành nhiều tổ Hội; thành lập chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp theo kế hoạch số 173 KH/HNDT, ngày 19/8/2016 của HND tỉnh;

- Tiến hành kê khai, công khai tài sản của cán bộ Cơ quan; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2019; rà soát, xử lý việc cấp bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định theo tinh thần công văn số 5440/UBND - VX, ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh;  

  - Các cấp Hội tiếp tục tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nông dân tại các địa phương; Hội ND tỉnh tổng hợp, chuẩn bị các câu hỏi gửi cho TW Hội NDVN phục vụ cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 2 năm 2019 tại Thành phố Cần Thơ;

    - Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy việc rà soát quy hoạch cán bộ năm 2019; Đảng đoàn - BTV tỉnh Hội  tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cho các chức danh lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018- 2023 và xây dựng quy hoạch Uỷ viên BCH, Uỷ viên BTV, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023- 2028 ;    

    - Các Đ/c Uỷ viên BTV, các Ban, Văn phòng, Trung tâm HTND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo tinh thần của Kết luận số 121- KL/HNDTW, ngày 22/11/2018 của Trung ương Hội NDVN về kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư; công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 tại tỉnh Quảng Trị ;  

    - Thống nhất dự thảo Nghị quyết “Đổi mới nâng cao phong trào nông dân  thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2020 - 2025; giao cho Ban KT- XH  hoàn chỉnh gửi cho các Đ/c Uỷ viên BCH Hội ND tỉnh, NK 2018 - 2023 tham gia ý kiến và tổng hợp gửi  cho BTV tỉnh Hội để trình tại Hội nghị BCH (lần thứ 6) Hội ND tỉnh, khóa XI  bàn và quyết định ;

    - Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định và tiến hành cải tạo, sửa chữa trụ sở Cơ quan Hội Nông dân tỉnh;

    - Báo cáo công tác thi đua; kết quả tự đánh giá, chấm điểm của Hội ND tỉnh gửi cho Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh và Cụm thi đua số 2 Trung ương Hội NDVN về khen thưởng năm 2019 đề nghị:  Đơn vị xuất sắc, Cờ thi đua của TW Hội NDVN, Cờ thi đua của UBND tỉnh; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ;

     -- Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Hội ND tỉnh năm 2020

+ Xây dựng Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội và Kế hoạch Hội ND tham gia góp ý xây dựng  Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020 theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị;

  - Rà soát các nội dung hoạt động với các đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp trong năm, tiến hành tổng kết song phương năm 2019, xây dựng chương trình phối hợp năm 2020.Tổng kết năm 2019 về quản lý, sử dụng, cho vay các Ngân hàng, Quỹ Hỗ trợ Nông dân, kịp thời phát hiện tiêu cực, rủi ro để điều hành xử lý nghiêm túc;

  - Phối hợp với TƯ Hội, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành liên quan thanh quyết toán các chương trình, dự án, dạy nghề;

    - Chuẩn bị các tài liệu, nội dung tổ chức Hội nghị BCH(lần thứ 6) Hội ND tỉnh khóa XI, NK 2018- 2023  vào cuối tháng 12 năm 2019;

    - Họp Ban thường vụ Hội ND tỉnh (lần thứ 16)

     Các Ban, Văn phòng, Trung tâm DN& HTND tỉnh chuẩn bị các nội dụng sau:

     + Báo cáo kiểm điểm của Đảng đoàn, BTV Hội Nông dân tỉnh;

     + Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 2020; Báo cáo thi đua khen thưởng năm 2019;

      + Dự thảo nội dung phát động thi đua năm 2020;

     + Tổng hợp  thi đua - khen thưởng  năm 2019 của các cấp Hội;

     + Triển khai một số nội dung khác.

Trên đây là ý kiến kết luận của đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ; Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP..

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Trần Quang Chiến

Lần xem: 16  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994111Copyright 2020 by ICTQT.VN