Thông báo

Thông báo kết luận của Chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9/2014


Ngày cập nhật: 02/10/2014 2:44:31 CH

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                                                                                              

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ                                                      Đông Hà, ngày 29 tháng 9 năm 2014

                                  *

                     Số: 40/TB-HNDT 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9/2014

Ngày 25/9/2014, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 họp định kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2014. Tham dự cuộc họp có 9/11 đồng chí. Vắng 02 đ/c (Đ/c Hoàng Tuấn Anh, đ/c Nguyễn Xuân Hoài) có lý do. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV dự họp, chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2014.

1. Ưu điểm:

Thường trực tỉnh Hội đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết BCH Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 4 khóa VI cho toàn thể cán bộ, công viên chức trong cơ quan; ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW của BCH TW Hội NDVN khóa VI về “Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền vận động nông dân trong tình hình mới”; tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa  VIII. Tham mưu kịp thời báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 3 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ gắn sơ kết 3 năm thực hiện phong trào ”nông dân Quảng trị chung sức xây dựng NTM”. Tổ chức đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân ở các xã vùng biển; đoàn công tác tuyên truyền nông thôn mới tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập huyện Hướng Hóa; đoàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo 26 huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ và Tp Đông Hà. Phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 03 lớp tập huấn khai thác và sử dụng mạng internet tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Vĩnh Linh cho 180 cán bộ chi, tổ Hội. Tổ chức 11 lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo kế hoạch năm 2014, đã có 1 lớp về Kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho gà, vịt tại xã Triệu Thượng bế giảng và cấp giấy chứng nhận học nghề. Hoàn thành thủ tục nhận xe ô tô 7 chỗ ngồi theo Quyết định UBND tỉnh, việc sang tên đổi chủ, đăng ký biển số mới.

2. Hạn chế

Một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 179– NQ/HND, ngày 23/8/2014 Hội nghị lần thứ 3 BCH Hội ND tỉnh khóa VIII về đưa công nghệ sinh học vào sản xuất và bảo vệ môi trường; Chương trình hành động thực hiện công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân giai đoạn 2014-2020.  Việc chỉ đạo tổ chức sơ kết 3 năm phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở các cấp còn nhiều hạn chế (theo báo cáo toàn tỉnh chỉ có 64/141 cơ sở Hội tổ chức Hội nghị sơ kết, cấp huyện hiện có 6/9 đơn vị, 3 đơn vị Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh kế hoạch sơ kết trong tháng 10/2014); Các Ban chuyên môn tham mưu văn bản cho Ban Thường vụ tỉnh Hội chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân còn hạn chế.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2014.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, trong tháng 10/2014 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Văn phòng:  Tham mưu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Hội thảo phong trào nông dân SXKD giỏi các cấp năm 2014 vào ngày 10/10/2014 gắn kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tham mưu công văn mời dự Hội thảo các ngành liên quan và chủ đề tham luận tại Hội thảo,  bài tham luận của 20 đại biểu nông dân SXKD giỏi theo danh sách Ban Kinh tế tổng hợp từ các huyện, thị, thành phố, tham luận về vai trò của Hội Nông dân huyện, thị, thành phố trong việc tổ chức thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.  Thực hiện sửa chữa xe ô tô 7 chỗ, thủ tục đấu giá trụ sở cơ quan, thẩm định Dự án xây dựng trụ sở mới.  Liên hệ, phối hợp huyện Đảo Cồn Cỏ và Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ bàn giao toàn bộ kinh phí cuộc vận động “Nông .dân với Trường  Sa” biển đảo quê hương để thực hiện theo biên bản thỏa thuận giữa Hội ND tỉnh với Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ.

2. Ban Tuyên huấn: Xuất bản Bản tin nông dân trước ngày 10/10/2014; tham mưu bài tuyên truyền kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội NDVN để tuyên truyền nhân Hội thảo về phong trào nông dân SXKD giỏi năm 2014; tổ chức tuyên truyền Kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh về giám sát, phản biện xã hội và Quy định góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

3. Ban Tổ chức - Kiểm tra: Hoàn thành Kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh về giám sát, phản biện xã hội và Quy định góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh để thực hiện thống nhất trong hệ thống Hội. Tham mưu cho Ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện Chị thị 26/2001/CT-TTg.

4. Ban Kinh tế: Đôn đốc Hội Nông dân các huyện hoàn thành sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện phong trào ”Nông dân Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, sơ kết 3 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Làm việc với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh về khen thưởng tập thể, cá nhân, hộ nông dân sản xuất giỏi để tổ chức tổng kết cấp tỉnh. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị nông dân điển hình tiên tiến và tham gia Đại hội thi đua yêu nước năm 2015.  Phối hợp Văn phòng chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả phong trào nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2014-2020 (cung cấp các nội dung liên quan cho VP).

5. Trung tâm DN&HTND: Hoàn chỉnh báo cáo và  phụ lục số liệu để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 179– NQ/HND, ngày 23/8/2004 Hội nghị lần thứ 3 BCH HND tỉnh khóa VIII về đưa công nghệ sinh học vào sản xuất và bảo vệ môi trường.Hoàn chỉnh và ban hành chương trình hành động về công tác dạy nghề & Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2014-2020.

6. Ban Điều hành Quỹ HTND: Kiểm tra các dự án vay vốn quỹ HTND đang nợ quá hạn kéo dài, không có khả năng trả nợ báo cáo Ban TV. Đối với dự án vay nguồn quỹ HTND TW lập hồ sơ theo quy định xin ý kiến chỉ đạo của TW Hội NDVN. Đối với dự án của tỉnh thì lập hồ sơ theo quy định, báo cáo Ban TV để chỉ đạo khoanh nợ, thu gốc, thu lãi. Tham mưu quyết định giao nguồn vốn xổ số cho HND các huyện, thị, thành phố quản lý và thực hiện theo quy định Điều lệ quỹ HTND đồng thời báo cáo Sở Tài chính biết.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện, Văn phòng thông báo đến các Ban, Trung tâm,  HND các huyện, thành phố, thị xã biết để thực hiện./.

                                                                                    T/L  BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;                                  (đã ký)

- Lưu VP.                                                                                              

                                                                                 Nguyễn Văn Quang

 

Lần xem: 585  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994740Copyright 2020 by ICTQT.VN