Thông báo

Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2014


Ngày cập nhật: 03/12/2014 7:36:12 SA

                   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

                BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ                   Đông Hà, ngày 02  tháng 12 năm 2014

                                  *

                    Số: 44 /TB-HNDT

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện

 tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2014

Ngày 28/11/2014 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, dự họp có 9/11 đồng chí, vắng 03 đ/c (Đ/c Hoàng Tuấn Anh, đ/c Nguyễn Xuân Hoài, đ/c Phan Thị Thắm) có lý do. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11

1. Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân tích cực chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Nông dân vùng đồng bằng ra quân diệt chuột, chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất mới. Nông dân vùng đất đỏ huyện Vĩnh Linh tập trung trồng mới cây hồ tiêu khoảng 100 ha.

2. Chỉ đạo HND huyện Vĩnh Linh, Đakrông tổ chức hoàn thành sơ kết phong trào ND thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào này đảm bảo chất lượng, đúng chương trình kế hoạch đề ra.

 3. Triển khai tốt Kế hoạch số 49 KH/HNDT ngày 06/6/2014 của BCH Hội ND tỉnh về thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội; Quy định góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh trong hệ thống Hội.

4. Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch dạy nghề năm 2014; tuyên truyền, vận động con em nông dân tham gia xuất khẩu lao động; liên kết triển khai các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân đạt kết quả tốt.

5. Hoàn thành kiểm tra toàn diện công tác Hội và PTND cuối năm về thc hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu thi đua, đánh giá phân loại cơ sở Hội năm 2014. Chấm điểm, xếp loại thi đua năm 2014; hoàn thành việc xét và đề nghị TW Hội khen thưởng cho tập thể và cá nhân năm 2014.

6. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng phóng sự và phát sóng về mô hình nông dân làm kinh tế giỏi. Các huyện, thị, thành Hội phối hợp với Đài PTTH địa phương đưa tin các mô hình phát triển kinh tế gắn với củng cố quan hệ sản xuất mới trên địa bàn, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua, các hoạt động của Hội...

7. Thực hiện thu phí, thu nợ đến hạn, quá hạn các nguồn vốn vay của nông dân; hướng dẫn lập dự án, thẩm định, giải ngân cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế ở một số cơ sở Hội đảm bảo thủ tục, đúng quy trình.

8. Tổ chức đi thực tế tại địa bàn, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng, ý kiến đề xuất của cán bộ hội viên nông dân Chi hội thôn An Mỹ (xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh) trong việc giao đất cho doanh nghiệp khai thác Ti Tan.

9. Lập thủ tục đề nghị Sở Xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hoàn thành hồ sơ đấu giá trụ sở cơ quan. Hoàn thành thẩm định Dự án xây dựng trụ sở mới đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiến hành bổ sung tài liệu đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở Hội tại Khu đô thị mới thuộc phường Đông Lương-TP Đông Hà.

       II. Một số tồn tại, hạn chế

1. Công tác tuyên truyền vận động nông dân ít đổi mới, hình thức, phương pháp chưa hấp dẫn, một số chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước chậm đi vào cuộc sống. Hoạt động của Hội có lúc thiếu bề nổi, việc duy trì sinh hoạt hội chưa đều, nội dung còn nghèo nên việc thu hút hội viên nông dân tham gia tổ chức Hội không đảm bảo theo chỉ tiêu. Công tác quản lý hội viên ở một số cơ sở còn chưa chặt chẽ.

2. Việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu năm 2014 đạt thấp, nhất là các chỉ tiêu về kết nạp hội viên mới, xây dựng quỹ Hội, quỹ HTND, đóng góp ủng hộ Trường Sa.

3. Tổ chức thực hiện 3 phong trào nông dân đạt hiệu quả chưa cao, xây dựng các mô hình liên kết 4 nhà thiếu chặt chẽ, mô hình hộ SXKD giỏi nhân ra diện rộng còn chậm. Việc bình chọn, công nhận hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp thiếu chính xác, công tác tổng hợp chưa kịp thời.

4.  Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất của một số huyện, thị, thành Hội chưa đúng chế độ, chất lượng báo cáo chưa cao, số liệu thiếu chính xác, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và báo cáo lên cấp trên.

III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2014

1. Tăng cường tuyên truyền vận động nông dân tích cực chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão, gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Tuyên truyền, triển khai thực hiện các hoạt động: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội NDVN và 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân; thực hiện giám sát, phản biện xã hội và Quy định góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong hệ thống Hội.

Tổng kết công tác tư tưởng văn hóa mà trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ Chính trị, công tác tuyên truyền Hiến pháp, Luật đất đai, Quyết định số 217 và 218 BCT; việc triển khai Nghị quyết Hội ND tỉnh khóa X, kết quả thực hiện nhiệm vụ của  báo cáo viên các cấp Hội gắn với đổi mới công tác dân vận trong tình hình hiện nay; công tác báo chí, bản tin nông dân, trang thông tin điện tử, kết quả thực hiện công tác liên ngành với Sở Văn hóa, TT&DL.

Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện công tác Tuyên huấn xã hội năm 2014 đối với Hội ND các huyện, thành phố, thị xã. (Ban Tuyên huấn Xã hội thực hiện)

2. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 179– NQ/HND ngày 23/8/2014 Hội nghị lần thứ 3 BCH Hội Nông dân tỉnh khóa VIII về đưa công nghệ sinh học vào sản xuất và bảo vệ môi trường. Kết quả thực hiện công tác liên ngành với Sở Lao động TB&XH. Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý, điều hành, kiểm tra việc thu hồi, giải ngân Vốn quỹ năm 2014 đối với Hội ND các huyện, thành phố, thị xã. (Trung tâm DN&HTND thực hiện)

3. Chỉ đạo các cấp Hội hoàn thiện hồ sơ kiểm tra cuối năm về thc hiện các chỉ tiêu thi đua, đánh giá phân loại cơ sở Hội. Xây dựng Kế hoạch tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội theo Quyết định số 1045 QĐ/TTg ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu công tác đánh giá CBCC cơ quan năm 2014. Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện công tác xây dựng Hội vững mạnh và thực hiện Chỉ thị số 26 TTg trong năm 2014 đối với Hội ND các huyện, thành phố, thị xã.(Ban TC-KT thực hiện)  

4. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Qui định số 944-QĐ/HNDTW ngày 04/9/2014 của Hội Nông dân Việt Nam về tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.  Hoàn chỉnh hồ sơ về hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, đề nghị TƯ Hội công nhận và cấp Giấy chứng nhận hộ nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương. Kết quả thực hiện công tác liên ngành với Sở Nông nghiệp&PTNT. Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế hộ nông dân, trang trại, gia trại, Hợp tác xã năm 2014 đối với Hội ND các huyện, thành phố, thị xã. (Ban Kinh tế thực hiện)

5. Hoàn chỉnh tài liệu giao ban công tác Hội (Khu vực Bắc Miền trung), giao ban cuối năm khối thi đua của tỉnh. Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua khen thưởng năm 2014 để Hội đồng TĐKT xét, đề nghị các cấp khen thưởng. Chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 về tổng kết công tác năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tiếp tục thực hiện việc bán đấu giá trụ sở cơ quan và đề nghị cấp đất xây dựng trụ sở mới của Hội. (Văn phòng thực hiện)

Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận của chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2014 đến các Ban, Trung tâm, HND cấp huyện biết để thực hiện./.

 

                                                                             T/L  BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;                                       (đã ký)

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP.                                                                  Nguyễn Văn Quang                                                                        

Lần xem: 359  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994083Copyright 2020 by ICTQT.VN