Thông báo

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 12/2014


Ngày cập nhật: 07/01/2015 8:07:31 SA

            HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

      BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ                Đông Hà, ngày  25  tháng 12 năm 2014

                                  *

                    Số:  46 /TB-HNDT

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 12/2014

Ngày 22/12/2014 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, dự họp có 9/11 đồng chí, vắng 02 đ/c (Đ/c Hoàng Tuấn Anh, đ/c Nguyễn Xuân Hoài) có lý do. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện chủ trì cuộc họp kết luận vê nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2015 như sau:

1. Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân tích cực chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa, gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

Tuyên truyền, triển khai thực hiện các hoạt động: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và đón Tết Nguyên đán Ất Mùi; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong hệ thống Hội.

Tổng kết công tác tư tưởng văn hóa năm 2014 mà trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ Chính trị, công tác tuyên truyền của  báo cáo viên các cấp Hội gắn với đổi mới công tác dân vận trong tình hình hiện nay; công tác báo chí, bản tin nông dân, trang thông tin điện tử.   (Ban Tuyên huấn Xã hội thực hiện)

2. Tổ chức tổng kết năm 2014 với các đơn vị có Chương trình phối hợp:

- Tổng kết năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 với Sở Lao động, TB&XH: Trung tâmDN&HTND thực hiện

- Tổng kết năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 với 2 đơn vị: Sở Nông nghiệp &PTNT và Ban Dân tộc tỉnh : Ban Kinh tế thực hiện

- Tổng kết năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 với Sở Văn hóa, TT&DL: Ban Tuyên huấn Xã hội thực hiện

- Tổng kết năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 với Ban Tôn giáo tỉnh: Văn phòng thực hiện

3. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện các nội dung để tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến theo kế hoạch số 65/KH-HNDT ngày 30/10/2014 của Hội ND tỉnh; tham mưu văn bản hướng dẫn các cấp hội thực hiện về nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh.  (Ban TC-KT thực hiện) 

4. Hoàn chỉnh tài liệu thực hiện việc bán đấu giá trụ sở cơ quan và đề nghị UBND tỉnh cấp đất xây dựng trụ sở mới của Hội. Chẩn bị tài liệu làm việc với Ban TV Tỉnh ủy và Thường trực UBND tinh đầu năm 2015. (Văn phòng thực hiện)                                      

Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận của chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tháng 12/2014 đến các Ban, Trung tâm DN&HTND, HND cấp huyện biết để thực hiện./.

 

                                                                                 T/L  BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;                                     (đã ký)                                                         

- HND các huyện, thành phố, thị xã;             Nguyễn Văn Quang   

- Lưu VP.                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

Lần xem: 647  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994254Copyright 2020 by ICTQT.VN