Thông báo

Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 03/2015


Ngày cập nhật: 24/03/2015 10:09:48 SA

      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

      BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ                      Đông Hà, ngày 19 tháng 3 năm 2015

                                  *

                  Số:  51 TBKL/HNDT 

THÔNG BÁO  

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 03/2015  

Ngày 19/3/2015, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2015. Tham dự cuộc họp có 10/11 đồng chí. Vắng 01 đ/c (Đ/c Nguyễn Văn Quang) có lý do. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2015:

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh ủy; buổi làm việc với Thường trực UBND tỉnh, một số ban, ngành liên quan. Tại buổi làm việc, tỉnh Hội đã báo cáo về kết quả hoạt động  Hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và các đề xuất kiến nghị với lãnh đạo tỉnh.

 Đã tổ chức Hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2015. Tỉnh Hội đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ để tổ chức Hội nghị “Điển hình tiên tiến” Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2010-2015; triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính Trị về giám sát phản biện và xây dựng Đảng chính quyền; thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ  bán đấu giá trụ sở cơ quan Hội Nông dân tỉnh để xây dựng mới và hoàn thiện hồ sơ xây dựng Trung tâm DN&HTND giai đoạn 2; phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện Kết luận số 61 của Bộ Chính Trị, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 285 của UBND tỉnh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2015

1. Tổ chức “Hội nghị đại biểu Điển hình tiên tiến” Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2010-2015 theo kế hoạch đề ra. Báo cáo hội nghị và cách thức tổ chức giao Ban tham mưu nghiên cứu, mục đích nêu bậc các gương điển hình tiên tiến.

2. Đôn đốc triển khai cuộc vận động ủng hộ kinh phí để tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam.

3. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ Hội các cấp; hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính Trị về giám sát phản biện và xây dựng Đảng chính quyền trình Tỉnh ủy phê duyệt; thủ tục xây dựng Trụ sở mới Cơ quan Hôị Nông dân tỉnh và Trung tâm DN&HTND giai đoạn 2; phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Bộ Chính Trị, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 285 của UBND tỉnh.

III.  Về công tác cán bộ

Phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh có hiệu lực từ 01/4/2015:

1. Đồng chí Nguyễn Đán, Phó Chủ tịch thường trực:

           + Tiếp tục Phụ trách Văn phòng.

           + Phân công nhiệm vụ mới: Phụ trách Ban Kinh tế.

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch:

          + Tiếp tục phụ trách Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân.

          + Thôi phụ trách Ban Kinh tế.

          + Phân công nhiệm vụ mới: Kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, UVTV:

          + Thôi giữ chúc vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân.

          + Phân công nhiệm vụ mới: Trưởng Ban Tuyên huấn - Xã hội.

4. Đồng chí Lê Xuân Hà, UVTV:

          + Thôi giữ chúc vụ Trưởng Ban Tuyên huấn - Xã hội.

          + Phân công nhiệm vụ mới: Giám đốc Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân.

5.  Đồng chí Hoàng Thị Vân Anh, kế toán trưởng cơ quan tỉnh Hội:

Phân công thêm nhiệm vụ: kiêm kế toán Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân và kiêm kế toán Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân.

6. Đồng chí Đặng Gia Khánh:  

           + Thôi công tác kế toán Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân.

           + Phân công nhiệm vụ mới:  Chuyên viên Ban Kinh tế.

Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận của chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tháng 03/2015 đến các Ban, Trung tâm,  HND cấp huyện biết để thực hiện./.

                                                                                           T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Văn phòng TW Hội (Thay BC)                                                                                        

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;                                                  (đã ký)

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nguyễn Văn Quang

 

 

                                                                                                              

 

Lần xem: 3104  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994173Copyright 2020 by ICTQT.VN