Thông báo

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp BTV tháng 6.2015


Ngày cập nhật: 09/07/2015 9:36:15 SA

              HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

         BCH HND TỈNH QUẢNG TRỊ                 Đông Hà, ngày   09   tháng 7  năm 2015

                                  *

                  Số:  57 TBKL/HNDT 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2015

Ngày 30/6/2015, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7/2015. Tham dự cuộc họp có 8/11 đồng chí, vắng có lý do Đ/c Hoàng Tuấn Anh, Lê Xuân Hà, Hoàng Kim Chất. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2015

1. Thực hiện chương trình công tác, chỉ tiêu đã giao, 6 tháng đầu năm các cấp Hội tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Hoạt động Hội được đổi mới, nội dung phong phú, hình thức đa dạng; quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng, thiết thực cho hội viên nông dân.

2. Chủ trì tổ chức thành công Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Công thương về thực hiện pháp luật sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015-2020; triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giám sát về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2015.

3. Ban hành Quyết định số 170/QĐ-HNDT ngày 30/6/2015 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, quy định tổ chức bộ máy gồm:

     - Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh.

     - Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

     - Bộ máy cơ quan chuyên trách của Hội Nông dân cấp tỉnh: Thường trực, Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Kinh tế-Xã hội, Ban Tổ chức-Kiểm tra, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân.

     - Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân.

4. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp ủng hộ kinh phí tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam, đến ngày 30/6/2015 thu được 118.275000đ  từ cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện, cơ sở và hội viên (đạt 103% ).

* Tuy nhiên hoạt động của các cấp Hội vẫn còn hạn chế:

Một số cấp Hội (huyện, cơ sở) chưa làm việc với cấp ủy, UBND cùng cấp về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy ảnh hưởng đến hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2015. Các chỉ tiêu công tác Hội và PTND đạt thấp (Kết nạp hội viên, phát triển quỹ HTND, xây dựng mô hình kinh tế tập thể...). Nợ quá hạn qua Ngân hàng CSXH theo kênh của Hội cao so với các đoàn thể khác. Quản lý, điều hành, phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân còn nhiều hạn chế.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2015

1. Ban Tuyên giáo

- Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 gắn với các phong trào thi đua của Hội; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, bản tin, trang thông tin điện tử.

- Tổ chức thực hiện Hội thi tuyên truyền viên giỏi các cấp. Khẩn trương tham mưu ban hành thể lệ, câu hỏi-đáp án, các văn bản liên quan đảm bảo cho Hội thi cấp tỉnh hoàn thành tốt theo kế  hoạch; tham mưu việc vận động tài trợ cho hội thi.

- Phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện chương trình “Vui cùng nhà nông” theo lịch. Liên hệ làm việc với UBMT tỉnh về hỗ trợ, tặng quà cho hộ nông dân nghèo, gia đình gặp khó khăn tại các điểm tổ chức ghi hình Gameshow.

- Phối hợp các ngành triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên đề năm 2015.

2. Ban Tổ chức - Kiểm tra:

- Thực hiện quy hoạch cán bộ, xác định vị trí việc làm theo quy định và các hoạt động về thực hiện công tác giám sát liên ngành.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 90-KH/HNDT ngày 06/4/2015 của Hội ND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo của nông dân”; tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT- TTg ở các cấp Hội.

3. Ban Kinh tế - Xã hội:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; rà soát nắm danh sách hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi năm 2014 theo tiêu chuẩn quy định hiện hành. Tham mưu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với tổng hợp kết quả đóng góp của Nông dân ở cơ sở. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn xây dựng 141 mô hình kinh tế tập do Hội Nông dân hướng dẫn giúp đỡ theo kế hoạch từ đầu năm.

4. Trung tâm DN&HTND:

- Tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện cho HND cấp cơ sở xây dựng 141 mô hình bảo vệ môi trường theo kế hoạch đầu năm. Sơ kết 5 năm (2010 - 2015) thực hiện Quyết định 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề và sơ kết 5 năm hoạt động của Trung tâm DN&HTND. Chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận của đoàn kiểm tra Tỉnh Hội.

5. Ban Điều hành Quỹ HTND:

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng Quỹ HTND theo nghị quyết của Hội Nông dân các cấp; kiện toàn bộ máy Quỹ cấp huyện, đồng thời hướng dẫn thực hiện theo đúng Điều lệ Quỹ HTND và các văn bản liên quan khác; thu phí, thu nợ đến hạn, quá hạn các nguồn vốn vay, thẩm định các mô hình phát triển kinh tế để cho vay.

6. Văn phòng:

- Tổ chức Hội nghị BCH Hội ND tỉnh lần thứ 8 gồm các nội dung: sơ kết phong trào nông dân nông dân thi đua yêu nước (ĐHTT) giai đoạn 2010-2015; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg; sơ kết hoạt động Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2015.

- Chuyển tiền vận động tôn tạo di tích lịch sử Hội NDVN vào tài khoản của  TW Hội theo đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục tham mưu, đôn đốc công tác bán đấu giá trụ sở, xây dựng mới trụ sở cơ quan, xây dựng Trung tâm giai đoạn 2 theo kế hoạch.

- Tạo điều kiện để các Ban, Trung tâm của cơ quan tỉnh Hội sơ kết 6 tháng đầu năm, hoàn thành sơ kết trước 15/7/2015.

Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận của chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2015 đến các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

 

                                                                           T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;                                 (đã ký)

- Lưu VP.                                                                         Nguyễn Văn Quang                                                  

                                                                                                                                           

 

                                                                                             

 

 

                                                                                                              

 

 

Lần xem: 6343  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994170Copyright 2020 by ICTQT.VN