Thông báo

Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8/2015


Ngày cập nhật: 08/09/2015 8:37:38 SA

                       HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

                 BCH  Hội ND TỈNH QUẢNG TRỊ                  Đông Hà, ngày 03 tháng 9  năm 2015

                                             *

                              Số: 68 TBKL/HNDT 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8/2015

Ngày 28/8/2015, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và tháng 8/2015; triển khai nhiệm vụ tháng 9/2015. Tham dự cuộc họp có 6/11 đồng chí, vắng 05đồng chí (Đ/c Hoàng Tuấn Anh, công tác đột xuất; đ/c Nguyễn Xuân Hoài, đi kiểm tra cơ sở theo lịch; đ/c Nguyễn Đán, đi công tác Miền Nam theo đoàn của UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương, đi học quản lý NN theo chương trình chuyên viên chính; đ/c Nguyễn Thị Hạnh, ốm đang điều trị tại BV Huế). Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện chủ trì cuộc họp kết luận:

I/ Quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”

Đây là Chỉ thị rất quan trọng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay. Trong bối cảnh cả nước đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được đặc biệt quan tâm. Để Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị sớm được thực hiện hiệu quả yêu cầu các cấp Hội phải tiến hành tổ chức quán triệt và triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, sát với tình hình thực tiễn, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên; nâng cao trách nhiệm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

II/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và tháng 8/2015

1. Các cấp Hội đã tuyên truyền két quả Đại hội Đảng cấp Cơ sở, cấp huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015 gắn với các phong trào thi đua của Hội.

2. Công tác chỉ đạo việc tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2015 ở cấp cơ sở, huyện đã hoàn thành ở 9 huyện, thành phố, thị xã; Tỉnh Hội chuẩn bị các điều kiện tổ chức chung kết tại tỉnh đầu tháng 9/2015. Phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện chương trình “Vui cùng nhà nông” năm 2015, đến ngày 21/8 đã tổ chức cho 18 đội dự thi, ghi hình xong và đang phát sóng những trận cuối theo lịch. 

3. Tổ chức Hội nghị BCH Hội ND tỉnh lần thứ 8 hoàn thành các nội dung đề ra: sơ kết phong trào nông dân thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg; sơ kết hoạt động Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2015, đã biểu dương khen thưởng 20 đại biểu nông dân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước  giai đoạn 2010-2015. Có 9/9 huyện thị, thành Hội tổ chức sơ kết 6 tháng và sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ 2012-2017.

4. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, có 50 đ/c cán bộ Hội Nông dân cấp huyện, tỉnh tham gia; đã tổng hợp báo cáo tỉnh ủy về các ý kiến đóng góp vào dự thảo theo quy định.

5. Cử 9 đ/c cán bộ Hội Nông dân cơ sở của 9/9 huyện, thị xã, thành phố tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội tại Quảng Nam; 3 đồng chí cán bộ Hội ND tỉnh, huyện tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội tại Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. Cử 3 đ/c cán bộ Hội Nông dân tỉnh, huyện tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tôn giáo-Quốc phòng tại TP Ninh Bình; 9 đồng chí cán bộ Hội ND tỉnh tham gia hoạt động thăm chiến trường xưa tại Bảo tàng chiến thắng Bản Đông (CHDCND Lào) và các di tích lịch sử ở Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Hội ND huyện Hướng Hóa, Cam Lộ, Hăng Lăng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 256 cán bộ cơ sở Hội và cán bộ chi hội.

6. Tỉnh Hội cử cán bộ tham gia cùng đoàn kiểm tra, giám sát Mặt trận, đoàn thể về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác giám sát, phản biện xã hội; quán triệt, triển khai Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ chuyên trách Hội ND cấp huyện và 141 cán bộ Hội cơ sở. Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 về chương trình phối hợp hoạt động với Sở Nông nghiệp&PTNT.

7. Tỉnh Hội dựng Kế hoạch và tiến hành việc giám sát huy động sự đóng góp của nông dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 5 năm (2010-2014). Các xã đã kiểm tra bao gồm: xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Linh), xã hải Quế (Hải Lăng), xã Gio Hải (Gio Linh), xã Cam Thành (Cam Lộ), xã Triệu Long (Triệu Phong), xã Tân Lập (Hướng Hóa), xã A Ngo (ĐaKrông).

8. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tham vấn nông dân và vận động chính sách (FACT) cho 55 người đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh. Đã tập trung giới thiệu một số nội dung cơ bản của công cụ tham vấn nâng cao năng lực cho học viên, đồng thời vận động thực hiện Quyết định số 68-CP/TTg về hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp và một số chính sách hỗ trợ khác. Phối hợp với TW Hội  tổ chức 3 lớp tập huấn về quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh AT cho hội viên nông dân 3 huyện là Vĩnh Linh, Hải lăng và Triệu Phong.

9. Hoạt động tập huấn KHKT và dạy nghề cho nông dân: Các cấp Hội phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trạm Thú y, Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư... tổ chức 17 lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản có 519 người tham gia; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề cấp huyện mở 9 lớp dạy nghề có 274 người tham gia. Hội Nông dân huyện Gio Linh phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin có 65 cán bộ chủ chốt Hội cơ sở tham gia.

  10. Hội ND thành phố Đông Hà phối hợp tổ chức khai giảng 06 lớp dạy nghề cho 169 HVND (bao gồm: 01 lớp tập huấn chăn nuôi gà, giun quế cho 25 HV ở Đông Lương,  01 lớp kỷ thuật “Chăn nuôi gà” cho hơn 30 hội viên ở Đông Lễ, 01 lớp kỹ thuật sử dụng thuốc thú y cho 30 hội viên ở Phường 2,  mở 01 lớp học nghề sử dụng thuộc thú y trong chăn nuôi với 32 học viên tại phường 3,  mở 01 lớp sơ cấp nghề “ Sữa chữa vận hành máy nông ngư nghiệp” cho 22 hội viên nông dân ở Đông Lễ, mở 01 lớp dạy nghề kỹ thuật nuôi gà thả vườn cho 30 học viên ở Đông Thanh).

11. Hoạt động hỗ trợ nông dân vay vốn:

- Nguồn vốn vay qua NH CSXH: Tiếp tục kiểm tra giám sát các tổ tiết kiệm vay vốn, tổ chức giao ban, trực báo định kỳ với Ngân hàng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc cho vay, thu hồi nợ, lãi. Hoàn thành việc giao ban Quý II/2015 với NHCSXH tỉnh. Rà soát nguồn vốn 120 TW tại 09 huyện, thị, thành Hội. Chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội cũng cố, kiện toàn các tổ TK&VV yếu kém.

- Nguồn vốn vay qua NH No&PTNT: Kiểm tra giám sát, tổ chức giao ban, trực báo định kỳ với Ngân hàng hàng tháng ở cơ sở để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc cho vay, thu hồi nợ, lãi. Đôn đốc các huyện, thị, thành Hội thực hiện theo nội dung ký kết văn bản Liên ngành và phương hướng hoạt động phối hợp công tác với Ngân hàng. Theo dõi quá trình hoạt động cho vay ở các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp địa phương (huyện, thị, thành phố) với Hội Nông dân các cấp; phối hợp thực hiện chương trình cho vay máy Nông nghiệp thông qua Ngân hàng.

- Nguồn vốn Quỹ HTND: đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng Quỹ HTND theo nghị quyết của Hội Nông dân các cấp; thu phí, thu nợ đến hạn, quá hạn các nguồn vốn vay, thẩm định các mô hình phát triển kinh tế để cho vay. Hoàn thành việc kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ vay vốn, thẩm định dự án nguồn Quỹ giải quyết việc làm tại thị trấn Cửa Việt: Dự án “Mua ngư cụ đánh bắt thủy hải sản”. Hoàn thành việc thu phí trong hạn Nguồn Quỹ HTNDTW và Địa phương. Xử lý được ½ nợ quá hạn tại xã Trung Sơn với số tiền: 1.300.000đ. Thu nợ khó tại phường 1 – thị xã Quảng Trị với số tiền: 2.000.000đ.

12. Phong trào nông dân tham xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp Hội tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương nội đồngcác thiết chế văn hóa tại cơ sở. Tỉnh Hội tổ chức Lễ phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh) và tại xã Avao (huyện Đakrông).

13. Công tác xây dựng cơ bản: Công tác bán đấu giá Trụ sở lần 1 không thành, tỉnh Hội đang đề nghị Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh cho giảm giá tổng thể 10% để tiếp tục tổ chức bán đấu giá đợt 2.  Việc xây dựng Trung tâm giai đoạn 2, đến nay khu nhà chính đã cơ bản làm xong phần móng và đã giải ngân được trên 3,0 tỷ đồng. Công tác giao ban XDCB giữa chủ đầu tư với BQL dự án, Giám sát và Nhà thầu được duy trì theo quy định.

* Tuy nhiên hoạt động của các cấp Hội vẫn còn hạn chế:

- Công tác triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh còn chậm. Một số cấp Hội (huyện, cơ sở) chưa làm việc với cấp ủy, UBND cùng cấp về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy ảnh hưởng đến hoạt động chung.

- Công tác phối hợp liên ngành triển khai chậm, hiệu quả không cao; Hội ND cấp huyện và cơ sở chậm có sự kết nối với các cấp chính quyền trong việc ký kết chương trình phối hợp để triển khai, thực hiện các chính sách liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

- Các chỉ tiêu công tác Hội và PTND đạt thấp (Kết nạp hội viên, phát triển quỹ HTND, xây dựng mô hình kinh tế...). Nợ quá hạn qua Ngân hàng CSXH cao so với các đoàn thể khác. Quản lý, điều hành, phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân còn nhiều hạn chế.

II/ Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015

1. Tiếp tục tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII. Vận động nông dân chuẩn bị, chủ động thu hoạch lúa vụ Hè thu tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra. Phối hợp các ngành triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện hoàn thành các chương trình phối hợp năm 2015. (Ban Tuyên giáo tham mưu)

2. Tổ chức chung kết cấp tỉnh Hội thi ”tuyên truyền viên giỏi” năm 2015 cho 9 thí sinh của Hội ND các huyện, thị, thành phố đã đạt giải cao nhất đăng ký dự thi cấp tỉnh vào đầu tháng 9/2015; Qua đó chọn thí sinh xuất sắc tiếp tục bồi dưỡng để dự thi cấp Trung ương. (Ban Tuyên giáo và VP tham mưu)

3. Xây dựng Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, gắn với nêu gương người tốt, việc tốt trong CBHV tạo không khí vui tươi, lành mạnh ở cơ sở. Tổng hợp tin, bài để phát hành Bản in nông dân số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. (Ban Tuyên giáo tham mưu)

4. Tập trung chỉ đạo Sơ kết giữa nhiệm kỳ đối với Hội ND cấp huyện, đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ; Làm rõ những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế thiếu sót để tìm giải pháp thực hiện tốt trong nửa nhiệm kỳ còn lại. (Ban Tổ chức-Kiểm tra tham mưu)

5. Thực hiện Quy hoạch BCH, BTV, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ mới. Xây dựng và hoàn chỉnh Đề án tinh giảm biên chế trình cơ quan chức năng phê duyệt theo quy định.  Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo của nông dân.  (Ban Tổ chức-Kiểm tra tham mưu)

6. Đẩy mạnh thực hiện “phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng chi hội không có hộ nghèo đói. Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Vận động ND xây dựng mô hình kinh tế tập thể có giá trị thu nhập cao theo hướng phát huy lợi thế, nâng cao chất lượng hiệu quả và phát triển bền vững. (Ban Kinh tế-Xã hội tham mưu)

7. Tổ chức đoàn công tác để giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 113KH-BCĐ-CTPH ngày 24/8/2015 của Ban chỉ đạo 340. Tổng hợp kết quả sự đóng góp của Nông dân trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới làm cơ sở tiến hành sơ kết 5 năm. (Ban Tổ chức-Kiểm tra tham mưu)  

8. Tăng cường các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân, chuyển giao KHKT, giới thiệu việc làm, tư vấn XKLĐ, hướng dẫn nông dân vay vốn qua NH NN&PTNT, NH CSXH để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Tuyên truyền ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và bảo vệ môi trường; tiếp tục đôn đốc hướng dẫn mỗi cơ sở xây dựng 01 mô hình bảo vệ môi trường theo kế hoạch. Tổ chức Bế giảng lớp Trung cấp nghề chăn nuôi, thú y tại Hải Lăng. (Trung tâm DN&HTND tham mưu)

9. Sơ kết 5 năm (2010-2015) thực hiện Quyết định 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề và sơ kết 5 năm hoạt động của Trung tâm DN&HTND. Xây dựng báo cáo, phụ lục số liệu để tổng kết Trung tâm DN&HTND, phương hướng nhiệm vụ 2015-2020. Chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận của đoàn kiểm tra Tỉnh Hội đầu năm 2015. Công tác chuẩn bị tổng kết xong trước ngày 15/9/2015 để báo cáo Ban thường vụ tại cuộc họp tháng 9 (dự kiến họp BTV ngày 22/9/2015). (Trung tâm DN&HTND tham mưu)

10. Tích cực vận động xây dựng quỹ HTND theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp đề ra; hiện nay chỉ tiêu này đạt gần 40% so với Kế hoạch đầu năm. Để tăng cường và phát triển Quỹ phải tổ chức tổng kết 5 năm (2010-2015) Quỹ HTND, phương hướng nhiệm vụ 2015-2020. Công tác tổng kết sẽ tiến hành vào cuối tháng 9/2015.  (Ban điều hành Quỹ HTND tham mưu)

11. Triển khai thực hiện các Đề án, đề tài khoa học đã được Hội đồng khoa học của tỉnh phê duyệt. Tổng hợp kết quả và báo cáo Ban TV đợt công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (Ban Kinh tế-Xã hội tham mưu)

12. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế số 3202/QC-UBND-HND ngày 19/8/2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Trị  về “Phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020” trong hệ thống Hội. Hướng dẫn Hội Nông dân huyện, thị, thành phố xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp với UBND cùng cấp trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.  (Văn phòng tham mưu)

13. Công tác xây dựng cơ bản: (Văn phòng đôn đốc các bên liên quan)

- Kinh phí xây dựng trụ sở: Cần phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan xem xét hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định giảm giá tiếp tục tổ chức bán đấu giá đợt hai để có kinh phí khởi công công trình. 

       - Việc xây dựng Trung tâm giai đoạn 2: Cần tiến hành khẩn trương, tăng cường công tác quản lý XDCB, giám sát chất lượng công trình. Hoàn thành các thủ tục về thay đổi thiết kế, giải pháp xử lý các sự cố trình TW Hội giải quyết; duy trì hàng tháng công tác giao ban XDCB.

        Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận của chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8/2015 đến các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

 

                                                                                  T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;                                        (đã ký)

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP.                                                                     Nguyễn Văn Quang                                                                                                                                                                                            

                                                                                                       

 

Lần xem: 11146  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994136Copyright 2020 by ICTQT.VN