Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Tin trong tỉnh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII


Ngày cập nhật: 30/11/2017 9:06:27 SA

Trong 2 ngày 29 và 30/11/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ dự chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh; đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố...

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Trị. Ảnh:Thành Dũng

 

Trước khi vào hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 6, khóa XII ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống xã hội, đến mô hình tổ chức bộ máy nhà nước do đó đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ nội dung các nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện tại đảng bộ, cơ quan của mình.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ươngquántriệtcác nội dung của Nghị quyết số 18. Ảnh:Thành Dũng

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cho các sở: Y tế, Nội vụ tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động để thực hiện những Nghị quyết liên quan của ngành mình. Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trương ương 6, khóa XII. Sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đôn đốc các đại biểu dự hội nghị viết bài thu hoạch đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 4 đến 11/10/2017 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thảo luận và ban hành các nghị quyết, kết luận rất quan trọng, trong đó có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Bốn Nghị quyết này là những quyết sách quan trọng của Đảng đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản vừa cấp bách và đã cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

 

Đây là những vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân, về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, về xây dựng nền hành chính hiện đại, kỷ cương, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, liên quan đến việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc. Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa chính trị xã hội nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt tốt đẹp của chế độ ta được xã hội đặc biệt quan tâm .

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu nắm chắc những nội dung cơ bản của nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Hơn nữa việc học tập, quán triệt, nghiên cứu không chỉ đòi hỏi nắm chắc các nội dung của nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

Trong buổi sáng nay, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quan triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

 

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Mục tiêu của nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.

 

Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công.

 

Ngày 30/11/2017, hội nghị tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”./.

baoquangtri.vn

Lần xem: 67  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Toàn tỉnh Quảng Trị có 40 trang trại chăn nuôi gia súc và gia cầm (14/11/2018)
Triệu Phong nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả (8/11/2018)
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII (11/10/2018)
Quảng Trị chọn 8 xã điểm xây dựng NTM kiểu mẫu (2/10/2018)
Đánh giá việc thực hiện cam kết của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị (25/9/2018)
Cần tổ chức sản xuất sản phẩm OCOP theo mô hình nông nghiệp 4.0 (20/8/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (6/7/2018)
kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: Tuyên dương 20 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2018 (11/6/2018)
Vụ lúa Đông Xuân được mùa, được giá (23/5/2018)
Đổi thay trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng (27/4/2018)
Quyết tâm tổ chức lại bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả (23/4/2018)
Khẩn trương phòng trừ sâu bệnh hại lúa (17/4/2018)
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp (2/4/2018)
Đấu tranh làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa (29/3/2018)
Hành động vì chủ đề "Năm doanh nghiệp" (22/3/2018)
Tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (22/2/2018)
Quảng Trị trong Cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 (1/2/2018)
Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua năm 2018 (17/1/2018)
Tập trung chọn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn ngày cho vụ lúa Đông Xuân 2017 - 2018 (25/12/2017)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (30/11/2017)
Kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quảng Trị (27/11/2017)
Nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình trong giai đoạn hiện nay" (23/11/2017)
Chuyển đổi sinh kế bền vững ở vùng cát Gio Linh (22/11/2017)
Chủ động khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng không khí lạnh và mưa lũ gây ra (7/11/2017)
Chủ động phòng, chống bệnh lở mồm long móng (2/11/2017)
Giao ban công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2017 (27/10/2017)
Tăng cường diệt trừ bệnh lùn sọc đen và rầy môi giới trước khi vào vụ Đông Xuân (17/10/2017)
Giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh quý III/2017 (11/10/2017)
Nông dân Quảng Trị trong cách mạng tháng Tám (18/8/2017)
Kết quả quan trắc nước biển tỉnh Quảng Trị (8/8/2017)

Thống kê truy cập

0128154Copyright 2018 by ICTQT.VN