Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Tin trong tỉnh

Đấu tranh làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa


Ngày cập nhật: 29/03/2018 2:28:55 CH

Thời gian qua, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ, được nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ, tạo được niềm tin trong nhân dân. Lợi dụng các vấn đề liên quan đến xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ, đảng viên vi phạm, không giữ vững bản lĩnh chính trị trước những cám dỗ vật chất hoặc lợi dụng chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng..., các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm chia rẽ Đảng với nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là một trong những mục tiêu cơ bản và hết sức nguy hiểm đã được chủ nghĩa đế quốc sử dụng từ nhiều thập kỷ nay để chống phá các nước XHCN…

 

Bộ đội Hải quân trên đảo Trường Sa Lớn thưởng thức chương trình dân ca quan họ Bắc Ninh.Ảnh:PV

 

Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tập trung làm suy yếu sức mạnh chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là sức mạnh chính trị - tinh thần, nhằm phá vỡ nền tảng chính trị, tư tưởng văn hóa của Đảng, của dân tộc ta. Chúng coi đây là mặt trận quan trọng hàng đầu, là nội dung trọng yếu,“mũi đột kích” để tìm cơ hội chuyển hoá tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, chúng tập trung chống phá về nhận thức, thái độ chính trị; tác phong sinh hoạt, lối sống; ý thức tổ chức, kỷ luật đảng viên; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, quan hệ giữa quân với dân...

 

Về phương thức tiến hành chống phá, chúng triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là mạng internet và thông qua các hoạt động văn hóa, giao lưu quốc tế... Thủ đoạn chúng thường sử dụng là ra sức xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm về xây dựng Đảng; chúng quy kết chủ nghĩa Mác, Lênin sai lầm từ gốc rễ; mở chiến dịch bịa đặt, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh và các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước; truyền bá các tư tưởng, lối sống thực dụng phương Tây, văn hoá tư sản, các quan điểm phản động... Chúng tìm mọi cách để làm cho cán bộ, đảng viên hiểu sai vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; tạo sự thờ ơ về chính trị, nghi ngờ lẫn nhau, dẫn đến lơ là, mất cảnh giác, mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, từng bước suy yếu về chính trị, tiến tới mất sức chiến đấu hoặc trở thành lực lượng tiếp tay cho chúng. Lợi dụng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng và những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế của ta, chúng tìm đủ mọi cách để làm giảm lòng tin của quân và dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới. Chúng đặc biệt tranh thủ lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ Đảng; kích động gây mâu thuẫn giữa nhân dân với Đảng... Đặc biệt, chúng ra sức tuyên truyền, kích động đòi xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đòi bỏ hệ thống tổ chức đảng. Những âm mưu, thủ đoạn của chúng đều nhằm chống phá nền tảng chính trị, tư tưởng văn hóa của Đảng và nhân dân ta; phá hoại về tổ chức và cán bộ, làm mất hiệu lực của hệ thống chính trị, hòng tạo ra quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cả về tư tưởng và hành động, để Đảng không còn là đội tiền phong gương mẫu của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam...

 

Để góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta nói chung và trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nói riêng, chúng ta phải tiến hành đấu tranh một cách toàn diện, trong đó cần chú trọng một số giải pháp chủ yếu sau:

 

Trước hết, tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo; xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp lãnh đạo; đặc biệt cần chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là trọng tâm hàng đầu. Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh, hoạt động đúng chức năng; gắn chặt giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân lãnh đạo, là tấm gương để quần chúng noi theo trong nhận thức và hành động. Lãnh đạo, người đứng đầu các cấp cần tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ; nêu cao tự phê bình và phê bình, kịp thời phát hiện đấu tranh kiên quyết với mọi hiện tượng tiêu cực, nhận thức, tư tưởng lệch lạc, có hành động, việc làm, lời nói thiếu tính xây dựng dễ để địch lợi dụng chống phá. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và lắng nghe dư luận trong nhân dân, giải quyết triệt để những băn khoăn, vướng mắc nảy sinh, giữ vững mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân, triệt tiêu mọi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tạo sự thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, quy định của cơ quan, đơn vị. Cần tập trung quán triệt, giáo dục làm cho cán bộ, nhân dân, trước hết là đảng viên, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, các ngành nghề thường xuyên giao lưu văn hóa, đối ngoại... nhận thức rõ âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa là âm mưu cơ bản lâu dài và là nội dung trọng tâm, chủ yếu trong chiến lược chống phá củạ các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Kết hợp chặt chẽ và đa dạng hóa các nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền trong công tác, trong sinh hoạt hàng ngày gắn với sinh hoạt tư tưởng như xây dựng đội ngũ báo cáo viên nòng cốt; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ quan, đơn vị, cơ sở; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, thực hiện tốt việc định hướng thông tin để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài nhận rõ những âm mưu thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt của chúng, tạo sự “tự miễn dịch” trước sự xâm nhập, phá hoại của các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch.

 

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong mỗi tổ chức đảng. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, mỗi tổ chức đảng cần đánh giá đúng những kết quả đạt được, nhất là những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. Quá trình lãnh đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp, với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì, không để các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chống đối chính trị lợi dụng chống phá.

 

Thứ tư, trong giáo dục, tuyên truyền, các cấp cần đặc biệt coi trọng việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phải giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc truyền thống, bản chất, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của giai cấp, của dân tộc. Do vậy, cấp ủy các cấp cần tiến hành tốt các khâu, các bước trong lãnh đạo công tác tư tưởng; làm cho các cấp nhận rõ tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phải tập trung xây dựng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong cuộc đấu tranh này; đồng thời coi trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; trong đó chú trọng thực hiện tốt chủ trương giám sát, phản biện...thực hiện đúng quan điểm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, để nhân dân, quần chúng thực sự làm chủ các hoạt động trong cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo bầu không khí đoàn kết, môi trường văn hóa lành mạnh. Cùng với đó, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ làm công tác đảng các cấp cần duy trì tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt, định hướng tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân viên tham gia đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu sai trái; vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực phản động; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn. Cùng với đó, coi trọng cổ vũ mạnh mẽ các nhân tố tích cực, lấy cái tích cực, cái tốt đẩy lùi cái tiêu cực, cái xấu; phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng; đồng thời, nắm vững phương châm lấy “xây” để “chống”, chú trọng xây dựng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên; xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thứ năm, đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến” trong cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chủ trì các cấp cần thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo được âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch giai đoạn trước mắt cũng như những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, xây dựng ý chí, quyết tâm tổ chức đấu tranh theo phương châm: “Chủ động, kịp thời, nhạy bén, liên tục, kiên quyết, triệt để”; khắc phục tình trạng thụ động, chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Thông qua đấu tranh, khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định những giá trị tốt đẹp trong truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, vạch trần bản chất phản động, phản văn hóa của các nội dung tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ động phòng chống “tự diễn biến” trong cơ quan, đơn vị; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong mọi cấp, mọi ngành…

 

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa là cuộc đấu tranh vô cùng cam go, phức tạp. Vì thế, các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu và các cơ quan, bộ phận tham mưu phải có tư duy nhạy bén, khoa học trong việc xác định mục tiêu, phương hướng, xây dựng kế hoạch và vận dụng những giải pháp đồng bộ để tiến hành công tác tư tưởng văn hóa chống “diễn biến hòa bình” trong cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp và có hiệu quả. Có như vậy, công tác tư tưởng văn hóa trong đơn vị mới có sức sống và hiệu quả cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Theo: baoquangtri.vn

Lần xem: 61  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Toàn tỉnh Quảng Trị có 40 trang trại chăn nuôi gia súc và gia cầm (14/11/2018)
Triệu Phong nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả (8/11/2018)
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII (11/10/2018)
Quảng Trị chọn 8 xã điểm xây dựng NTM kiểu mẫu (2/10/2018)
Đánh giá việc thực hiện cam kết của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị (25/9/2018)
Cần tổ chức sản xuất sản phẩm OCOP theo mô hình nông nghiệp 4.0 (20/8/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (6/7/2018)
kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: Tuyên dương 20 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2018 (11/6/2018)
Vụ lúa Đông Xuân được mùa, được giá (23/5/2018)
Đổi thay trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng (27/4/2018)
Quyết tâm tổ chức lại bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả (23/4/2018)
Khẩn trương phòng trừ sâu bệnh hại lúa (17/4/2018)
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp (2/4/2018)
Đấu tranh làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa (29/3/2018)
Hành động vì chủ đề "Năm doanh nghiệp" (22/3/2018)
Tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (22/2/2018)
Quảng Trị trong Cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 (1/2/2018)
Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua năm 2018 (17/1/2018)
Tập trung chọn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn ngày cho vụ lúa Đông Xuân 2017 - 2018 (25/12/2017)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (30/11/2017)
Kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quảng Trị (27/11/2017)
Nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình trong giai đoạn hiện nay" (23/11/2017)
Chuyển đổi sinh kế bền vững ở vùng cát Gio Linh (22/11/2017)
Chủ động khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng không khí lạnh và mưa lũ gây ra (7/11/2017)
Chủ động phòng, chống bệnh lở mồm long móng (2/11/2017)
Giao ban công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2017 (27/10/2017)
Tăng cường diệt trừ bệnh lùn sọc đen và rầy môi giới trước khi vào vụ Đông Xuân (17/10/2017)
Giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh quý III/2017 (11/10/2017)
Nông dân Quảng Trị trong cách mạng tháng Tám (18/8/2017)
Kết quả quan trắc nước biển tỉnh Quảng Trị (8/8/2017)

Thống kê truy cập

0126333Copyright 2018 by ICTQT.VN