Tin trong tỉnh

Công tác Tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra


Ngày cập nhật: 01/08/2019 8:24:48 SA

Cách đây tròn 89 năm, ngày 1/8/1930, nhân kỉ niệm ngày Quốc tế đỏ 1/8, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định chọn ngày 1/8 hằng năm là Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

 

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỉ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị 1/7 (1989 - 2019).Ảnh: PV

 

Trong suốt 89 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và chế độ. Trong thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc đầy hi sinh gian khổ, những cán bộ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng luôn thể hiện ý chí kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chân lí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Bước vào thời kì đổi mới, trước những khó khăn, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, bằng các phương pháp linh hoạt đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin vào mục tiêu lí tưởng của Đảng, thống nhất ý chí và hành động, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Trong dòng chảy đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh Quảng Trị đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Ngành Tuyên giáo đã luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu cấp uỷ, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong từng thời kì cách mạng.

 

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, vượt qua khó khăn, thách thức của thời kì đổi mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quan tâm công tác nghiên cứu, nắm bắt, dư luận xã hội, bám sát “hơi thở” cuộc sống để dự báo, định hướng, làm chủ trận địa tư tưởng của Đảng; hướng mạnh về cơ sở, kết hợp với tăng cường đối thoại, giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lí luận với thực tiễn và phù hợp với từng đối tượng. Công tác tuyên giáo của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực; chất lượng tham mưu từng bước được nâng cao; có nhiều cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy giao cho.

 

Năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cùng các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng học tập lí luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên”; không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lí luận chính trị và quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng; chú trọng tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhất là các lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính; công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa... Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết, sơ kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo; chủ động ban hành các hướng dẫn, định hướng tuyên truyền những sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỉ niệm của quê hương, đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn năm 2019, đặc biệt là kỉ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị 1/7 (1989- 2019).

 

Công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại... tiếp tục được đẩy mạnh và có sự chỉ đạo, quản lí chặt chẽ; nội dung tuyên truyền có bước đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thông tin, thưởng thức văn hóa, văn học, nghệ thuật của nhân dân và phục vụ yêu cầu công tác đối ngoại của tỉnh. Việc chỉ đạo, định hướng công tác báo chí thường xuyên và kịp thời...

 

Là cơ quan chuyên trách tham mưu cho cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện gắn với các nghị quyết của BCH Trung ương đạt được những kết quả quan trọng. Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị sơ kết và biểu dương điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai các hoạt động tuyên truyền hướng đến kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; tiếp tục hướng dẫn triển khai diễn đàn sinh hoạt chi bộ với 2 nội dung: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 

Công tác nghiên cứu, sưu tầm lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng được tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ; 110/141 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành Lịch sử địa phương. Đề tài “Phát huy phẩm chất tốt đẹp con người Quảng Trị trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế” đang được tiến hành nghiên cứu nhằm góp phần vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ, phát huy phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

 

Công tác khoa giáo luôn bám sát hoạt động của các ngành trong khối, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; giúp Tỉnh ủy khảo sát thực tiễn, đề xuất một số giải pháp trong lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển khoa học, công nghệ…theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

 

Công tác nắm bắt, phân tích dư luận xã hội (kể cả dư luận xã hội trên không gian mạng) và công tác chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được quan tâm, chú trọng; kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết, định hướng đúng đắn dư luận, không để xảy ra các hiệu ứng tiêu cực từ các điểm nóng trong nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, ban, ngành, đoàn thể đã lập nhiều trang facebook sử dụng tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phản ánh gương người tốt, việc tốt, kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, thông tin sai trái, bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động; được hàng ngàn lượt người vào bình luận, chia sẻ, tạo được sức lan tỏa lớn trong dư luận trên internet.

 

Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Thành tựu đạt được qua các thời kì là hành trang quý báu, điểm tựa vững chắc để ngành Tuyên giáo cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vững tin bước vào thời kì mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được rất đáng tự hào, công tác tuyên giáo vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm; cùng với những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và công nghệ đã đặt ra những thách thức lớn đối với công tác tuyên giáo hiện nay. Trong bối cảnh đó đang đòi hỏi ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị cần phải phát huy thật tốt vai trò “đi trước, mở đường”, đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu:

 

Một là, đề cao hơn nữa trách nhiệm của toàn Đảng đối với công tác tuyên giáo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác tư tưởng, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tuyên giáo. Công tác tuyên giáo phải bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên, của cấp uỷ và những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kì 2015-2020 và các chủ đề công tác hằng năm của tỉnh. Kịp thời tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, khoa giáo. Gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị. Kết hợp nội dung tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật, thông tin tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh với việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật các tri thức về mọi mặt để củng cố lập trường tư tưởng, thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những biến động của tình hình thế giới và khu vực.

 

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, mọi binh chủng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Nội dung, phương thức đổi mới phải gắn với thực tiễn, tập trung giải đáp sâu sắc các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Chú trọng đổi mới, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng theo trình độ, nghề nghiệp, thành phần, dân tộc, giới tính, vùng miền. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các loại hình từ báo chí, xuất bản, ấn phẩm truyền thông, văn hoá văn nghệ, cổ động trực quan cho đến tuyên truyền miệng...Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong cấp uỷ, chi bộ; đẩy mạnh nêu gương người tốt, việc tốt nhằm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp “dẹp” cái xấu trong Đảng và xã hội.

 

Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở. Duy trì có nền nếp hoạt động giao ban công tác tuyên giáo, giao ban báo chí, cung cấp và định hướng thông tin báo chí. Tăng cường thông tin hai chiều, công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin, đặc biệt thông tin từ cơ sở. Chủ động đi trước một bước trong việc tham mưu cho cấp uỷ công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là dư luận trên các trang mạng; kịp thời dự báo diễn biến tư tưởng, vấn đề nhạy cảm có thể nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là việc triển khai dự án lớn trên địa bàn, từ đó tham mưu cho cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Bốn là, đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ở các cấp, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đặc biệt, thường xuyên tham mưu, triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp; thực hiện nói đi đôi với làm, nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên mặt trận tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia làm công tác tư tưởng, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là người gieo niềm tin của nhân dân đối với Đảng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Trước hết là tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, đến gia đình, người thân và làm tư tưởng cho nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi, để nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chủ động ngăn ngừa, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng bộ và nhân dân.

 

Năm là, tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo các cấp. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; giảng viên lí luận chính trị; văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí. Trong đó, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tuyên giáo.

 

Trước những thách thức và nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng và mỗi cán bộ tuyên giáo phải phấn đấu nâng tầm trí tuệ, bản lĩnh vững vàng, nhiệt huyết cách mạng; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí tiên phong trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

LÊ VĂN KIỆM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Theo: baoquangtri.vn)

Lần xem: 85  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở (3/6/2020)
Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức lễ hội với thông điệp hòa bình tại Quảng Trị (2/6/2020)
Hội nghị phản biện đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (28/5/2020)
Nông dân phấn khởi vì lúa được mùa, được giá (23/4/2020)
Quảng Trị: Tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá chậm (21/4/2020)
Công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/2020)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới (30/3/2020)
Tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (24/3/2020)
Phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (24/3/2020)
Đã cách ly 4 người đi cùng chuyến bay với người nhiễm Covid-19 (9/3/2020)
Chủ động dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, ứng phó kịp thời với những vấn đề phát sinh trên lĩnh vực tuyên giáo (24/2/2020)
Cần hiểu đúng và bình tĩnh phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viruts Corona gây ra (7/2/2020)
Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và quê hương Quảng Trị anh hùng, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tự hào, tin yêu của nhân dân (3/2/2020)
Khí thế mới trong mùa xuân mới (20/1/2020)
10 sự kiện nổi bật năm 2019 (2/1/2020)
Ngư dân Gio Việt trúng đậm cá cơm (25/12/2019)
Để vụ sản xuất Đông Xuân 2019 - 2020 thắng lợi (18/12/2019)
Giao ban công tác Hội quần chúng cấp tỉnh năm 2019 (13/12/2019)
Tạo khí thế mới để thúc đẩy nền kinh tế tiếp tục phát triển vững chắc (9/12/2019)
Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân (18/11/2019)
Hiện thực hóa Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy vào chương trình xây dựng nông thôn mới (25/10/2019)
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (11/10/2019)
Giao ban công tác mặt trận-các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh (9/10/2019)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019 (9/9/2019)
Hải Lăng: Nông dân khẩn trương thu hoạch sắn bị ngập úng (5/9/2019)
Quảng Trị yêu cầu các chủ tàu thuyền không ra khơi từ chiều 2/9 (3/9/2019)
Xây dựng bộ cây trồng, con nuôi chủ lực trong sản xuất nông nghiệp (21/8/2019)
Triệu Phong: Năng suất lúa vụ Hè thu ước đạt 54 tạ/ha (15/8/2019)
Công tác Tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra (1/8/2019)
Xã Triệu Nguyên phấn đấu trở thành xã đầu tiên của huyện Đakrông về đích nông thôn mới năm 2020 (30/7/2019)

Thống kê truy cập

1037272Copyright 2020 by ICTQT.VN