Tin trong tỉnh

Hiệu quả công tác dân vận


Ngày cập nhật: 04/03/2022 8:27:26 SA

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi, Quảng Trị phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhất là sự tác động tiêu cực của COVID-19 lên toàn diện nền KT - XH của tỉnh, hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ năm 2020... Để vượt qua khó khăn, thử thách, đưa nền KT - XH của tỉnh tiếp tục phát triển, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng coi trọng triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đã gặt hái được nhiều kết quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đóng góp vào thành tích chung của tỉnh có công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực, đã vận động toàn dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

 

Nông dân trong tỉnh hăng hái lao động sản xuất - Ảnh: T.A.M

 

Để làm tốt công tác dân vận, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp về công tác dân vận; triển khai, quán triệt, kiểm tra giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận như: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng cốt cán tôn giáo”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 399-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Đề án về “Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”; tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư khóa X về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 ...

 

Xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, công tác hội quần chúng... Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động nắm tình hình tư tưởng, đời sống Nhân dân trong tỉnh, vận động giúp Nhân dân phát triển KT - XH, xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững; phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua thực hiện “Năm dân vận khéo” 2021 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

 

Trong năm 2021, toàn tỉnh đã đăng ký 610 mô hình “Dân vận khéo”, tạo sự đồng thuận của người dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác dân vận chính quyền có sự chuyển biến tích cực; đặc biệt, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống COVID-19, vừa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021; thực hiện QCDC ở cơ sở, cải cách hành chính, quản lý, điều hành, thực thi công vụ; tiếp công dân và đối thoại, giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

 

Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan tiếp tục được ký kết và triển khai thực hiện sâu rộng. Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, tội phạm ma túy, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã triển khai tích cực công tác dân vận. Đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường công tác phối hợp, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm.

 

Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tích cực tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19. Các hoạt động vì người nghèo và công tác vận động cứu trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2021 huy động được 28,22 tỉ đồng, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 417 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

 

Vận động, tiếp nhận cứu trợ do thiên tai, sự cố năm 2021 cấp tỉnh đạt hơn 79 tỉ đồng, giải ngân hỗ trợ, cứu trợ năm 2021 hơn 60,5 tỉ đồng. Vận động, tiếp nhận ủng hộ phòng chống COVID-19 số tiền hơn 32 tỉ đồng, phân bổ hỗ trợ với tổng số tiền hơn 28,45 tỉ đồng và hiện vật. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình tôn giáo cơ bản ổn định; các tín đồ, chức sắc các tôn giáo tuân thủ pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, chính quyền, thắt chặt mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, thời gian tới, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định… của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chú trọng thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, hoạt động tôn giáo trái phép. Quan tâm công tác xây dựng lực lượng cốt cán và phát triển kinh tế, an sinh xã hội vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng; tích cực phối hợp, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp trong chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát COVID-19”. Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy”; tăng cường công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng...

Baoquangtri.vn

Lần xem: 91  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII: Thông qua 4 nghị quyết với sự thống nhất cao (29/6/2022)
Công bố đề án khuyến khích phát triển dược liệu gắn với chương trình OCOP và xúc tiến đầu tư sản xuất, chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh (21/6/2022)
Nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp (13/6/2022)
Phát huy thế mạnh nông nghiệp đô thị (19/4/2022)
Hiệu quả công tác dân vận (4/3/2022)
Năm 2022, người dân Quảng Trị kỳ vọng bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội (9/2/2022)
Nhìn lại những kết quả đạt được về công tác tuyên truyền miệng tại Quảng Trị năm 2021 (26/1/2022)
Ngành Nông nghiệp cần nâng tầm dự báo chiến lược để tổ chức thực hiện hiệu quả (29/12/2021)
Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022 (15/12/2021)
Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2021 (17/11/2021)
Sửa đổi, bổ sung chính sách về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 (15/10/2021)
Đông Hà: Người dân tuân thủ các quy định phòng, chống COVID-19 trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội (8/10/2021)
Thêm 02 ca dương tính với Covid-19 trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà (21/9/2021)
Áp dụng theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 trên toàn địa bàn thành phố Đông Hà từ 12 giờ ngày 16/9 (16/9/2021)
Hướng đến một nền nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại (15/9/2021)
Những thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 5 tại tỉnh Quảng Trị (13/9/2021)
Mừng tết Độc lập trên quê hương cách mạng (1/9/2021)
Nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn thành phố Đông Hà (30/8/2021)
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng: Tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho đồng hương Quảng Trị đang gặp khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (4/8/2021)
Chống dịch với phương châm "Sớm một bước, cao hơn một cấp" (2/8/2021)
Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới (30/7/2021)
Phát động Tuần lễ cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (27/7/2021)
Tổ chức trang trọng lễ viếng các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (27/7/2021)
Đề xuất điều chỉnh và ban hành Nghị quyết mới hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn (3/6/2021)
Niềm tin từ ngày hội non sông (24/5/2021)
Cử tri Hướng Hóa đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (17/5/2021)
Quảng Trị ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (11/5/2021)
Quảng Trị có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng (10/5/2021)
Cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 (26/4/2021)
Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (26/3/2021)
Copyright 2022 by ICTQT.VN
rolex daytona replica
123movies