Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức quán triệt chuyên đề về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Ngày cập nhật: 26/10/2021 2:09:22 CH

 

Ngày 21/10/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.
Đồng chí Hoàng Văn Bảo – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản tại Hội nghị


Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Bảo – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Báo cáo viên Huyện ủy đã quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của chuyên đề nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa làm cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức sâu sắc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh và Kế hoạch của Hội Nông dân huyện. Trước mắt tập trung triển khai học tập sâu rộng nội dung chuyên đề đến tận hội viên hội nông dân trên địa bàn huyện. Triển khai đăng ký chủ đề, phần việc, nội dung cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo tình hình thực tế của từng cơ sở Hội để hàng năm thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực theo yêu cầu đề ra./.

                                                                                           Võ Chí Trương

Lần xem: 58  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội Nông dân xã Hải Hưng điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05 (4/1/2022)
Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức quán triệt chuyên đề về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (26/10/2021)
Hội Nông dân phường 2 tích cực học tập và làm theo Bác (8/10/2021)
Học tập phong cách viết báo của Bác Hồ (21/6/2021)
Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh" (14/6/2021)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (14/5/2021)
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (26/4/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chuyển giao nhiệm vụ cách mạng giữa các thế hệ trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay (19/1/2021)
Sáng mãi tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh (30/11/2020)
Những cán bộ, hội viên nông dân “Nói đi đôi với làm” (2/10/2020)
Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước (12/5/2020)
Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân (14/1/2020)
Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân (2/10/2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam (5/9/2019)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21/8/2019)
Tấm lòng Bác Hồ với nông dân (26/6/2019)
Bài học về sự chăm lo của Bác Hồ qua câu chuyện kể “Chiếc áo ấm” (10/5/2019)
Bác đi làm ruộng với nông dân (9/4/2019)
Những câu truyện kể về Bác Hồ với bà con nông dân (27/3/2019)
Trau dồi đạo đức cách mạng - việc làm không thể thiếu trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (19/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/8/2018)
Nông dân Triệu Vân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/6/2018)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (18/5/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (4/5/2018)
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/3/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/12/2017)
Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc (14/11/2017)
Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16/10/2017)
Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống (6/6/2017)
Copyright 2022 by ICTQT.VN