Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của các cấp Hội Nông dân

Thứ ba - 18/07/2023 22:00 47 0
Công tác tuyên truyền, vận động nông dân là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội nông dân. Những năm qua, công tác tuyên truyền của các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đổi mới về nội dung và hình thức, giúp nông dân nâng cao nhận thức trên nhiều lĩnh vực; nắm bắt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhất là những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của các cấp Hội Nông dân