Hội Nông dân tỉnh đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Thứ ba - 18/07/2023 21:38 33 0
Thời gian qua, bám sát Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.
Hội Nông dân tỉnh đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên