Kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 -2023

Thứ năm - 12/10/2023 20:44 67 0
Trần Văn Bến-TUV, Chủ tịch Hội ND tỉnh Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2021 - 2023 được khơi dậy mạnh mẽ, lan tỏa và nhân rộng trong nông dân tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.
Kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 -2023

Trần Văn Bến-TUV, Chủ tịch Hội ND tỉnh

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2021 - 2023 được khơi dậy mạnh mẽ, lan tỏa và nhân rộng trong nông dân tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.
Thường trực tỉnh Hội trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi,

giai đoạn 2021 – 2023


Từ việc xây dựng các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, với nhiều biện pháp hỗ trợ. Theo đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh tổ chức hoạt động tư vấn, dịch vụ, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư đầu vào trong sản xuất, chuyển giao khoa học và công nghệ mới, xây dựng và nhân rộng mô hình làm ăn hiệu quả, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; phối hợp với các ngành, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, giúp các hộ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, là động lực thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Từ phong trào, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Trong thời gian qua, phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên tổ chức phát động, hướng dẫn đăng ký, bình xét công khai, dân chủ được hội viên, nông dân đồng tình, tích cực hưởng ứng tham gia. Tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp bình quân hàng năm đạt 26.926 hộ/năm chiếm hơn 50% số hộ đăng ký, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI đã đề ra. So với giai đoạn 2016 - 2020, tổng số hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2021 - 2023 tăng 1.716 hộ, trong đó số hộ đạt sản xuất giỏi cấp tỉnh tăng 65 hộ và cấp Trung ương tăng 4 hộ; Hộ sản xuất kinh doanh giỏi có quy mô sản xuất lớn, thu hút và tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp có 5.919 hộ/năm sản xuất theo ngành trồng trọt, 5.233 hộ/năm sản xuất theo ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm; 2.700 hộ/năm hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản; trong lĩnh vực lâm nghiệp có 3.200 hộ/năm.

Chất lượng hộ sản xuất, kinh doanh giỏi được nâng lên và bền vững hơn. Cụ thể về mức thu nhập bình quân hàng năm của hộ SXKD giỏi sau khi trừ chi phí sản xuất: Thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng là trên 10.000 hộ/năm; thu nhập từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng là trên 2.000 hộ/năm; thu nhập từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là trên 600 hộ/năm; thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng là trên 160 hộ/năm; thu nhập trên 1 tỷ đồng là trên 40 hộ/năm.

Các hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp đã giúp 417 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống, máy móc, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, vốn sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho 5.150 lao động, trong đó có trên 3.000 lao động có việc làm thường xuyên, hơn 2.000 lao động có việc làm theo mùa vụ; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt việc chỉnh trang nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, làm vệ sinh đường làng, lối xóm, di tích lịch sử văn hoá. Bên cạnh đó, hội viên, nông dân đã tự nguyện hiến 125.042m2 đất, đóng góp 41,4 tỷ đồng, 58.158 ngày công; làm mới và sửa chữa 541 km đường giao thông; nạo vét, nâng cấp 883 km kênh mương nội đồng, sửa chữa 87 cầu cống, bia di tích lịch sử. Xây dựng hàng trăm mô hình chi Hội quản lý "Con đường nông dân tự quản".

Từ những khó khăn ban đầu, đến nay phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các chương trình, dự án trên địa bàn, các cấp Hội Nông dân đã tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ nông dân đã vươn lên làm giàu, thoát nghèo bền vững. Cơ cấu kinh tế, thương mại, dịch vụ trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực theo lợi thế phát triển của từng vùng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc được nâng lên đáng kể góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, thông qua phong trào đã phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác xã của Hội theo hướng đa dạng ngành nghề sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trường theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Hội trực tiếp hướng dẫn thành lập 06 hợp tác xã với 101 thành viên và 34 Tổ hợp tác với 412 thành viên; vận động thành lập được 21 Tổ hội nghề nghiệp với 76 thành viên và 07 Chi hội nghề nghiệp với 237 thành viên. Các chi, tổ Hội nghề nghiệp đã tập hợp những nông dân cùng ngành nghề hoạt động theo nguyên tắc “5 cùng, 5 tự”. Hội viên các chi, tổ Hội nghề nghiệp cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm...,góp phần đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút hội viên. Qua đó, đã tăng cường sự tin tưởng, gắn bó giữa hội viên, nông dân với tổ chức Hội, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tập hợp nông dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động công tác và chất lượng tổ chức Hội Nông dân các cấp.

Từ những bước đi hiệu quả và những kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn 2021 -2023, có thể khẳng định rằng: Phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành động lực quan trọng trong khai thác tiềm năng, thế mạnh của nông dân và nông nghiệp, nông thôn của từng địa phương, phát huy nội lực, trí tuệ của từng hộ gia đình nông dân, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề ở nông thôn; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn; các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ nông sản phát triển đa dạng, hiệu quả, ngày càng thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia xây dựng phong trào ngày càng lớn mạnh, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện; vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được khẳng định. Kết quả của phong trào đem lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trong thời gian tới, công tác Hội và phong trào nông dân vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do những tác động và những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, những tác động và ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Trước bối cảnh đó, việc triển khai các hoạt động của Hội và phong trào nông dân nói chung, phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” nói riêng có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng sẽ gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, để tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào giai đoạn 2023 - 2025, các cấp Hội và hội viên trong toàn tỉnh cần quan tâm, thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động, để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Hội đến được với đông đảo hội viên nông dân một cách thiết thực, hiệu quả nhất; Công tác tuyên truyền, vận động không chỉ thông qua các buổi họp, buổi tập huấn mà cần phải thông qua việc tổ chức các hoạt động thiết thực mang lại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là truyền thông nhân rộng và lan toả các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi.

Thứ hai, các cấp Hội Nông dân cần nâng cao trách nhiệm trong việc tư vấn, hỗ trợ các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát huy, phát triển mạnh hơn nữa thông qua các hoạt động hỗ trợ về vốn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, về kết nối, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản… giúp người nông dân vững tin hơn trong quá trình tổ chức sản xuất. Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phải là phong trào mũi nhọn, hàng đầu, cần thường xuyên tổ chức cho hội viên nông dân trao đổi kinh nghiệm cách làm ăn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thúc đẩy phong trào có bước phát triển mới về chất, lan toả sâu rộng trong hội viên, nông dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ ba, hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cần nhận thức sâu sắc lợi thế và bối cảnh của đất nước; các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước để tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, xây dựng, phát triển và gìn giữ thương hiệu sản phẩm, thị trường tiêu thụ; tập trung chế biến theo hướng chất lượng cao để đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Tổ chức Hội Nông dân phải trở thành cầu nối, tạo dựng niềm tin giữa những người nông dân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với doanh nghiệp, với HTX, với nhà khoa học để tạo nên một mối liên kết bền vững trong quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nêu cao hơn vai trò của tổ chức Hội trong hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, mà nòng cốt là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Xây dựng được nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với người dân để phát triển vùng nguyên liệu tạo ra những sản phẩm chủ lực có chất lượng cao phục vụ cho chế biến và xuất khẩu.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác, phát triển và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trở thành phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong thời kỳ đổi mới, trở thành động lực quan trọng, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân mà Nghị quyết Đại hội Hội nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,991
  • Tháng hiện tại189,997
  • Tổng lượt truy cập976,308
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây