Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 03/05/2023 21:12 57 0
Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Cam Lộ đã nỗ lực “Đoàn kết, sáng tạo, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới”; ra sức thi đua thực hiện hiệu quả mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần đưa Cam Lộ trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, đang phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội Nông dân huyện phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Cam Lộ đã nỗ lực “Đoàn kết, sáng tạo, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới”; ra sức thi đua thực hiện hiệu quả mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần đưa Cam Lộ trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, đang phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội Nông dân huyện phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.