Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ hai - 31/07/2023 20:27 119 0
Với phương châm “đi trước mở đường”, trong những năm qua, ngành tuyên giáo Quảng Trị đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn. Trước những thời cơ, thách thức đan xen, ngành tuyên giáo tỉnh vừa chủ động thích ứng, vừa nhạy bén, sáng tạo, không ngừng đổi mới để hoàn thành khối lượng lớn công việc. Qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng hợp lòng dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

NGUYỄN QUỐC KHÁNH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Với phương châm “đi trước mở đường”, trong những năm qua, ngành tuyên giáo Quảng Trị đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn. Trước những thời cơ, thách thức đan xen, ngành tuyên giáo tỉnh vừa chủ động thích ứng, vừa nhạy bén, sáng tạo, không ngừng đổi mới để hoàn thành khối lượng lớn công việc. Qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng hợp lòng dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác báo chí năm 2023 -Ảnh: H.V.A

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/ TU, ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy “về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1982/QĐ-UBND, ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh “về ban hành đề án chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo với các mục tiêu và giải pháp cụ thể.

Trong đó, chú trọng quán triệt nâng cao nhận thức của CBCC về vai trò, tầm quan trọng, xu thế tất yếu của chuyển đổi số đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Đổi mới hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở áp dụng công nghệ số, dữ liệu số là giải pháp quan trọng trong đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, là công cụ tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong ngành tuyên giáo.

Là cơ quan tham mưu trực tiếp cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo Bác và tự nêu gương trước để tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng tổ chức hội nghị trực tiếp, trực tuyến, kết hợp với tự học, tự nghiên cứu; gắn việc học tập với thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Công tác tuyên truyền, báo cáo viên và hoạt động văn hóa, văn nghệ được ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kết quả phát triển KT-XH, QP-AN, nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác xây dựng Đảng, chính quyền; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc; các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng trong nước, quốc tế và của tỉnh, các ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt với nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền trọng tâm, cụ thể.

Trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh làm tốt công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban báo chí, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, quản lý hoạt động báo chí tiếp tục có nhiều đổi mới, chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác, thuyết phục, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các ngày kỷ niệm lớn diễn ra trên địa bàn... Việc tuyên truyền trên không gian mạng đã đi vào nền nếp và thực sự mang lại hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì, vận hành hiệu quả các trang Facebook với hàng chục ngàn thành viên tham gia, cùng một số nhóm Zalo, Mocha, các trang có lượt tương tác cao, trở thành một kênh tuyên truyền hiệu quả các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động của địa phương, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trước yêu cầu mới đặt ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sớm nghiên cứu, triển khai thành công phương pháp điều tra dư luận xã hội thông qua internet. Công tác dư luận xã hội tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò cung cấp thông tin của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các cấp để kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị tham mưu tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương về lĩnh vực khoa giáo; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ; đồng thời, ban hành các văn bản định hướng, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị triển khai công tác khoa giáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành tuyên giáo tỉnh phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu:

Tham mưu cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên giáo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác tư tưởng, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chủ động đi trước trong việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai có hiệu quả các nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tăng cường đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối khoa giáo, khối tư tưởngvăn hóa; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Tham mưu BTV cấp uỷ ban hành các văn bản chỉ đạo và tiến hành sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực tuyên giáo.

Bước vào thời kỳ mới, trước những thách thức và nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng và mỗi cán bộ ngành tuyên giáo phải phấn đấu nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh, vững vàng trên mặt trận mới; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí tiên phong trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,991
  • Tháng hiện tại190,406
  • Tổng lượt truy cập976,717
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây