Hiệu quả công tác dân vận

Thứ năm - 03/03/2022 20:27 48 0
Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi, Quảng Trị phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhất là sự tác động tiêu cực của COVID-19 lên toàn diện nền KT - XH của tỉnh, hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ năm 2020... Để vượt qua khó khăn, thử thách, đưa nền KT - XH của tỉnh tiếp tục phát triển, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng coi trọng triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đã gặt hái được nhiều kết quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đóng góp vào thành tích chung của tỉnh có công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực, đã vận động toàn dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.
Hiệu quả công tác dân vận

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi, Quảng Trị phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhất là sự tác động tiêu cực của COVID-19 lên toàn diện nền KT - XH của tỉnh, hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ năm 2020... Để vượt qua khó khăn, thử thách, đưa nền KT - XH của tỉnh tiếp tục phát triển, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng coi trọng triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đã gặt hái được nhiều kết quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đóng góp vào thành tích chung của tỉnh có công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực, đã vận động toàn dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Nông dân trong tỉnh hăng hái lao động sản xuất - Ảnh: T.A.M

Để làm tốt công tác dân vận, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp về công tác dân vận; triển khai, quán triệt, kiểm tra giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận như: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng cốt cán tôn giáo”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 399-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Đề án về “Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”; tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư khóa X về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 ...

Xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, công tác hội quần chúng... Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động nắm tình hình tư tưởng, đời sống Nhân dân trong tỉnh, vận động giúp Nhân dân phát triển KT - XH, xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững; phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua thực hiện “Năm dân vận khéo” 2021 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2021, toàn tỉnh đã đăng ký 610 mô hình “Dân vận khéo”, tạo sự đồng thuận của người dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác dân vận chính quyền có sự chuyển biến tích cực; đặc biệt, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống COVID-19, vừa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021; thực hiện QCDC ở cơ sở, cải cách hành chính, quản lý, điều hành, thực thi công vụ; tiếp công dân và đối thoại, giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan tiếp tục được ký kết và triển khai thực hiện sâu rộng. Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, tội phạm ma túy, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã triển khai tích cực công tác dân vận. Đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường công tác phối hợp, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tích cực tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19. Các hoạt động vì người nghèo và công tác vận động cứu trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2021 huy động được 28,22 tỉ đồng, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 417 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Vận động, tiếp nhận cứu trợ do thiên tai, sự cố năm 2021 cấp tỉnh đạt hơn 79 tỉ đồng, giải ngân hỗ trợ, cứu trợ năm 2021 hơn 60,5 tỉ đồng. Vận động, tiếp nhận ủng hộ phòng chống COVID-19 số tiền hơn 32 tỉ đồng, phân bổ hỗ trợ với tổng số tiền hơn 28,45 tỉ đồng và hiện vật. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình tôn giáo cơ bản ổn định; các tín đồ, chức sắc các tôn giáo tuân thủ pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, chính quyền, thắt chặt mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, thời gian tới, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định… của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chú trọng thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, hoạt động tôn giáo trái phép. Quan tâm công tác xây dựng lực lượng cốt cán và phát triển kinh tế, an sinh xã hội vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng; tích cực phối hợp, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp trong chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát COVID-19”. Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy”; tăng cường công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng...

Baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay15,442
  • Tháng hiện tại185,564
  • Tổng lượt truy cập971,875
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây