Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Thứ năm - 29/07/2021 21:35 90 0
Cách đây 91 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô - viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định chọn ngày 1/8 hằng năm là ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Cách đây 91 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô - viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định chọn ngày 1/8 hằng năm là ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhắn tin ủng hộ "Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19" - Ảnh: V.T.P

Bám rễ từ mạch nguồn, ngành tuyên giáo đã ghi đậm dấu ấn trên những trang vàng của Đảng bộ tỉnh. Từ sau ngày tỉnh nhà được tái lập, ngành tuyên giáo đã sớm làm chủ trận địa tư tưởng, từng bước đổi mới phương pháp công tác, phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, văn bản của Đảng; quan tâm công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, bám sát “hơi thở” cuộc sống để dự báo, định hướng; hướng mạnh về cơ sở, giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn. Công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm có chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản được tăng cường, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Là cơ quan tham mưu trực tiếp cho cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nghị quyết của Đảng đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trước tác động của COVID-19 và một số khó khăn, bất lợi trong nước, trong tỉnh, Ban Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Nhất là định hướng hoạt động tuyên truyền bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các lĩnh vực công tác tuyên giáo của tỉnh đảm bảo toàn diện, kịp thời. Đặc biệt, toàn ngành tuyên giáo đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo tính kịp thời, phù hợp. Công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức làm tốt công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban báo chí, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu, nhất là trên mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì, vận hành hiệu quả các trang facebook với hàng chục ngàn thành viên tham gia, cùng một số nhóm zalo, mocha. Các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều thiết lập và duy trì tốt hoạt động của các trang, nhóm facebook, zalo, qua đó đã chủ động, kịp thời chia sẻ rộng rãi các thông tin chính thống, định hướng dư luận trên internet và mạng xã hội.

Trước yêu cầu mới đặt ra với ngành tuyên giáo là “Dự báo chính xác, kịp thời diễn biến tình hình để chủ động đối phó trong mọi tình huống”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sớm nghiên cứu, triển khai thành công phương pháp điều tra dư luận xã hội thông qua internet với nhiều điểm nổi trội như trong thời gian ngắn có thể tiếp cận được số lượng mẫu lớn; có thể tiến hành điều tra và có kết quả điều tra, rất phù hợp với các cuộc điều tra nhanh phục vụ công tác dự báo, chỉ đạo về một vấn đề cụ thể. Công tác dư luận xã hội tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả. Đối với công tác khoa giáo, đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương về lĩnh vực khoa giáo, đồng thời định hướng, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị triển khai công tác khoa giáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành tuyên giáo tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu:

Một là, tham mưu cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên giáo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác tư tưởng, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Chủ động đi trước trong việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ba là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai có hiệu quả 6 nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp thực hiện hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Nghiên cứu đổi mới hoạt động họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí đầy đủ và kịp thời hơn.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối khoa giáo, khối tư tưởng - văn hóa tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng. Tham mưu ban thường vụ, cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo và tiến hành sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực tuyên giáo.

91 năm, một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh quang của ngành Tuyên giáo Quảng Trị. Trước những thách thức và nhiệm vụ hết sức nặng nề trong tình hình mới, đòi hỏi mỗi cán bộ tuyên giáo phải phấn đấu nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh, tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí tiên phong trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu mạnh, văn minh.

baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay2,860
  • Tháng hiện tại214,870
  • Tổng lượt truy cập1,001,181
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây