Ngành Tuyên giáo khẳng định vai trò "dẫn đường" trong công tác tuyên truyền

Thứ tư - 29/07/2020 20:51 36 0
90 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào việc củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị và tổ chức trong toàn đảng bộ; bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Từ đó, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa tỉnh Quảng Trị cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn và khá toàn diện.
Ngành Tuyên giáo khẳng định vai trò

90 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào việc củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị và tổ chức trong toàn đảng bộ; bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Từ đó, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa tỉnh Quảng Trị cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn và khá toàn diện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam chủ trì Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.Ảnh:BTG

Góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, Nhân dân

Quá trình hình thành và phát triển, thành tựu vẻ vang và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong 90 năm qua. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc… Đặc biệt, trong những năm qua, công tác tuyên giáo đã có sự chuyển biến sâu sắc, đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác tuyên giáo đã bám sát cuộc sống, bám sát địa bàn để chỉ đạo hệ thống tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên tham mưu cấp ủy định hướng, kịp thời ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Ngành Tuyên giáo làm nòng cốt, đi đầu

Công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng. Những đóng góp của công tác tuyên giáo đã góp vào quá trình tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp và củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo. Chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng, toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng đến với Nhân dân, được Nhân dân hào hứng, phấn khởi đón nhận và tự giác thực hiện, đạt kết quả tốt. Động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, sáng kiến, mạnh dạn đầu tư cho sản xuất, vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Những gương điển hình về phát triển sản xuất, khôi phục và phát triển làng nghề, giải quyết việc làm cho người lao động… ngày càng nhiều và được cổ vũ kịp thời, tạo nên sức sống mới ở nhiều địa phương, cơ sở. Động viên cổ vũ tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, góp phần giải quyết tốt các yêu cầu, nhiệm vụ bức xúc của sản xuất, đời sống. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác tư tưởng cho Nhân dân trong giải tỏa đất đai, nhà cửa, giải phóng mặt bằng, để xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa, động viên Nhân dân góp công, góp của xây dựng các công trình làm đẹp cho quê hương.

Ngành Tuyên giáo, công tác tuyên giáo có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng, làm công tác vận động quần chúng, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội. Do vậy, yêu cầu đặt ra là công tác thông tin, tuyên truyền cần tập trung hướng mạnh về cơ sở, tăng cường củng cố, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân ngay từ cơ sở. Điều này càng đặc biệt quan trọng và cần thiết, khi công tác tuyên giáo đang đối mặt với không ít khó khăn thách thức, trước những diễn biến phức tạp, khó lường, những vấn đề “nóng”, nổi cộm... tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm và niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thực tế, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, nhất là trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thì không chỉ riêng ngành Tuyên giáo, cán bộ tuyên giáo “đi trước, mở đường”, mà cần sự phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trịxã hội và Nhân dân; phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở… qua đó kịp thời tuyên truyền, vận động, tham mưu cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể… có biện pháp xử lý, giải tỏa kịp thời ngay từ cơ sở, sớm ổn định tình hình tư tưởng chính trị, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó ngành Tuyên giáo làm nòng cốt, đi đầu, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền; chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, tích cực; kịp thời phản bác thông tin sai trái, xấu độc... chính là để lan tỏa cái tốt, mặt tích cực, để Nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và ủng hộ. Đó cũng chính là thực hiện tốt phương châm “lấy tuyên giáo cơ sở làm trọng tâm”, “đi trước, mở đường” trong chỉ đạo và hoạt động của toàn ngành Tuyên giáo.

Chủ động, kịp thời, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả

Trong những năm qua công tác tuyên giáo có nhiều thuận lợi cơ bản, đồng thời lại đặt ra nhiều thách thức trong tình hình hiện nay. Trong nước và thế giới có những biến đổi nhanh chóng và khó lường, thường xuyên tác động đến đời sống chính trị, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong nước, sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế càng đi vào chiều sâu thì càng đặt ra nhiều vấn đề mới, tác động đa chiều đến toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là các phần tử phản động, bất mãn, cơ hội chính trị luôn tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước ta và diễn ra ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Trước tình hình đó, công tác tuyên giáo của tỉnh quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo các cấp được phát huy mạnh mẽ kịp thời, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Để được như vậy, công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước cần đi vào chiều sâu, sát hợp hơn nữa với tình hình thực tiễn của địa phương.

Để làm tuyên giáo thật sự có hiệu quả, cán bộ làm công tác tuyên giáo cần trang bị, tích lũy cho mình các yếu tố về trình độ, năng lực, phẩm chất của người làm tuyên giáo. Về trình độ, phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, phải có “tâm” và “tầm”. Đây là tiêu chí đầu tiên rất quan trọng. Là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, là người gieo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, vì vậy bản thân các cán bộ làm công tác tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng, sự kiên định vững vàng và đạo đức, lối sống để nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu và tính thuyết phục của công tác tuyên giáo.

baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,860
  • Tháng hiện tại215,095
  • Tổng lượt truy cập1,001,406
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây