Thành công Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới

Thứ ba - 02/02/2021 04:26 49 0
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng, diễn ra từ ngày 25/1- 1/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị có nhiều đóng góp quan trọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới; đồng thời sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước ta. Từ đại hội, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi nhanh với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy LÊ QUANG TÙNG, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tham dự Đại hội XIII của Đảng.
Thành công Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng, diễn ra từ ngày 25/1- 1/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị có nhiều đóng góp quan trọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới; đồng thời sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước ta. Từ đại hội, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi nhanh với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy LÊ QUANG TÙNG, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tham dự Đại hội XIII của Đảng.

- Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Trước hết, xin chúc mừng đồng chí đã được Đại hội XIII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, với số phiếu tín nhiệm cao. Đồng chí vui lòng cho biết cảm nhận của mình về đại hội lần này?

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội XIII. Các đại biểu tham dự đại hội, trong đó có cá nhân tôi đều có chung cảm nhận là: Đại hội XIII của Đảng được tổ chức trang trọng, dân chủ, kỷ cương, đổi mới. Đặc biệt, đại hội lần này có điểm mới nổi bật thể hiện ở cách tiếp cận tầm nhìn và định hướng chiến lược phát triển tương lai của đất nước rất xa, đến giữa thế kỷ XXI, với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng một lần nữa khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đại hội của Đảng lần này từ công tác chuẩn bị nội dung, xây dựng văn kiện, công tác cán bộ, đặc biệt là công tác nhân sự đại hội đã được đổi mới, thực sự dân chủ, thống nhất, đoàn kết. Các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện. Nội dung văn kiện đã thể hiện được những quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược kết tinh trí tuệ của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Về công tác nhân sự đại hội, quy trình công tác nhân sự có điểm mới là tiến hành 5 bước thay vì 3 bước như trước đây, cụ thể hóa cho nhân sự tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng, chức danh. Nhờ đó, chất lượng công tác nhân sự đại hội được nâng lên. Trong những ngày diễn ra đại hội, tinh thần làm việc của các đại biểu tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể rất cao. Đoàn Chủ tịch cũng thẳng thắn tiếp thu các ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận về tư tưởng và nhận thức, Nhân dân rất kỳ vọng vào sự đổi mới từ tinh thần đến hành động và sự thể hiện trách nhiệm của mỗi đại biểu dự đại hội.

Rực rỡ cờ hoa tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh: T.H​

- Các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có điểm nhấn thể hiện ở cách tiếp cận đưa ra tầm nhìn và định hướng chiến lược phát triển đất nước không chỉ 5 năm 2021 - 2025 mà còn đến giữa thế kỷ XXI. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị có những đóng góp như thế nào vào các Văn kiện Đại hội XIII, thưa đồng chí?

- Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu phát triển tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 Việt Nam phấn đấu là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh: T.H​

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tham dự đại hội gồm 17 đại biểu, do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn. Trước đại hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Trị tích cực tham gia góp ý tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân, của các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thông qua. Tại đại hội lần này, hầu hết ý kiến đều nhất trí cao với nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cho rằng báo cáo các văn kiện đã phản ánh đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, có những điểm mới, thể hiện được những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm ngắn gọn, cô đúc, đúng mực, đúng thực chất, phản ánh được những điều cốt yếu trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong nhiệm kỳ Đại hội XII nói riêng. Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tiếp tục tham gia nhiều ý kiến tâm huyết bám sát vào bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng trình bày về báo cáo các văn kiện. Một số ý kiến cho rằng cần bổ sung vai trò lãnh đạo của Bộ chính trị trong nhiệm kỳ có sự chuyển biến, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đề nghị nhấn mạnh thêm về chỉ số niềm tin trong Nhân dân được nhân lên gấp nhiều lần qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID - 19 , qua đó nhận thức sâu sắc hơn về tính nhân văn, ưu việt của chế độ ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Về tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước, ý kiến đại biểu đề nghị văn kiện cần xác định rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, những điểm yếu có thể biến thành điểm mạnh, những thách thức có thể biến thành cơ hội của nước ta trong thời gian tới.

Bên cạnh việc tham gia góp ý các nội dung cụ thể theo gợi ý thảo luận, một số ý kiến đại biểu đề xuất, kiến nghị thêm những nội dung như: Đề nghị Trung ương có giải pháp phát triển hài hòa, hợp lý các vùng miền trong cả nước; đẩy mạnh đầu tư về cơ sở hạ tầng, có cơ chế, chính sách ưu tiên để phát triển kinh tế - xã hội ở những địa phương còn khó khăn về ngân sách, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ rộng đất. Có biện pháp cụ thể, quyết liệt hơn để đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, để Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng…

- Đồng chí cho biết, sau thành công của đại hội, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị sẽ có kế hoạch và chương trình hành động như thế nào để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống?

- Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Đồng thời, về phía tỉnh Quảng Trị ngay sau đại hội sẽ tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp báo cáo cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo của tỉnh và cán bộ, trung cao cấp đã nghỉ hưu sống trên địa bàn thành phố Đông Hà. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ động tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; rà soát, điều chỉnh Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 nhằm tái thiết sản xuất, hoàn thiện quy hoạch, tranh thủ các nguồn lực thu hút đầu tư, phát triển toàn diện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đi vào cuộc sống.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Thanh Hải (baoquangtri.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay8,017
  • Tháng hiện tại138,070
  • Tổng lượt truy cập924,381
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây