Tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 18/07/2023 20:07 112 0
Có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân chuyển biến tích cực. Điều này đã được khẳng định khi 13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra được thực hiện đạt và vượt.
Tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới