Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuộc sống

Thứ tư - 24/01/2024 03:24 130 0
Trần Văn Bến –TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức Hội trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
 

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Văn Hưng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh cho Hội ND tỉnh
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng sự hỗ trợ phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhiệm kỳ qua các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh. Từ đây đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân trong học tập nghị quyết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh trong thời gian qua đã làm cho mỗi cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của từng hoạt động, từ đó cùng nỗ lực quyết tâm thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát triển hội viên nông dân có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước. Công tác tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được quan tâm, qua đó các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động, thực hiện tốt quy ước, hương ước ở nông thôn, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp nông dân, góp phần vào sự thành công của các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thành những việc làm cụ thể, tránh nói suông, hình thức. Kết quả, sản xuất nông nghiệp của tỉnh 5 năm qua tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; nông nghiệp phát triển theo hướng sạch, hữu cơ, liên kết và ứng dụng khoa học công nghệ mới nâng cao hiệu quả kinh tế. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm 82.660,8ha, trong đó lúa 50.459 ha; đã hình thành và phát triển các vùng cây trồng chuyên canh tập trung. Chăn nuôi chuyển mạnh sang hình thức trang trại, gia trại, thâm canh bán công nghiệp gắn với an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường, liên kết theo chuỗi giá trị. Lâm nghiệp từng bước phát huy lợi thế trồng rừng kinh tế, nhất là trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC phát triển mạnh với trên 23.400 ha, thuộc nhóm đầu của cả nước. Thủy sản phát triển cả về nuôi trồng, đánh bắt và dịch vụ hậu cần nghề cá. Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản của tỉnh hàng năm đều tăng so với năm trước. Mặt khác, nhiệm kỳ qua, nông dân luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; nêu cao truyền thống cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của tỉnh. Vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được khẳng định.
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trong thời gian qua đã được các cấp Hội chỉ đạo triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể, qua đó khơi dậy mạnh mẽ trong nông dân tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Theo đó, hàng năm, đã có trên 60% hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào; có 27.482 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 54,28 % so với số hộ đăng ký, tăng 5.123 hộ so với đầu nhiệm kỳ (vượt 20,95% chỉ tiêu đề ra). Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh cho thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm. Qua đó góp phần tích cực trong việc tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau và đóng góp xây dựng địa phương, xây dựng nông thôn mới.
Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh luôn được quan tâm, chú trọng. Hiện tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh mà Hội đang quản lý là 27,458 tỷ đồng, cho 753 lượt hộ vay, xây dựng 362 mô hình nông – lâm- thủy sản có hiệu quả. Mặt khác, chương trình hỗ trợ nông dân vay vốn qua các ngân hàng triển khai đạt hiệu quả cao. Đến nay, tổng nguồn vốn vay qua các ngân hàng do Hội quản lý là  2.535,435 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho 32.989 lượt hộ nông dân vay, giúp nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Công tác kiện toàn bộ máy các cấp Hội, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp được trẻ hóa, có trình độ, năng lực vận động, tập hợp hội viên, nông dân.
Những thành quả đạt được trong thời gian qua thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết và nổ lực phấn đấu của các cấp Hội và hội viên, nông dân trong toàn tỉnh. Thời gian tới, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp Hội xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để sớm đưa Nghị quyết của Hội Nông dân tỉnh khóa XII vào thực tiễn cuộc sống. Trong đó, tập trung đổi mới phương thức tập hợp đoàn kết nông dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, thành lập mới các tổ Hội, chi Hội nghề nghiệp, nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp; cụ thể hóa các chỉ tiêu về xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời phát huy vai trò dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện hiệu quả 5 quan điểm phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh mà Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã đề ra. Phát huy vai trò cầu nối của Hội Nông dân các cấp trong liên kết “6 nhà” gồm: Nhà nông - nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - ngân hàng- nhà phân phối để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh nông sản và tăng thu nhập cho nông dân.
Đặc biệt, tập trung tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; xây dựng hình ảnh, gương người nông dân Quảng Trị giàu lòng yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm, trọng nghĩa tình, sống hòa thuận, nêu cao ý chí quyết tâm phát triển nông nghiệp thịnh vượng và nông dân giàu có; có kỹ năng, kiến thức trong sản xuất kinh doanh và hội nhập. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia giám sát và phản biện xã hội của Hội Nông dân các cấp, nhất là các nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, thực hiện công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức. Phát huy quyền làm chủ của nông dân ở cơ sở, tham gia giải quyết, hoà giải những mâu thuẫn trong nội bộ nông thôn, giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân, giữ gìn sự đoàn kết, góp phần củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị.
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác, phát triển” Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Hội Nông dân tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII đề ra./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,441
  • Tháng hiện tại190,602
  • Tổng lượt truy cập976,913
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây