Tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ tư - 04/01/2023 20:54 79 0
Trần Văn Bến - TUV , Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn: thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi thường xuyên xảy ra, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của nông dân. Nhưng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, hướng về cơ sở, các cấp Hội triển khai, thực hiện có hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân theo các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ  2018 - 2023

Trần Văn Bến - TUV , Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn: thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi thường xuyên xảy ra, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của nông dân. Nhưng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, hướng về cơ sở, các cấp Hội triển khai, thực hiện có hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân theo các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn Nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 cho cán bộ Hội chủ chốt


Công tác xây dựng Hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua nhiều hình thức thiết thực: sinh hoạt chi, tổ Hội, diễn đàn trao đổi, đối thoại, các cuộc thi, các sân chơi: “Vui cùng nhà nông”, “Nhà nông đua tài”, liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao, về nguồn,…nhằm giúp nông dân hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; nắm bắt và áp dụng kiến thức mới vào sản xuất và đời sống. Qua đó, nhằm tập hợp, thu hút nông dân vào Hội và số hội viên mới năm sau cao hơn năm trước, chất lượng cũng được nâng lên. Gắn với Đại hội chi Hội nhiệm kỳ 2019 - 2022, Hội đã chỉ đạo thống kê, rà soát, tuyên truyền vận động nông dân vào Hội. Đến nay, toàn tỉnh có 88.335 hội viên. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn ngày càng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu hoạt động Hội và công tác vận động nông dân.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được đẩy mạnh. Hội tích cực vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo 6 cây, 2 con chủ lực của tỉnh và những cây, con có lợi thế của từng địa phương, tạo những vùng sản xuất chuyên canh, liên kết, áp dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Với phương châm “Vận động đi đôi với hỗ trợ”, cùng với việc duy trì và phát huy hiệu quả các hình thức hỗ trợ nông dân về vốn vay, xây dựng các mô hình kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu con em xuất khẩu lao động…từ sau đại hội đến nay, các cấp Hội tập trung mạnh hơn hoạt động hỗ trợ nông dân xây dựng thương, nhãn hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần giải quyết khó khăn về đầu ra sản phẩm của nông dân. Đến nay, tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh trên 24,7 tỷ đồng, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; triển khai tốt chương trình cho nông dân vay vốn qua các Ngân hàng, tổng dư nợ 2.190 tỷ đồng. Phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện “hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025”. Đến nay trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, đã có 60 gian hàng với 350 sản phẩm nông nghiệp của hơn 70 nhà cung cấp trong tỉnh do Hội Nông dân kết nối, chủ yếu là hàng nông sản, sản phẩm OCoop đạt tiêu chuẩn, chất lượng.

Các cấp Hội đã tích cực vận động nông dân hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân hiến đất, góp công xây dựng cơ sở hạ tầng; nhân rộng mô hình “Thắp sáng đường quê”, “đường hoa nông dân”,“đoạn đường nông dân tự quản”, “thu gom và xử lý rác thải trên đồng ruộng”,...Nông dân hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19…Hoạt động của các cấp Hội góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng được nâng lên về chất lượng. Các cấp Hội tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua giám sát đã phát hiện một số tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách, kịp thời kiến nghị với các cấp, các ngành. Phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội bổ sung vào nguồn cán bộ của Đảng, chính quyền. Cán bộ Hội tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025: cấp cơ sở 62 đồng chí/125 xã, phường, thị trấn; cấp huyện 8 đồng chí/9 huyện, thị, thành Hội; cấp tỉnh: đồng chí Chủ tịch Hội là Tỉnh ủy viên. Có 206 cán bộ và hội viên nông dân là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó, cấp tỉnh: 02 đại biểu; cấp huyện 8 đại biểu; cấp cơ sở 197 đại biểu. Toàn tỉnh hiện có 8.186 hội viên, nông dân là đảng viên.

Năm 2019, Hội Nông dân tỉnh được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; Năm 2020 vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; Năm 2021 được tặng Cờ thi đua của TW Hội Nông dân Việt Nam và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, TW Hội Nông dân Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2023- 2028, theo đó Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII sẽ tổ chức vào quý III/ 2023. Vì vậy, từ nay đến đại hội Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội tập trung rà soát những chỉ tiêu chưa hoàn thành và bằng các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI đã đề ra, với những nội dung cần tập trung đó là: Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông dân, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Chương trình hành động số: 46-CTr/TU, ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết. Tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất theo lịch thời vụ và áp dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh tế. Phát động phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân. Mỗi cấp Hội có ít nhất một hoạt động, công trình, phần việc Mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát triển hội viên mới so với chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra cơ bản đạt nhưng còn thiếu tính bền vững. Vì vậy, gắn với Đại hội cơ sở, rà soát hội viên, tuyên truyền, vận động phát triển hội viên mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hội viên để thu hút nông dân vào Hội. Đồng thời, tích cực tham mưu cho cấp ủy để phát triển hội viên trong đảng viên nông thôn theo tinh thần Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” đó là: Đảng viên ở nông thôn có trách nhiệm tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội Nông dân. Quan tâm xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp theo chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết 04 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành TƯ Hội (Khoá VII) về “Đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp”.

Các cấp Hội tuy đã có nhiều cố gắng trong xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân nhưng so với chỉ tiêu đặt ra thì tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đang đạt thấp. Do đó, các cấp Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, cơ chế vận động, quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân, từ đó tích cực tham gia xây dựng quỹ. Đồng thời Hội chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền để tăng Quỹ hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách địa phương theo Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ Nước CHXHCNVN
https://quochoi.vn/
Báo Nhân dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo Quảng Trị
Đài PT-TH tỉnh
Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh
Trang tin điện tử Bộ Nông nghiệp&PTNT
Hội Nông dân Việt Nam
Báo điện tử Dân việt
Sở Nông nghiệp &PTNT
Sở khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị
Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Trị
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi giao diện mới của trang web Hội Nông dân Quảng Trị so với phiên bản cũ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay10,253
  • Tháng hiện tại208,808
  • Tổng lượt truy cập995,119
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây